Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Matthias Petersen FRA: Carl Säve (1853-11-09)

Fortsattd. 9 Novemb.

Mot förmodan medhann jag icke att fullborda brefvet med förra posten, och moste derföre uppskjuta dermed till i dag. Orsaken var egentligen, att jag nödgades afbryta skrifningen en timme före postens afgång, emedan jag nödvändigt ville ut för att åter för första gången höra vår herrliga studentsång. Vi hafva nämligen det bruket här att årligen med sång fira minnet af våra 3 store konungar, Gustaf d. II Adolf (d. 6 Nov.), Carl XII (d. 30 Nov.) och Gustaf I (d. 6 Juni), hvilken sista dag tillika är minnesdagen för de Danske Studenternes besök 1843.

Haf godheten att framföra min vördnad och tacksamhet till Fru Professorskan Petersen för all hennes hjertliga vänlighet och myckna godhet emot mig, samt Din Fosterdotter! 1 — likaledes till Proff. Clausen, Allen, Prof. Gislason, och helsningar till vännerne Hammershaimb och Secher, om de skulle råkas!

Lef väl till Nordens och Dina månge vänners gagn och glädje! och glöm icke Din vördnadsfullt och innerligt tillgifne och tacksamme
Carl Säve.