Danmarks Breve

Brevvexling mellem N. M. Petersen og Carl Säve - et bidrag til skandivanismens og den nordiske filologis historie

Brevudgiver:
Carl Sophus Petersen, 1873-1958
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1853-11-06)
Uppsala d. 6 Nov. (Gustaf II Adolfs dödsdag) 1853 . DET är med hjertat uppfyldt af den innerligaste och varmaste tacksamhet som jag första gången skriftligen vänder mig till min vördade och älskade Lärare uti mitt lifs-studium! Ja, det är först nu som jag rätt fattar och känner,

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1853-11-09)
Fortsatt d. 9 Novemb . Mot förmodan medhann jag icke att fullborda brefvet med förra posten, och moste derföre uppskjuta dermed till i dag. Orsaken var egentligen, att jag nödgades afbryta skrifningen en timme före postens afgång, emedan jag nödvändigt ville ut för att åter för f

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1853-12-25)
København julemorgen 1853 . På brevet har Säve noteret: „kom till Uppsala nyårsafton 1853“. Kære Säve ! Hvad bedre kan jeg göre på min julemorgen end at betale den gæld, som jeg så længe har været i, at svare dig på dit kærlige brev. og ved tanken om dig og det meget d

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1854-04-05)
Uppsala d. 5 April 1854 . Vördade Vän! Ändteligen sitter jag då för att skrifva; — men när jag ser på Ditt brefs datum (Julemorgon) och att det hitkom nyårsafton i fjor, så blyges jag sannerligen öfver det långa dröjsmålet med mitt svar. Döm likväl icke min tacksamhet,

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1854-04-13)
København skærtorsdag 1854 På brevet har Säve skrevet: „d. 13 och 14 Apr.“ — „Kom till Uppsala d. 19 April (Svar fr. Visby d. 21 Aug.).“) . Kære Säve ! Det har, som du kan forestille dig, været mig en stor glæde af Hammershaimb at modtage dit brev og de starka verberna, som jeg

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1854-08-21)
Visby d. 21 Augusti 1854 . Vördade Vän och Lärare! Forlåt, att jag så länge fördröjt raitt svar på Ditt för mig så högeligen kärkomna bref af d. 13 April! Jag har blott att till min ursäkt anföra, att jag under denna tid icke legat på latsidan, utan efter min förmåga va

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1855-01-07/1855-01-11)
Uppsala d. 7—11 Januari 1855 . Vördade Vän! Genom vännen Hammershainib har jag fått kärkomna helsningar ifrån Dig, och vet således, att Du riktigt fått mitt Gotlands-bref (Visby d. 22 Aug.). Det gjorde mig innerligen ondt att höra, att Du under slutet af sommaren och hö

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1855-08-26)
København den 26 august 1855 . På brevet har Säve skrevet: „kom till Uppsala d. 1 Sept. —“.) Kære Säve ! Ligesom dit sidste brev begynder med Hammershaimb, så får mit også begynde med ham. Han var her igår, for at sige farvel, da han i dag rejser som præst til Færøerne

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1856-06-08)
Kbh. d. 8 juni 1856 . På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 12 Juni (Svar: d. 3 Aug.)“.) Kære Säve ! Der var tale om at jeg ved studentertoget skulde have set dig, og tanken om dig kunde vel have draget mig til Uppsala De danske deltagere i studentertoget til Upsala (

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1856-08-03)
Uppsala d. 3 Augusti 1856 . Vördade Vän! Det är i sanning oförlåtligt, att jag icke på så lång tid låtit min älskade lärare höra något från mig; jag var förr en rätt flitig brefskrifvare, men jag vet icke huru det kommer till, att det sedan 2—3 år faller sig allt trögar

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1856-08-10)
København d. 10 august 1856 . På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 20 Aug. 1856. (Svar: d. 26 Okt.).“) Meget, o meget lyksalig har du gjort mig, kære Säve, ved dit herlige brev, som jeg længe har törstet efter. Ja, det kunde i sandhed have været dejligt, hvis vi i det

