Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Engel Lind FRA: Frederik Paludan-Müller (1837-04-05)

Den 25de April 1835 traf den teologiske Student P.E. Lind i det Heibergske Hjem, hvor saa mange Skønaander mødtes, den allerede da berømte unge Digter Fr. Paludan-Müller. P. E. Lind var stærkt æstetisk optaget, og de store Livsspørgsmaal gærede i Digterens Sind. Saa droges de to mod hinanden, og et Venskab udviklede sig deraf. Allerede i det samme Aar fandt Lind to Gange Lejlighed til at forsvare Paludan-Müllers Produktion, ligesom han optegner, at han paa den Tid levede en Del med Paludan-Müller og andre Venner. Og Venskabet holdt. Derom vidner bl.a. den lille Billet, som nu følger. Den er skrevet i Foraaret 1837, det Aar, hvor Sommeren bragte Digteren den store Sygdom.

Kjære Ven! jeg vil blot med to Ord lade Dem vide, at De ikke maa vente mig iaften til Thee, da jeg har faaet nogle Commissioner at besørge, som ingen Opsættelse taale. Derimod seer jeg ind til Dem imorgen Aften, hvis det maatte convenere Dem; thi i modsat Fald kan jeg jo besøge Dem s. 58 Overmorgen eller en anden Gang; thi De maa endelig ikke blive hjemme, hvis De ellers vilde ud.

d. 5. April 37.
Deres hengivne
Fr. Paludan-Müller.

S.T.
Hr. stud. Theolog Lind. I største Hast.