Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Georg Emil Brahm FRA: Margrethe Pedersen (1900-06)

Vust — sidst i Juni 1900.

Mine kære uforglemmelige Venner!

Da det nu atter er eders Dobbelt-Festdag, baade Fødsels- og Bryllupsdag, vil jeg hjertelig ønske for eder, at Guds Naade fremdeles maa styrke eder til i en barnlig Tro og Ydmyghed at modtage, hvad Gud Fader tilskikker jer hernede, i det Haab, at han giver det, der er os bedst tjenligt.

Jeg ligger stadig i samme Stilling og vil, saa smaat jeg nu kan det, takke Gud Fader for hans store Naade og Barmhjertighed, som er hver Morgen ny, trods al vor Synd og Usselhed, der daglig trykker. Ja, Gud Fader være takket, det meste af Tiden gaar saa forunderlig hastig, især naar jeg læser, hvad der er baade til Trøst og Advarsel mod det onde. Kære Venner, Brahm og Harriet! Tak for Brevene, som jeg modtog til min Fødselsdag, det glædede mig, og Tak for eders personlige Besøg, Brahms 20. Avgust 1897, og da særlig at se og tale lidt med jer, mine Venner den 25. Juni 1899, som jeg tit mindes med Glæde, i Haabet om, vi hisset samles om det evige Halleluja for aldrig mere at skilles

Kære Venner! Jeg ved næsten ikke noget at fortælle, der kan fornøje jer, dersom I har Brevveksling med flere her i Sognet. I de sidste Par Aar er her i Sognet død ialt 5 foruden 2 dødfødte Børn. I samme Tid er født 5 levende Børn i hele Sognet, og der er holdt 3 bitte Bryllupper; det ene en borgerlig Vielse. Onsdag den 30. Maj blev Ane Kirstine Torhauge og Niels Thomsens 22- s. 44 aarige Datter Else borgerlig viet til en Søn af afdøde Husmand Anders Smed i Klim. Den 1. Juni rejste hun med ham til Nyborg paa Fyn, hvor han boer og har Sysselsættelse ved Banen i Forening med flere. Else er den førstefødte af det 3die Led i den Flok, jeg er Stammoder til. Gud Fader, tag os alle, dine dyrekøbte Børn, baade fjern og nær, i din almægtige Varetægt. Det ske i Jesu Navn.

Lørdag den 21. April besøgte min Søn Jens Peter Rønne paa hans Fødselsdag. Fruen var rask og munter. Kort Tid efter kunde han kundgøre i „Thisted Amtstidende“ og „Højskolebladet“: Igaar hjemkaldte Gud min prægtige Hustru. Det er et stort Savn saa uventet at blive Enkemand og ingen Børn have at glædes ved næst Vorherre til at erstatte et foreløbigt Savn. Men vor Fader i det Høje han lever! — Forfatteren Johan Skjoldborg blev, som I vist ved, ogsaa hastig og uventet Enkemand, da han i Sommer vilde gøre en Rundrejse i Danmark. Vor kære Veninde Dorthea var en god Støtte for sin Mand. Han vil savne hende, trods hun var den gamle. For en Tid siden besøgte hun mig, som jeg var glad for. Vi kom i venligt Forhold til hinanden og med eder i Thorup Præstegaard, Venskab, som aldrig brister. Sidst I fik Brev fra mig, var til din Fødselsdag, kære Harriet. Da skrev jeg, at Jakob Nørhave ligesom hans ældste Broder Jens Kristian, skulde være Dragon i Randers i 19 Maaneder. Grundet paa et højt Nummer fik Jakob Pas til at møde i Aalborg den 17. April som Soldat. Den 17. Juni mødte han helt uventet i Nørhave og er færdig med Tjenesten paa Grund af hans høje Nummer. I Juni fødte Mariane Nørhave lidt for tidligt et dødfødt Pigebarn det 12. i Flokken. Moderen er, Gud ske Tak, rask som hele Familien. Den 20-aarige Datter Anna tjener paa Højvang i Ryslinge paa Fyn. Saa har de 2 prægtige Piger, Margrethe 15 Aar, og Else, 14 Aar. Saa har de en lille Maren, knapt 6 Aar. De har dernæst en Søn, Nikolaj; han kan more dem lidt ved sin barnlige Færd. Han var 3 Aar i Januar. Nu blev han da Spædbarn for det første. En 17-Aars Søn, s. 45 Kristen Pedersen, tjener paa Himmerland, og en knap 10- aarig Albert har de tillige. 2 Sønner, Valdemar og Johannes, er forud hjemkaldt. — Kære Venner! Modtag saa mit hjertelige Ønske for eder og alle eders Kære, at Guds Velsignelse og Guds Fred i Hjem og Hjerte maa følge eder, baade gamle og unge.

J. P. Nørhave kom her, mens jeg malede disse Linjer. Han bad mig venligt hilse jer. Og fra vor egne unge Folk skal jeg hilse. Vi har nu ingen Tjenestefolk til Stadighed. Vi har 2 Sønner hjemme og tager Daglejere, naar det behøves.

Hermed en kærlig Hilsen fra
eders gamle Margrethe.