Danmarks Breve

BREV TIL: Harriet Brahm FRA: Margrethe Pedersen (1897-11-19)

Vust, den 19. Novbr. 1897.

Min trofaste Veninde Harriet!

Ja, nu er over 24 Aar gaaet, siden jeg første Gang besøgte jer i Thorup Præstegaard og var meget glad for det Indtryk, jeg fik dengang, at vi med Guds Hjælp kunde dele det bedste, og jeg er ikke bleven skuffet i de mange Aar. Kære Harriet, da min gode Ven Brahm besøgte mig i Sommer, den 20. August, da var det i samme Fortrolighed, som naar min kære Broder Niels kom her i de Aar, jeg har holdt Sengen stadigt. Det havde glædet mig, om I var kommet begge to; men Tiden var saa kort, ligesom at mødes og skilles, og min gamle Veninde Fru Lund har fortalt mig, at du ikke heller var rask, da I rejste sammen paa Mors. Det glædede mig i Sandhed at erfare af mine Børn, at det virkelig var en Højtidsdag i Thorup Kirke s. 29 Søndag den 22. August. Der er noget godt og glædeligt fra Fortiden, der ikke brister. O, Gud ske Lov! Angaaende mig selv er jeg i den samme Stilling, meget træt, men hviler godt, og Gud Fader være takket for al hans Naade imod mig Synder. Ja, Gud give, at vi ved Helligaandens Hjælp daglig i en barnlig Tro af Hjertet kan synge: Jeg gaar med Jesus, hvor jeg gaar, han har mig ved sin Side. I Kamp og Strid han hos mig staar og hjælper mig at stride. Kære Harriet! Saa vil jeg af hele mit Hjerte ønske dig til Lykke paa din 58. Aarsdag og fremdeles, at du maa blive modtagelig og taknemlig i Forening for, hvad Gud Fader tiiskikker os hernede sikker paa, han giver det, der tjener os bedst. Mariane Nørhave har nylig besøgt mig; jeg skulde endelig hilse jer og ønske dig til Lykke fra Bolette Marie ogsaa; og bitte Ole, som er her i disse Dage, bad mig endelig hilse dig. Nu er det noget bart i Nørhave igen. Jens Peter kan nok jævnlig komme hjem, men i Vinter er det stadig at mødes og skilles. Jens Kristian er paa Frederiksborg Højskole. Han blev udskreven paa Sessionen i Efteraaret til Dragon, Sidste Mandag, den 15., var Jakob 19 Aar. Han skal saa være Bestyrer i Hjemmet, det er ikke saa let for ham, som da de var 2; de var altid i Sandhed særdeles enige. Naar Mariane daglig færdes imellem 8 stærke Børn, saa kan Tiden med Guds Hjælp nok gaa. Det er næsten forunderligt, saa hastig som Tiden skrider. Naar I modtager disse Linjer, har vi knap 5 Uger til den velsignede Julefest og kan paany mindes vor kære Frelsers Fødsel, den, der ikke glemmes. Kære Georg! Jeg vil hjertelig ønske dig til Lykke, at du maa faa Naade til at fortsætte og i en barnlig Tro forkynde det glædelige Budskab for Syndere: Os er i Dag en Frelser født og Fred paa Jorden og med Mennesker. Saa vil jeg slutte. En venlig Hilsen fra Jens Peter Godiksens med Tak for sidst. Hils Ane Marie og jeres kære Børn. De 4 sidste husker jeg godt fra smaa af, især Tvillingerne, da jeg havde en lignende Glæde, ogsaa 7 Børn, Gud ske Lov! Til Slut være I kære Venner hjertelig hilset fra eders altid heng.
gamle Margrethe.