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1856-10-26)
Uppsala d. 26 Oktober 1856 . Faderlige Vän! Sedan några dagar går jag nästan som i yrsel, djerfva aningar, stora tankar, dallrande mellan hopp och fruktan, hålla mig sväfvande mellan den „gamla natten“ och en ny, länge efterlängtad, herrlig morgon. En del af detta nya l

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1856-11-15)
København d. 15 nov. 1856 På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 22 Nov. 1856“.) Det var min agt, kære Säve, strax uden ophold at svare på dit brev, og der er alligevel gået nogen tid, mere end der skulde. Der er vakt et håb

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1857-07-15)
København d. 15 juli 1857 . På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 21 Juli 1857. Svar: d. 10 Novemb. 1858.“) Nörregade 237, anden sal. Kære Säve ! Det er allerede en rum tid siden jeg skrev til Dig, og jeg længes ret inderlig efter at høre noget fra Dig. Vi

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1858-11-10)
Uppsala d. 10 Novemb. 1858 . Vördade, faderlige Vän! Skall jag väl våga att tilltala Dig på detta sätt, jag, som så föga sonligt uppfört mig emot Dig, i det jag låtit Ditt sista vänliga bref till mig obesvaradt öfver, långt öfver ett år? Du lär icke tro mig, när jag säg

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1812/1876)
Med en resande Finne, Mag. Chydenius , Anders Herman Chydenius, f. 1833, filos. mag., rejste til Sverige og Danmark for at studere statsvidenskaber og økonomi, medarbejder ved „Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning“, redaktør af „Helsingfors Dagblad“, landdagsmand, d. 1896.) sände jag D

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1858-11-17)
København den 17 november 1858 . På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 24 Nov. (Svar: d. 19 Dec.).“) Hermed, elskede ven! det önskede betyg. Gud give, at det nu må have virkning! Der er naturligvis intet i vejen for at forandre det, men at antedatere det kunde jeg ikke

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1858-11-18)
Hr. Mag. Carl Säve har, under sit ophold i København, i to semestre, i slutningen af året 1852 og i begyndelsen af 1853 som stadig tilhører bivånet mine forelæsninger over de ældste nordiske digte, især af Sæmunds Edda, og over den ældste nordiske, især den islandske, literaturs historie

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1858-12-19)
Uppsala d. 19 Dec. 1858 . Vördade, faderlige Vän! För omkring 3ne veckor sedan erhöll jag Ditt bref af d. 17 Novbr., och det kom just samma dag, som det hade skolat brukas, nämnl. en knapp halftimme före fatalie-timmen. Det kom således icke för sent, allra hälst som på

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1859-05-04)
Uppsala d. 4 Maj 1859 . Högt vördade Lärare och Vän! Du tror säkerligen, att jag för länge sedan är både död och begrafven, som på så lång tid icke låtit höra af mig med en endaste rad. Jag har också i vinter varit så sjuk, att jag en tid sväfvade mellan lif och död; de

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1859-05-08)
Uppsala d. 8 Maj 1859 . Vördade Lärare och Vän! Sedan jag för några dagar sedan till Dig afsände min dispututation〈!〉: Gutniska Urkunder,och dervid utbad mig Ditt omdöme, i fall Din tid medgåfve sådant, — har det fallit mig in, att jag för fullständighetens skull äfven

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1859-05-15)
København d. 15 maj 1859 . På brevet har Säve skrevet: „Korn till Uppsala d. 21 Maj 1859. (Svar: d. 22 Maj).“) Kære ven! Endskönt jeg sidder midt i literaturhistorien og forelæsning N. M. Petersen holdt i forårssem 1859 i 2 ugentl. timer populære foredrag over sagalitte

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1859-05-22)
Uppsala d. 22 Maj 1859 . Högt vördade Vän! På det hjertligaste tackar jag Dig för det snabba svaret af d. 15 Maj, hvilket hitkom i går d. 21. Det är icke lätt att bedöma en medsökande med full rättvisa, och jag har derföre alltid hyst misstroende till mitt omdöme om Upp

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1859-05-29)
København d. 29 maj 1859 . Hr. Mag. G. Säve . Der kan hos alle, der kende noget til islandsk sprog og literatur ikke være nogen tvivl om, at Du i kundskab dertil står langt over Uppström. Det er ikke min sag eller min skik at ville kritikakle og rive ned på noget eller

