Danmarks Breve

BREVVEXLING MELLEM N. M. PETERSEN O...

BREVVEXLING
MELLEM
N. M. PETERSEN OG CARL SÄVE

ET BIDRAG TIL
SKANDINAVISMENS OG DEN NORDISKE
FILOLOGIS HISTORIE

UDGIVET AF
CARL S. PETERSEN
UNDERBIBLIOTEKAR VED DET KGL. BIBLIOTEK

KØBENHAVN
DET SCHUBOTHESKE FORLAG
(I. L. LYBECKER OG E. A. HIRSCHSPRUNG)
1908

s. II TRYKNINGEN BEKOSTET AF
DEN GREVELIGE HJELMSTJERNE-ROSENCRONESKE STIFTELSE

BIANCO LUSOS BOGTRYKKERI

Odense
Universitetsbibliotek

s. III BREVVEXLINGEN mellem N. M. Petersen og Carl Säve er bevaret i sit fulde omfang og meddeles her således, som den foreligger, uden udeladelser eller beskæringer af nogen art. Hvor der i udgavens text findes ( ) eller [ ], prikker, tankestreger eller lignende, der kunde lade læseren formode en indgriben fra udgiverens side, står der således i originalerne. Alle kritiske indskud er sat i 〈〉; supplering af bogstaver, der er forsvundet på grund af senere fremkomne huller eller rifter i originalerne, er sat petit (dette er forsømt p. 63, 1. 2, og stedet er derfor optaget blandt rettelser). Jeg finder anledning til at bemærke, hvad læseren snart vil se, at de to brevskriveres ortografi er alt andet end konsekvent; man kan i et og samme brev hos N. M. Petersen finde „Du“ og „du“, „Bin“ og „din“; Säve skriver f. ex. p. 150 1. 3 „den Nordiska vetenskapen“, men 2 linjer længere nede „den förre“ (sc. vetenskapen), han skriver sædvanligvis „nämnde“, men p. 160 1. 1 f. n. „ofvannämda“, o. s. v., o. s.v. — Korrekturen er læst efter originalerne.

Med hensyn til indledningen dette: Ligeså lidt som jeg har givet nogen vurdering af brevenes filologiske indhold, ligeså lidt har jeg ment at kunne indlade mig på en værdsættelse af de to mænds omfangsrige og vidt spredte videnskabelige virksomhed; en sådan værdsættelse vilde, selvom jeg kunde magte den, kræve en plads, der i en bog som denne vilde blive uforholdsmæssig stor, og den hører desuden efter min mening rettere hjemme i en skildring af den nordiske filologis historie i dens helhed og sammenhæng. Indledningen har kun til formål at sætte læseren istand til bedre s. IV at forstå de tanker og stemninger, der kommer til orde i brevene; jeg har derfor dels dvælet ved brevskrivernes rent personlige forhold, dels ved deres forhold til den skandinaviske idé, der i det mindste for N. M. Petersen var en livssag; jeg har søgt at gøre dette ad indirekte vej ved i så vidt omfang som muligt at lade dem selv føre ordet, og jeg har stræbt at give et indtryk såvel af det gode og sunde som af det overdrevne og fantastiske, der præger N. M. Petersens tankegang. At det derimod i så ringe grad er lykkedes mig at behandle de to mænd med samme udførlighed, må jeg gøre en undskyldning for, men det hænger sammen med beskaffenheden af det materiale, der har stået til min rådighed: medens kilderne til kundskab om N. M. Petersen har flydt rigeligt, har det. modsatte været tilfældet for Säves vedkommende.

Om omfanget af N. M. Petersens brevvexling i det hele og Säves med Danske forekommer det mig rigtigst her at sige et par ord.

Nogen omfattende korrespondance har N. M. Petersen næppe nogensinde ført. Han siger selv i et brev til Säve: „Jeg vilde helst sige, som jo andre have sagt: jeg skriver aldrig breve“. Hvad der bevægede hans sind, hvad han under sine studier eller ved sin opmærksomme betragtning af samtiden har følt og tænkt, det meddelte han i sine skrifter, i sine forelæsninger, hvor man vil finde allehånde betragtninger af rent personlig art. Man kan gennemgå så godt som alle de ingenlunde fåtallige, i trykken udgivne brevsamlinger fra betydelige mænd i den tid, uden at træffe på noget brev fra ham. Hvad der foreligger trykt, er næsten altsammen at finde i afdøde pastor N. W. T. Bondesens kønne og fordringsløse lille bog: „Små mindeblade om N.M. Petersen, professor i de oldnordiske sprog ved Københavns universitet. Kbh. 1891“ (82 sider i 8vo). Hertil kan føjes tre breve til Peder Hjort, trykte i dennes „Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder til s. V P. Hjort. Ny Samling. Kbh. 1869“, en skrivelse til Israel Levin, trykt i dennes „En Brevvexling. Kbh. 1850“, og to breve til Svend Grundtvig, trykte tilligemed dennes svar i min afhandling „Fra Folkevisestriden. Nogle breve og uddrag“ (Danske Studier 1905). Ludv. Chr. Müllers „aabne Brev“ til N. M. Petersen 31/5 1851 står i N. F. S. Grundtvigs Danskeren IV (1851) no. 30. Dette er vistnok alt.

