Danmarks Breve

Og Lind maa det nok have været beri...

Og Lind maa det nok have været berigende at have til Ven. Der er opbevaret en Række korte Dagbogsnotitser fra Linds Haand, Uddrag af tidligere og udførligere Optegnelser. I al deres Knaphed viser de tydelig, ikke blot med hvilken Alvor og Energi han har taget sin Gerning op inden for Fængslets Mure og her vidst at s. 64 udrette noget til Fordel for Fangerne i Retning af en humanere Behandling, men ogsaa at hans Interesse for Kristendom og Kirke og dennes sociale Opgaver har ført ham til at gribe ind i det praktiske Liv saa her, saa der.

Af Dagbogen hidsættes følgende:

1844 10. Novbr. Jeg er idag bleven udnævnt til Præst ved Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, samt ved Taarnene i Kastellet.

20. „ Efter at Kongen den 14. October havde opfordret mig til at sætte mig i Forbindelse med dem, som havde stor Interesse for Fængslerne, havde jeg søgt og fik i Dag Audiens hos Dronningen. Hun fortalte mig, at jeg var anset for en Fjende af Fængselsselskabet.

1. Decbr. Holdt Tiltrædelsesprædiken (3 Steder) i Straffeanstalten.

2. „ Audients hos Kongen, der lod mig vide, at Ingen kunde blive Embedsmand, der stod fjendtlig mod Regjeringen. Han troede, jeg havde anbefalet Monrad til Præsident for Fængselsselskabet.

1845 31. Januar Maatte opponere mod min Direktion (Kjærulff, Bræstrup, O. Bang, Petersen, Sager, Herforth).

6. Februar To Fanger have forsøgt at myrde Keller. Justitsraad Petersen paastod, at jeg, ved at behandle Fangerne for godt, ophidsede dem mod deres Øvrighed.

s. 65 8. Februar Skriftlig erklæret Justitsraad Petersen Fjendskab.

10. „ Audients hos Kongen. Jeg forlangte bevæbnet Opsyn, Afskaffelse af Hestekjød og kun een Direktør istedetfor de 6, men ikke Petersen. Kongen var enig med mig.

18. „ Petersen har idag »efter Kongens Befaling« været hos mig for at forsone sig med mig. Han havde bagtalt mig vidt og bredt.

26. „ Stormende Møde i Kjøbenhavns Convent. Vrøvleri og Kujoneri. Jeg erklærede, at Conventet maatte betragte sig som opløst, hvis det ikke, trods Biskoppens afvigende Mening, fastholdt sin tidligere fattede Beslutning at modsætte sig baptistiske Forældres Børns Tvangsdaab.

5. Marts Overpræsident Kjærulff forsikrede mig i Dag, at der var intet for mig at udrette blandt Fangerne og bad mig gaa Haand i Haand med Direktionen.

18. „ Actuarius Eskildsen raadede mig idag til at gaa med Læderkøllert under mine Klæder. Et Raad, jeg ikke følger.

2. April Flyttet til Strandgade 55 hos Fru Carsten. Tordenskjolds gamle Lejlighed.

13. „ Talt med Kronprinsen, senere Frederik 7; den eneste Gang (ved Søndagsskolernes Højtidelighed). — Jeg bliver i denne Tid rost meget offentligt i »Fædrelandet«, »Aftenbladet«, »Berlingske Tidende«.

s. 66 22. April Til Execution; Bruun og Christian Jørgensen; Kl. 8 om Morgenen.

12. Maj Første Gang til Middag hos Hall, hvis Kone har fattet meget Venskab for mig.

13. „ Noget Vrøvl med 3 Fanger, der havde sagt, de vilde slaa mig ihjel, naar de kom ud, fordi jeg var streng. Jeg tog dem for mig i Enrum og formanede bagefter deres Kammerater til ikke straks at angive den, der havde sagt et ubesindigt Ord.

9. Juni Audients hos Kongen. Man havde fortalt ham, at jeg lod Fangerne forstaa, at de bleve behandlede uretfærdigt. Jeg erklærede det for usandt.

15. Juli Den gamle Fængselsdirektion er afskediget.

1. Sept. Alvorlig Strid med den nye Direktion, Politidirektør v. Osten, Professor David, Justitsraad Petersen. Efter et Par Timers Forløb syntes det, som vi blev forsonede. De forsikrede mig om deres ubegrændsede Agtelse, og ønskede aldeles ikke at binde Hænderne paa mig. — Efterspil med Major Linde.

8. „ Efter gjentagne Opfordringer besøgt Heibergs og Fru Gyllembourg efter 9 Aars Forløb.

1846 7. Maj Politiassistenten fortalte mig, at han 2 Søndage i Træk havde haft Politi i Nærheden af mit Hus, da der var lagt Plan til Indbrud hos mig. For 6 Uger siden skete Attentat derpaa. Jeg opdagede selv Gjerningsmanden.

s. 67 Et lille Brev fra denne Tid viser os, at Paludan-Müller, ogsaa naar han flyttede paa Landet, ønskede at se Lind hos sig og samtale med ham.