Danmarks Breve

Endnu et Par Aar blev Lind i Københ...

Endnu et Par Aar blev Lind i København og fortsatte sit Arbejde i og udenfor Fængslet. Da begyndte han at trænge til Afveksling og søgte bort som Landsbypræst. Men hans Virksomhed havde sat Spor. Ikke forgæves havde han stridt sine Kampe igennem med Direktionerne. Fængslet — kunde det siges til ham — var forandret. Vi lader Dagbogen tale.

1852 18. Aug. Erklærede mine Svigerforældre, at jeg neppe blev længere end 2 Aar endnu i mit Embede ved Fængslerne.

11. Novbr. Begyndt at holde Religionsforedrag hos Frk. Zahle for unge Piger, der vil være Lærerinder.

1853 19. April Flyttet til Studiestræde 93.

8. Juli Cholera i Kjøbenhavn. Agnes siger: »Naar disse Ting begynder at skee, da seer opad.«

s. 73 30. Juli Vi kommer slet ikke paa Landet i Aar; jeg vil ikke forlade Straffeanstalten, og Agnes vil ikke forlade mig. I de sidste 14 Dage er der daglig død over 150Mennesker i Kjøbenhavn. 31. October Rigsdagen har tilstaaet mig 200 Rdl. i aarligt Tilskud.

7. Novbr. I Aften vedtog Conventet, at jeg med dets Bistand skal holde populære Foredrag over Christendommen for Folk af den arbejdende Klasse (i Suhmsgades Skole). Jeg har i denne Tid angrebet Fattigdirectionen i »Berlingske Tidende«.

21. „ Jeg har aldrig, tror jeg, følt mig lykkeligere end i denne Tid, og i denne Tid fremstiller Døden sig ogsaa venlig for mig.

22. „ Samtale med Overinspectør David om en Fange, hvis Spændetrøie med »Extrarem« jeg havde løsnet. Jeg forsikrede ham, at jeg skulde gjøre det igjen, hvis han blev ved med denne onde og lovløse Fremgangsmaade.

1854 7. Febr. Mynsters Begravelse.

10. „ Udgivet »to Betragtninger over Bønnen om det daglige Brød« efter Alban Stolz.

1855 2. Jan. Skrevet mod Søren Kierkegaard. — Fangerne er glade over, at jeg for første Gang har rost dem i min Nytaarsprædiken.

22. Febr. Indgivet Ansøgning om Sæby-Hallenslev. Jeg føler mig træt af den store Ensformighed ved Fængselslivet.

5. Mai Idag har Kongen underskrevet Indstillingen Mange Venner.

s. 74 27. Mai Afskedsprædiken i Straffeanstalten. Etatsraad v. Osten talte meget kærligt til mig i en af Endesalene i Fangernes Nærværelse. Fangerne var rørte. — Mit bedste Vidnesbyrd fik jeg i Enrum af Fabrikanten Holmberg (at Fængslet var forandret).