Danmarks Breve

I BREVE FRA FR. PALUDAN-MÜLLER TIL ...

s. 13 I
BREVE FRA FR. PALUDAN-MÜLLER
TIL
BRODEREN CASPAR P.-M.

s. 14 Om Caspar Paludan-Müller se den smukke og interessante Levnedstegning af Dr. Ellen Jørgensen i Historisk Tidsskrift, Niende Række, femte Binds tredje Hefte (for andet Halvaar 1927).

Caspar Paludan-Müller var født i Kerteminde d. 25. Jan. 1805 som fjerde Barn og næstældste Søn af Sognepræsten (den senere Biskop i Aarhus) Jens Paludan-Müller og dennes Hustru Marie Benedicte Rosenstand-Goiske. 1827 tog han teologisk Embedseksamen, men droges over mod det historiske Studium. 1829 blev han Adjunkt ved Odense Kathedralskole og ægtede sin Slægtning Henriette Rosenstand-Goiske. 1848 blev han i Odense valgt som Medlem af den grundlovgivende Forsamling. 1853—72 virkede han som Rektor ved Latinskolen i Nykøbing og endelig fra 1872 og indtil sin Død 1. Juni 1882 som Professor ved Københavns Universitet.

Som Historiker var han en kritisk Aand, der samtidig søgte en Helhedsbetragtning og paa mange Punkter har virket inciterende og banebrydende. I sit religiøse Liv var han en personlig overbevist Kristen, der særlig paa sine gamle Dage maatte kæmpe med Anfægtelse og tunge Tanker. Han og hans Broder Digteren stod i nært Venskabsforhold til hinanden.