Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik Paludan-Müller (1875-01-02)

Khvn., d. 2. Januar 1875 sildig Aften.

Endelig har da berlingske Tidende bragt noget virkelig betydeligt Nyt. Nu seer man da, hvad Aaret 1875, eller rettere 74, har gjemt i sit Skjød : Alfonso Konge af Spanien og Du Commandeur af Danebrogen !

Gratulerer ! Gratulerer!

Nu har du da af Skjæbnen og Hs. Majestæt Kongen faaet Ret til at commandere selv over »arme Riddere«, men brug dog ikke din Myndighed for strengt! Skaan Charite og mig, der ere saa skrøbelige, og lad det hellere gaae ud over Venstremændene, der ville afskaffe alle Ordener, forat deres egen U-orden kan blive den dominerende.

Vi ere jo allerede dine ydmyge Venner og troe Vasaller og som saadanne dig evig hengivne og submisse.

Charite og Fr. Paludan-Müller.

Ogsaa vor Pige Hanne gratulerer; hun siger: det er vist for Bogen!