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1859-09-25)
Uppsala d. 25 Sept. 1859 . Vördade Lärare och Vän! Af Edra tidningar har Du redan förnurnmit, att jag hunnit det första målet för min långa, kärleksfulla sträfvan, det att af högsta myndigheten i vårt land blifva nämnd till professor i den sak, som jag sedan nära 20 år

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1860-05-26)
København d. 26 maj 1860 . På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 2 Juni 1860. (Svar d. 7 Juni I860)“.) Kære Säve ! Det er pinse. En magisterkonferens er endt, en forelæsning, et bind af den danske literaturs historie, og jeg drager atter ånde Magisterkonferensen var

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1860-06-07)
Uppsala d. 7 Juni 1860 . Vördade Lärare! I Lördags (d. 2 Juni) hade jag den stora glädjen att mottaga Ditt bref af d. 26 Maj. Så kärkommet hvarje äfven det minsta meddelande är ifrån Din hand, så var det dock med en viss oro jag öppnade det, med oro och sjelfförebråelse

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1860-06-14)
København d. 14 juni 1860 På brevet har Säve skrevet: „Kom till Sätra Brunn d. 23 Juni 1860“) Kære Säve ! Jo visst har jeg fået Dit brev i slutningen af forrige år. Jeg må skynde mig at mælde det, for at Du ikke skal lade vende op og

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1860-08-02)
København d. 2 august 1860 På brevet har Säve skrevet: „Mottogs vid återkomsten till Upps. d. 18 Aug. 60“.) . Kære Säve ! Du har nok allerede længe været hjemme igen i Uppsala (nogle skrive det med ett p, andre med to, hvilket er det rette?), og jeg håber, at du nu efter badet b

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Säve, Carl; (1861-07-30)
Visby d. 30 Juli 1861 . Datoen „d. 30“ er fremkommet ved senere rettelse; brevet er påbegyndt tidligere.) Vördade Vän! Att jag först efter så lång, lång tid besvarar Ditt kärkomna fjorårsbref, kommer icke af någon aftagande eller på något sätt minskad tillgifvenhet för

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1861-11-11)
Kbh. d. 11. september 1861 På brevet har Säve skrevet: „Kom till Uppsala d. 18 Sept. 1861.“) . Kære Säve ! Det gör mig ret hjærtelig ondt, at du har været så syg, at der endog har været fare for dit liv; men nu er dog vel denne krisis overstået. Aldrig har jeg tænkt, a

BREV TIL: Säve, Carl; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1861-11-29)
København d. 29 oct. 1861 På brevet har Säve skrevet: „Kom till Upps. d. 25 Novb. 1861.“) . Kære Säve ! Herved sender jeg Dig mit sidste universitetsprogram. Det traf sig just så, at jeg i år, da det tilfaldt mig ved reformationsfesten at skulle skrive programmet (Rector bad at

BREV TIL: Kulturministerium, ; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1861-11-27)
N. M. Petersens ansøgning om fritagelse for at holde forelæsninger. 27de septbr. 1861 . I brevet til Säve af 29/10 1861 omtaler N. M. Petersen, at han på grund af sin sygelige tilstand (cfr. brevet af 11/9 1861) har set sig nødsaget til at ansøge om fritagelse f

BREV TIL: Christensen, Casper; FRA: Petersen, Niels Matthias; (1861-11-21)
Brev fra N. M. Petersen til pastor C. Christensen . 21de novbr. 1861 . Da N. M. Petersen den 24de oktbr. 1861 fyldte 70 år, var der mange, som ønskede at bringe ham en tak for hans virksomhed, Man indbød ham til en fest i Studenterforeningen, der afholdtes den

BREV TIL: Petersen, Niels Matthias; FRA: Varming, David Ludvig Carl August; (1861-12-23)
Brev fra L. Vanning til N. M. Petersen . 23de decbr. 1861 . I tilslutning til foregående brev meddeles her et brev til N. M. Petersen fra L. Varming. Denne, der var født 1816 og 1842 var blevet cand. theol., udnævntes 1858 til sognepræst i Øster-og Vester-Alli

Tekst efter brevene