Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Georg Emil Brahm FRA: Margrethe Pedersen (1901-03-21)

Vust, 21.—3.—1901.

Mine kære uforglemmelige Venner!

Allerførst Tak for Kortet, jeg modtog til Jul; men særlig takkes I hjerteligt for de gode Ønsker for mig i Brevet, jeg modtog til min Fødselsdag. Ja, vi kan ønske, Gud Fader kan og vil give sine Børn alt, hvad der er os tjenligt. Det ske i Jesu Navn, ham til Ære, os til Gavn. Jeg modtog flere gode Ønsker den Dag, baade skriftligt og mundtligt; det glæder mig meget. Gud Fader ske Tak. Jeg ligger og har det godt; det meste af Tiden gaar saa forunderlig hastig, især naar jeg læser. Det er ikke saa let at skrive, da den venstre Haand skal holde „Skrivebordet“, mens jeg maler op. Men jeg føler, baade i Alvor og med Tak, at det er et Mærkeaar i mit Liv, 1901, i dobbelt Betydning. Først, at det er nu Hundredaarsskiftet og saa min egen 90. Aarsdag; og nu et nyt Navn som Tipoldemor til en lille Dreng, født midt i Marts. Niels Thomsens og Ane Kirstine Torhaves førstefødte Datter Else, født 11. Marts 1878, som Brahm har døbt, er Moderen. Hun er den førstefødte af 50 Børn, som jeg allerede er Oldemoder til. Den 30. Maj forrige Aar blev hun og en ung Mand fra Klim borgerlig viet paa Herredskontoret, men har siden den Tid boet i Nyborg paa Fyn. Han er en Søn af Anders Smed i Klim, Otto Kristian hedder han, han har et godt Rygte paa sig og har Forretning ved Statsbanen der i Fællesskab med flere om s. 49 Arbejdet. Kære Venner! Jeg taler tidt, men tænker oftere paa det store Afkom, Gud Fader har velsignet os med. Først vore egne 7 Børn. Derefter 46, som jeg er Bedstemoder til. Maaske det andet Led er færdigt. Ja, lad os bede med og for hverandre i hjerteligt Fællesskab ved Helligaandens Bistand, at Vorherre Jesus vil af Naade samle alle Guds Børn, fjern og nær, der, hvor vi aldrig, aldrig adskilles mere.

Jeg ligger i samme Stilling, hviler godt og kan sove godt, men kan nok mærke, at min Hukommelse svækkes. Men lad os takke Gud Fader for, hvad vi har, og i barnlig Tro og Ydmyghed bede ham: Mens det gamle tæres hen, da blomstrer op der nyt igjen, som vinde kan og vare. Og saa vil vi synge som David: Min Sjæl, lov Herren og glem ikke alle hans Velgerninger imod dig; han er den, som forlader dig alle dine Synder osv. O, Gud ske Tak!

Modtag saa min bedste Hilsen med et hjerteligt Ønske for jer alle om Guds Velsignelse og Guds Fred i Hjerter og Hjem. Gud i Vold!

Eders gamle Margrethe.

Efterskrift. Min Dreng, Jens Peter, vil nok fortsætte som Rigsdagsmand, om han bliver valgt. De 5 Aar er overstaaet. — Gud ske Tak, at han, som har hjulpet hidindtil, han hjælper og herefter.

Idag for 9 Aar siden faldt jeg og har siden stadig ligget i Sengen.

Min Tid forkortes meget ved Brevveksling, jeg modtog 8 Breve til min Fødselsdag og lige saa mange til Jul, jeg vil ikke være hovmodig, men saa stille takke. Jeg har allerede malet 7 til Gengæld. Kære Venner! I kan nok forstaa et gammelt Barn.