Danmarks Breve

BREV TIL: Caspar Peter Paludan-Müller FRA: Frederik Paludan-Müller (1873-12-12)

Den 16. August 1853 blev Caspar Paludan-Müller udnævnt til Rektor i Nykøbing paa Falster og forblev der, indtil han d.29. Juni 1872 udnævntes til Professor ved Københavns Universitet. Fra denne lange Tid er, saa vidt jeg ved, ingen Breve opbevarede fra Digteren til hans Broder.

Med Broderens Overflytning til København opfyldes et gammelt Ønske, jfr. Brev af 23. Jan. 1841. Nu kunde den personlige Samtale erstatte de lange Breve. Et Par smaa Billetter findes dog fra denne Tid.
Kjøbenhavn, d. 12. Decbr. 1873.

Kiære Broder! Jeg maa dog ogsaa sende dig min Tak for den lille grønne Bog om Didrik Slaghæk, som jeg ikke finder mindre fortræffelig end den gule om Danebrog. Beviset er slaaende og ingen kan tvivle om, at du har Ret, selv om han springer Pave Leos Latin over, hvad rigtignok var Tilfældet med mig. —

Jeg talte igaar med Boghandler Th. Reitzel, til hvem jeg dog ingenlunde kom som Udsending fra dig. Han gaaer villig s. 53 ind paa dit Forslag, at lade Bogen quæstiones udkomme paa eengang, i 1 Bind, og ikke hefteviis.
Din
Fr. PM.

Hilsen til Henriette og Døttrene.

Charite hilser. Hun holder i Dag Sengen, da hun har taget Bad.