Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Engel Lind FRA: Frederik Paludan-Müller (1872-04-12)

Fredensborg, d. 12. April 72.

Kjære Pastor Lind!

Det var mig en glædelig Overraskelse at modtage et Brev fra Dem, og dobbelt glædelig ved den meddeelte Efterretning om Deres elskværdige Datters Forlovelse med en ung vakker Mand, som De tildeler et saa hædrende Skudsmaal. Det er en rar Ting (rar kan jo ogsaa betyde sjælden), naar man frit har Lov til at give Haabet Tøilen, ikke blot paa egne men paa Andres Vegne, og efter hvad jeg kjender til Dem og Deres Familie, er der jo her god Grund til at haabe.

Saavel min Kone som jeg modtoge med oprigtig Deeltagelse den glædelige Efterretning, og vi begge sende Dem, Deres Frue og det unge Par, vor hjerteligste Lykønskning; thi hvordan det saa end gaaer — selv med lidt Aprilsvejr og Regnbyger — er dog Forlovelsestiden Livets skjønneste Tid; dette paastaaer idetmindste Digterne, der jo rigtignok tidt ere store Løgnere.

s. 94 Nu vil jeg blot ønske, at Deres yngste Datter ikke altfor snart vil følge sin Søsters Exempel, og at det Lindske Huus endnu i en Række af Aar maa holde Ungdommen fast inden sine Vægge! Havde jeg Pigebørn, vilde jeg sandelig have dem for min egen Mund, og ikke for en Andens. Men maaskee vilde denne Beslutning ikke convenere alle Parter, og maaskee skriver den sig fra, at jeg ingen Pigebørn har. —

For Deres Løfte at besøge os her paa Fredensborg engang i Juni, takker jeg Dem saavel paa min Kones som egne Vegne. Lad det nu ogsaa blive til Alvor. Hav ogsaa Tak for, at De selv vilde meddele mig denne glædelige Forlovelse. Ellers pleie gjerne de unge Folk selv at fortælle Historien med to Visitkort i en Convolut, uden et eneste Muk, det vil sige Ord.

Lev vel! og hav det godt, De og Deres Familie
Deres bestandig hengivne
Fr. Paludan-Müller.

Biskop Linds Datter] Bolette Sophie Elisabeth Lind, forlovet og senere gift med Poul Julius Christian Valentiner, den Gang Landmand, senere Jurist og død som Bankdirektør.