Udgangspunktet for en betragtning af omfanget af N. M. Petersens brevvexling danner dog ikke andres brevsamlinger, men selvfølgelig den lille samling „Personalia og Breve vedrørende N. M. Petersen“, som efter pastor Bondesens død 1896 afleveredes til Det kongelige Bibliotek og dér findes i Ny kgl. Samling under nummer 1536 i 20. Foruden en række breve til ham findes her enkelte koncepter til breve fra ham, men ingen af dem bærer vidnesbyrd om nogen udstrakt eller fortrolig korrespondance. Det er for det meste rene lejlighedsbreve: forespørgsler og svar på forespørgsler, anbefalinger, embedsskrivelser. Brevskriverne er i alfabetisk orden følgende (med * betegner jeg de breve, der tidligere har foreligget trykte): J. Aall*, D. Abrahamson, F. S. Bang, B. v. Beskow (se nærv. værk p. 26 note 2), J. H. Brasen, Carl (pseudonym?), H. N. Clausen, J. G. Clod, F. Dall, F. Dyrlund, C. Th. Engelstoft, H. F. J. Estrup* (se p. 11 note 1), J. F. Fenger, H. M. Flemmer, S. Grundtvig*, B. E. Hildebrand, Lucianus Kofod (se p. 135 note 1), Chr. Lange, Fr. Lange (se p. 61 note 1), J. Levin, G. F. V. Lund (se p. 16 note 3), J. Mac Caul, C. Molbech, C. Paludan-Müller, F. L. Mynster, O. N. Olsen, C. C. Rafn, J. E. Rietz, H. Schmith, Schou. J. F. Schouw (cfr. p. 11 note 1). J. H. Schröder (se p. 87 note 4), L. S. Vedel Simonsen*, P. F. Steinmann, C. Säve (alle trykte i nærvær, værk), L. Varming (trykt nærvær. værkp. 191—92), C.F.Wegener, E.C.Werlauff, F. Wöldike, C. G. Zetterqvist, H. C. Ørsted*. Fra bibliotekets andre s. VI håndskriftssamlinger kan hertil føjes: fra N. G. L. Abrahams (Abrahams Autografsamling), R. R. Huus (Nyere Breve, Dansk Afdeling), G. R. L. v. Kindt (Ny kgl. Saml. 868 i, 40, vol. II), Ghr. Molbech (Ny kgl. Saml. 2336, 40) og G. C. Rafn (Ny kgl. Saml. 2334, 40). Af breve fra N. M. Petersen kender jeg, foruden hvad der findes i koncept i Ny kgl. Saml. 1536, 20, følgende: breve til J. Aall (se p. 18 note 2), N. C. L. Abrahams (Abrahams Autografsamling), P. O. Brøndsted (Ny kgl. Saml. 1538, 20, vol. VI), C. Christensen (trykt nærv. værk p. 181—91), Fr. Fabricius (Ny kgl. Saml. 1538, 20, vol. VIII), G. Flor (sep. 14 note 2), S. Grundtvig* (Dansk Folkemindesaml. no. 61), P. Hjort* (Ny kgl. Saml. 2411, 40, vol. III), J. C. L. Lengnick (Abrahams Autografsamling), J. Levin (Nyere Breve, Dansk Afdeling), G. F. V. Lund (se p. 16 note 3), Chr. Molbech (Ny kgl. Saml. 2336, 40), R. Nyerup (Universitetsbiblioteket, Additam. 17, 20), C. C. Rafn (Ny kgl. Saml. 2334, 40), R. K. Rask (se p. 6 note 1) og E. C. Werlauff (Ny kgl. Saml. 2387, 40). — Enkelte breve vil måske endnu kunne findes i bibliotekernes ukatalogiserede samlinger.

Kun med ganske enkelte har N. M. Petersen stået i vedvarende og fortrolig brevvexling, men kun lidet deraf er bevaret.

