Danmarks Breve

Breve fra Gammelmo'r i Vust til Præstefolkene Harriet og Georg Brahm i Seden ved Odense

Brevudgiver:
Margrethe Pedersen, 1811-1902

Tekst før brevene

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1892-08-05)
Vust , den 5. August 1892 . Mine kære, uforglemmelige Præstefolk! Jeg vil nu først fortælle jer, at jeg ingenlunde glemte jer paa Eders dobbelte Glædesdag den 2. Juli, om at ønske Eder hjertelig til Lykke, at Gudfaders Naade og Velsignelse maa være med Eder fremdeles.

BREV TIL: Brahm, Harriet; Brahm, Peter Georg Emil; FRA: Pedersen, Margrethe; (1893-06)
Juni 1893 . Mine gamle, trofaste Venner! Kære Brahm ! Nu ønsker jeg dig først hjertelig til Lykke, om jeg husker ret, paa din 55de Fødselsdag, og med samme Ønske for eder begge i Forening paa eders Bryllupsdag, som I vel fejrer for omtrent 30te Gang paa Søndag. Ja, Gud

BREV TIL: Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1893-11-21)
Vust , den 21. Novbr. 1893 . Min trofaste Veninde Harriet ! Først takker jeg for eders Brev, jeg modtog i Juli og saa for den varme Hilsen fra eder i denne Maaned med Margrethe Formodentlig Margrethe Godiksen. , det gør saa godt at mindes af kære Venner, som vi kan de

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1894-03-12)
Vust , den 12. Marts 1894 . Mine kære, uforglemmelige Venner Brahm og Harriet ! Da vi nu er lige midt imellem den 21. November og den 2. Juli, saa vil jeg med disse Linier først svare paa Spørgsmaalet om min Alder. Der staar skrevet i min Faders Bibel: 1811 — den 6. F

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1894-06-29)
Vust , 29. Juni 1894 . Mine gamle, trofaste Venner Brahm og Harriet ! Det er kun 3½ Maaned, siden jeg sidst skrev til jer, og i den korte Tid har alt gaaet som tidligere, min egen Stilling angaaende. Jeg er lige træt, men hviler godt, saa jeg daglig har nye Beviser pa

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1895-06)
Sidst i Juni 1895 . Mine trofaste Venner Brahm og Harriet ! Nu vil jeg allerførst takke for eders Hilsen med Maren Myrup, som hun mundtlig selv har bragt mig. Nu har I nok set i det sidste Højskoleblad, at min Søster Else er rejst over det smalle Bælt til det ukendte

BREV TIL: Brahm, Harriet; Brahm, Peter Georg Emil; FRA: Pedersen, Margrethe; (1895-11)
Vust , i November 1895 . Mine kære, trofaste Venner Harriet og Brahm ! Mange Tak for de Hilsener, jeg har modtaget fra jer i Løbet af Sommeren med flere Jyder, der besøgte jer, men en særlig Tak til min Ven, der sendte mig den store Pære, som jeg aldrig har set Mage t

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1896-06-29)
Vust , 29.—6.—1896 . Mine gamle, trofaste Venner, Brahm og Harriet ! Jeg siger Gud ske Tak, at jeg maatte endnu opleve at være med paa din Fødsels- og eders Bryllupsdag at ønske jer, Guds Fred og Guds Kraft maa styrke jer i Fremtiden i en barnlig Tro og Ydmyghed til a

BREV TIL: Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1896-11-19)
Vust , 19.—11.—96 Min kære, trofaste Veninde Harriet ! Saa kan jeg da, Gud ske Tak, atter i Aar skrive et lille Brev til dig til din 57. Aarsdag. Ja, maaske det er sidste Gang, og det tænker jeg tit paa, men jeg vil skrive, saa længe jeg kan. Det er en stor Guds Gave,

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1897-06-23)
Vust , 23.—6.—97 . Mine kære, uforglemmelige, trofaste Venner! Allerførst maa I vide, at min kære Broder Niels hensov Fredag den 18. ds. I ved jo fra Nørhaves, som besøgte jer, at hans udvortes Menneske Dag for Dag kendelig aftog, men af Guds Naade maa vi haabe, og bed

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1897-08-21)
21.—8. 1897 . Mine uforglemmelige, trofaste, ikke troløse Venner! Kære Venner! Sidst jeg skrev til jer, var til vor kære Olaf Brahms Fødselsdag, 29. Juli. Jeg skrev ikke til eders Dobbeltfestdag den 2. Juli, grundet paa jeg var saa mat; men saa hørte jeg baade fra Niels

BREV TIL: Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1897-11-19)
Vust , den 19. Novbr. 1897 . Min trofaste Veninde Harriet ! Ja, nu er over 24 Aar gaaet, siden jeg første Gang besøgte jer i Thorup Præstegaard og var meget glad for det Indtryk, jeg fik dengang, at vi med Guds Hjælp kunde dele det bedste, og jeg er ikke bleven skuffe

