Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Georg Emil Brahm FRA: Margrethe Pedersen (1898-07-27)

Vust, 27.—7. 1898.

Mine uforglemmelige Venner Brahm og Harriet!

Da I ikke hørte fra mig paa eders dobbelte Festdag 2den Juli, som I maaske havde ventet, saa vil jeg nu sidst i samme Maaned, da det er vor kære Olaf Brahms 22de Aarsdag, paa denne ønske ham hjertelig den Lykke, at han maa faa Naade til i en barnlig Tro og Ydmyghed at modtage alt, hvad Gud Fader tiiskikker ham. Han er en fremmelig ung Mand paa flere Maader, har vel næsten sin Militærtjeneste udtjent; og saa vil jeg atter hjerteligt ønske, at Valget, han har gjort, ogsaa til eders Tilfredshed, s. 33 med Guds Hjælp maa blive ham til Støtte og Velsignelse paa Livets Vej, Gud til Ære og dem til Glæde. Jeg har hørt efter et Brev, skrevet d. 5. Juli til Niels Røgilds Fødselsdag, at vor kære Harriet i længere Tid har opholdt sig i Silkeborg for hendes Helbred, som stadig vedbliver at trykke eder. Gud Fader styrke eder begge i Haabet og i en fast Tro paa, at alle Ting skal tjene Guds Børn til gode. O, Gud ske Lov! — Fra Pastor Rønne modtog jeg et Brev lige til Pinsedag, som var hans 25-aarige Jubilæumsdag, da han kaldedes til Sønderup 29. Maj 1873 og tillige hans Afskedsdag der. Han skrev: Denne Dag vil blive en vemodig dobbelt Mærkedag for mig. Men, vil Gud, agter jeg selv at styre Embedet her til Efteraaret, konfirmere Børnene, tage dem til Guds Bord og holde Afskedsprædiken samme Dag. I et Brev, jeg modtog midt i Juli, skriver han: Ved Novembertid flytter vi fra Sønderup til Roskilde. Jeg har faaet en meget anstændig Pension, 2425 Kroner. Giver Gud Helbred, ville vi nok kunne være tilfredse der. Den er da ikke saa lille. Sidste Mandag den 25de var Niels Gertsens og Hustrus Sølvbryllupsdag. Vennerne samledes i Frikirken Kl. 3; der var mange til Alters. Møller talte til Opbyggelse for dem, der var samlet. Marie Møller har forfattet en rigtig køn Sang paa 13 Vers i Dagens Anledning. Gæsterne skiltes ved Midnatstid med Tak til Gud. — Gud ske Lov, det meste af Tiden gaar hastig; jeg ligger i samme Stilling, som jeg skrev til jer 2. Maj. I hilses venligt fra mine Børn i Vust. Modtag saa min hjertelige Hilsen. Lad os i fælles Bøn befale os og vore Kære i Gud Faders Haand. Vor Jesus gaar i Kampen ved vor Side. Han hjælper os den gode Strid at stride. Gud i Vold.

Eders gamle Margrethe.