Med Rask og Krejdal, barndomsvennerne fra skoletiden, har han, som det fremgår af hans levnedsskildringer af dem, vexlet mange og uden tvivl for hans egen udvikling betydningsfulde breve. Krejdals og N. M. Petersens brevvexling existerer imidlertid næppe mere, og af brevvexlingen med Rask er desværre kun N. M. Petersens breve bevaret. Fra en anden ungdomsven og skolekammerat, Clod, senere adjunkt i Nakskov, findes to breve i Ny kgl. Saml. 1536, 20, men breve til Clod har ikke været til at opspore. En brevvexling med distriktslæge Kongsted i Nykøbing på Sjælland, hos hvem N. M. Petersen ofte tilbragte sine sommerferier, er blevet tilintetgjort (sep. 121 note 3); om breve til pastor Christensen se p. 187 note 1. Alene brevvexlingen med Säve er bevaret s. VII i sit hele omfang, og det er således denne, som udgør det allervæsentligste af, hvad der nu vil kunne samles af N. M. Petersens korrespondance.

I modsætning til N. M. Petersen var Säve, i alt fald i sine yngre år, en flittig brevskriver. Mig bekendt er dog hidtil intet brev fra ham offentliggjort, og i danske biblioteker har jeg kun fundet breve fra ham i Chr. Molbechs store brevsamling på Det kgl. Bibliotek (se p. 23 note 1). Det synes ganske vist rimeligt at antage (se p. 74), at han har stået i forbindelse med C. C. Rafn, men i de 10 ganske kaotiske bind med ubrugbare afskrifter af Rafns korrespondance, som findes i Det kgl. Bibliotek (Ny kgl. Saml. 2334, 40), er det ikke lykkedes mig at finde noget brev fra ham. Det fremgår endvidere af brevene til N. M. Petersen, at han foruden med George Stephens har brevvexlet med mænd som Svend Grundtvig og Carl Ploug, V. U. Hammershaimb og Grimur Thomsen, muligvis også med G. Vigfusson og C. E. Secher; men om alle disse mænds korrespondance gælder det, at den, forsåvidt den overhovedet måtte være bevaret, endnu ikke er indgået i noget af vore biblioteker, men beror hos private. —

Ved afslutningen af nærværende bog, som er fremgået af undersøgelser, der nu ligger adskilligt tilbage i tiden, og som i flere år har været lagt til side for andet arbejde, mindes jeg med taknemmelighed den imødekommenhed og interesse, der vistes mig såvel af biblioteker og arkiver som af private, såvel i Sverige og Norge som i Danmark. Jeg har her den ære at nævne: Kungl. Biblioteket i Stockholm, Rigsarkiverne i Kristiania og København, Universitetsbibliotekerne i Upsala, Lund, Kristiania og København, Det norske Videnskabernes Selskabs Bibliotek i Trondhjem og Landsarkivet i Odense; endvidere: skolebestyrerinde fru Bay, hr. revisor C. Bayer, hr. arkivsekretær J. Bloch, hr. fhv. rektor V. A. Bloch (†), hr. inspektør K. Bokkenheuser, hr. cand. phil. Mar. Bondesen, hr. prof. Nic. Bøgh (†), hr. cand. phil. Edg. Collin (†), hr. pastor em. H. Dahl, hr. docent V. Dahlerup, s. VIII hr. pastor em. F. Dall, hr. dr. phil. F. Dyrlund, hr. cand. theol. J. Estrup, hr. etatsråd L. Frølich, hr. fhv. provst Hammershaimb, hr. direktør E. Hannover, hr. cand. jur. Wedel Heinen, hr. vicebibliotekarie Hulth (Upsala), hr. pastor em. O. Kalkar, hr. cand. mag. L. la Cour, hr. skoledirektør J. Larsen, hr. fhv. rektor Lefolii, hr. overretssagfører G. Lund, hr. boghandler Lynge, hr. fhv. postmester J. Michaelsen, hr. cand. mag. P. L. Müller, hr. mag. art. P. A. Rosenberg, hr. overretssagfører Schoustrup, hr. dr. phil. Siesbye, hr. arkivassistent Steffens (Kristiania), hr. biskop S. Sørensen. Særlig ønsker jeg at bemærke, at det er hr. docent Dahlerup, som har henledt min opmærksomhed på stedet i „Adam Homo“.

