Danmarks Breve

II BREVE FRA FR. PALUDAN-MÜLLER T...

s. 55 II

BREVE FRA FR. PALUDAN-MÜLLER

TIL
P. E. LIND

s. 56 Peter Engel Lind, dansk Biskop, født 8. April 1814 paa Kristianshavn som Søn af Farver K. C. Lind og Hustru, f. Ballum, en Præstedatter fra Møen; studerede Teologi, men syslede samtidig med skønlitterært Arbejde. Teologisk Kandidat 1837. Fik den teologiske Licentiatgrad 1839. 1840 Privatdocent ved Universitetet. 1843—44 Udenlandsrejse. 1844—55 Fængselspræst. 1855 Sognepræst for Sæby og Hallenslev. 1875 Biskop i Aalborg. 1888 nedlagde han sit Embede og flyttede til København. 1848 ægtede han Agnes Lund, Datter af Professor, Historiemaler J. L. G. Lund. —

I Linds korte Aarbogsuddrag findes Paludan-Müller nævnt følgende Gange:

1835. 25. April blev jeg hos Heibergs bekjendt med Paludan-Müller, Digteren.

1835. 22. Juli. Skrevet et Forsvar for Paludan-Müller mod Hjort i Sorø i Kjøbenhavnsposten. Jeg levede paa denne Tid endel med Paludan-Müller, C. L. Müller (Prof. Antiquar), Albrecht, de Coninck, Ryge, Heger, Jonquières.

1835. 27. Aug. Atter skrevet om Paludan-Müllers Digte i Kjøbenhavnsposten.

1861. 30. August. Besøg af F. Paludan-Müller.

1876. 28. Decbr. døde Frederik Paludan-Müller.