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1898-05-03)
Vust , 3. Maj 1898 . Mine trofaste Venner Brahm og Harriet ! Da jeg modtog Brev paa Juledag, som glædede mig meget, saa vil jeg først takke for de gode Ønsker om en glædelig Jul og et lyksaligt Nytaar i Jesu Navn, som Brahm skrev, og jeg vil gengælde med mine hjerteli

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1898-07-27)
Vust , 27.—7. 1898 . Mine uforglemmelige Venner Brahm og Harriet ! Da I ikke hørte fra mig paa eders dobbelte Festdag 2den Juli, som I maaske havde ventet, saa vil jeg nu sidst i samme Maaned, da det er vor kære Olaf Brahms 22de Aarsdag, paa denne ønske ham hjertelig

BREV TIL: Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1898-11-19)
Vust , 19.—11. 1898 . Min kære Veninde Harriet ! Da du nu den 21de Novbr. gaar i dit vist 60de Aar, saa vil jeg hjertelig ønske, at du fremdeles i en barnlig Tro kan modtage, hvad Gud Fader tiiskikker eder hernede, sikker paa, han giver sine Børn det, der er dem beds

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1899-02-24)
Vust , 24.—2.—1899 . Mine kære Venner Brahm og Harriet ! Jeg ved næsten ikke, om der er stort at meddele, siden I modtog Brev til 21de Novbr. fra mig. Men saa lige den 22de hensov vor kære Kristen. Fra hans Fødselsdag den 16de Novbr. til den følgende Tirsdag var han m

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1899-06-23)
Vust , 23.—6.—1899 . Mine kære uforglemmelige Venner Brahm og Harriet ! Saa vil jeg atter, i Anledning af eders Dobbeltfestdag, ønske jer hjertelig, at I kan faa Naade til med Tak at modtage, hvad Gud Fader tiiskikker, sikker paa, han vil give, hvad der tjener hans Bø

BREV TIL: Brahm, Harriet; Brahm, Peter Georg Emil; FRA: Pedersen, Margrethe; (1899-11-19)
Vust , 19.—11.—99 . Mine trofaste, uforglemmelige Venner! Kære Harriet ! Ja, Gud Fader være takket, at vi har oplevet den Dag, at jeg kan skrive til din 60-Aars Fødselsdag. Det glædede mig og flere Venner, da I besøgte os i Sommer, at du var saa ungdommelig i den Alde

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1900-06)
Vust — sidst i Juni 1900 . Mine kære uforglemmelige Venner! Da det nu atter er eders Dobbelt-Festdag, baade Fødsels- og Bryllupsdag, vil jeg hjertelig ønske for eder, at Guds Naade fremdeles maa styrke eder til i en barnlig Tro og Ydmyghed at modtage, hvad Gud Fader t

BREV TIL: Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1900-11-18)
Vust , 18.—11.—1900 . Mine uforglemmelige Venner! Kære Harriet ! Saa kan jeg atter inden Hundredaarets Slutning paa din 62de Aarsdag og fremdeles hjertelig ønske, at du kan, med Tak og i barnlig Tro, modtage, hvad Gud Fader tiiskikker eder, sikker paa, han vil give de

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1901-02-18)
Vust , 18.—2.—1901 . Mine uforglemmelige Venner, Brahm og Harriet . Jeg vil først takke for eders Brev, jeg modtog til min Fødselsdag imellem 10 Breve samme Dag med Posten. Ja, Gud Fader være takket for trofaste Venner, der hjertelig beder og ønsker, at et gammelt Bar

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1901-03-21)
Vust , 21.—3.—1901 . Mine kære uforglemmelige Venner! Allerførst Tak for Kortet, jeg modtog til Jul; men særlig takkes I hjerteligt for de gode Ønsker for mig i Brevet, jeg modtog til min Fødselsdag. Ja, vi kan ønske, Gud Fader kan og vil give sine Børn alt, hvad der e

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1901-06-30)
30. Juni 1901 . Kære Brahm og Hustru , ja, uforglemmelige Venner! Gud Fader være takket, jeg atter har oplevet og kan være med til baade en Fødselsdag og eders Bryllupsfest den 2. Juli. Saa vil jeg hjertelig bede og ønske, at I fremdeles kan modtage med Tak, hvad Gud

BREV TIL: Brahm, Peter Georg Emil; Brahm, Harriet; FRA: Pedersen, Margrethe; (1901-11-19)
Vust , 19.—11.—1901 . Mine kære uforglemmelige Venner, Brahm og Harriet ! Først takker jeg for eders Hilsen med Jens Nielsen først i September. Da var lille Harriet syg. Med Guds Hjælp er hun nok bedre. Kære Harriet! Da vi nu har oplevet din 62de Aarsdag, saa vil jeg