Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Engel Lind FRA: Frederik Paludan-Müller (1864-01-02)

Kjøbenhavn, d. 2. Jan. 1864.

Tak, kjære Lind! for Portrættet. Det var saa lignende og Udtrykket saa rart, at De ikke kunde have sendt mig nogen mere velkommen Nytaarsgave. Jeg vil tidt betragte det og mindes gamle Tider. Min Kone synes ogsaa saa godt derom og finder, som jeg, at der er et vist vemodigt Udtryk i Øinene, der paa en smuk Maade formilder det saa alvorlige Aasyn. Vi takker Dem begge for Gaven og ønsker ret snart at maatte gjensee Dem selv, vor gamle christianshavnske Ven, og igjen med Dem optage nogle af vore mange slugne Samtaler. Kan vi end ikke sees om Vinteren, kunde De med Familie da ikke engang til Vaar eller Sommer gjøre en Tour til Fredensborg, s. 85 hvor vi nu atter have faaet Sommerbolig paa (eller rettere ved) Slottet? En saadan Tour skeer nu herfra paa 1½ Time, og hører jo saaledes ikke til Umulighederne, naar De og Deres Frue engang kommer her til Byen. Tal med hende derom og bring engang Sagen til Udførelse! Vi kunde da, blandt andet, ogsaa drøfte vort stakkels Fædrelands Skæbne og gjensidig søge at trøste hinanden. Indtil dette skeer, vil jeg ønske Dem og Familie at leve vel, og ønske Dem Alle et saa glædeligt Nytaar som det er muligt efter et saa ulykkeligt og sørgeligt Aar, som det nu forløbne. Min Kone hilser Deres Frue og Dem Alle paa det Venligste.

Deres hengivne Ven
Fr. Paludan-Müller.

S. T.
Hr. Pastor Lict. P. E. Lind.

slugne] graadige, begærlige efter Mad (Molbech). Ordet, der egentlig skulde bruges om Personer, er her overført paa Samtalerne.

vort stakkels Fædrelands Skæbne] Det skal ikke glemmes, at det i 1864 efter Hertugdømmernes Tab var Fr. Paludan-Müller, der i »Brat af Slaget rammet« udløste Folkets Stemning og hjalp til at holde Haabet oppe.