I størst taknemmelighedsgæld står jeg til fru Hedvig Witte, f. Säve, uden hvis overordentlige imødekommenhed denne bog ikke var blevet til. Jeg bringer fruen min ærbødigste og hjærteligste tak, fordi N. M. Petersens breve til Säve med største beredvillighed blev mig, en fremmed, overladte til afbenyttelse uden noget som helst forbehold. At min bog har kunnet udkomme, skyldes derimod en understøttelse fra Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, hvis direktion jeg ligeledes bringer min ærbødige tak. Endelig takker jeg hr. overbibliotekar H. O. Lange, der har tilladt mig at gennemgå brevsamlinger, som endnu ikke er indgået i Det kgl. Biblioteks offentlig tilgængelige samlinger, og min ven, hr. vicebibliotekarie Ljunggren i Lund, der dels har læst en, for mig som Dansk, absolut nødvendig korrektur på de svenske breve, dels har meddelt mig oplysninger, som jeg uden hans hjælp ikke havde kunnet fremskaffe.

Det var mit ønske at ledsage bogen med portrætter af N. M. Petersen og Säve, men det viste sig umuligt; der existerer intet billede af N. M. Petersen: han vilde hverken lade sig male eller fotografere.

København, i december 1907.

s. IX INDHOLD.

pag.

Indledning......... 1

Brevvexling mellem N. M. Petersen og Carl Säve 1853—1861......... 43
Carl Säve til N. M. Petersen 6/11 1853......... 45
N. M. Petersen til Carl Säve 24/12 1853......... 53
Carl Säve til N. M. Petersen 5/4 1854......... 57
N. M. Petersen til Carl Säve 13-14/4 1854......... 64
Carl Säve til N. M. Petersen 21/8 1854......... 69
Carl Säve til N. M. Petersen 7-11/1 1855......... 75
N. M. Petersen til Carl Säve 26/8 1855......... 84
N. M. Petersen til Carl Säve 8/6 1856......... 87
Carl Säve til N. M. Petersen 3/8 1856......... 88
N. M. Petersen til Carl Säve 10/8 1856......... 98
Carl Säve til N. M. Petersen 26/10 1856......... 102
N. M. Petersen til Carl Säve 15/11 1856......... 107
N. M. Petersen til Carl Säve 15/7 1857......... 111
Carl Säve til N. M. Petersen 10/11 1858......... 112
N. M. Petersen til Carl Säve 17/11 1858......... 121
N. M. Petersens anbefaling for Carl Säve 18/11 1858......... 123
Carl Säve til N. M. Petersen 19/12 1858......... 124
Carl Säve til N. M. Petersen 4/5 1850......... 127
Carl Säve til N. M. Petersen 8/5 1859......... 130
N. M. Petersen til Carl Säve 15/5 1859......... 132
Carl Säve til N. M. Petersen 22/5 1859......... 136
N. M. Petersen til Carl Säve 29/5 1859......... 139
Carl Säve til N. M. Pet.ersen 25/9 1859......... 140
N. M. Petersen til Carl Säve 26/5 1860......... 143
Carl Säve til N. M. Petersen 7/6 1860......... 146
N. M. Petersen til Carl Säve 14/6 1860......... 152
N. M. Petersen til Carl Säve 2/8 1860......... 155
Carl Säve til N. M. Petersen 30/7 1861......... 157
N. M. Petersen til Carl Säve 11/9 1861......... 176
N. M. Petersen til Carl Säve 29/10 1861......... 177

Tillæg, N. M. Petersen vedrerende......... 181
N. M. Petersens ansøgning om fritagelse for at holde forelæsninger 27/9 1861......... 183
Brev fra N. M. Petersen til pastor C. Christensen 21/11 1861......... 185
Brev fra L. Varming til N. M Petersen 23/12 1861......... 191

Personregister......... 193

s. X Rettelser og tilføjelser.

Pag. 15, l. 1: ord, læs: Ord〈!〉.

— 31, note 1: der burde være henvist til C. E. Sechers autobiografiske meddelelser hos V. A. Secher: Slægten Secher (1885) p. 176—79.

— 46, 1. 20: norr, læs: norr(ut).

— 54, l. 16: den norske udgave — det burde i en note være bemærket, at dermed menes P. A. Munchs, som udkom 1847.

— 63, l. 2: af〈går〉, læs: af 〈gar〉.

— 63, note 3: Heimskringla kap. 101, læs: Heimskr., Óláfs saga Tryggvasonar kap. 101.

— 79, l. 19: gíngo, læs: gingo.

— 92, l. 1: språkstudiet, læs: språkstudiet i.

— 121, note 2: Siesby, læs: Siesbye.

— 122, note 1: udf., læs: ndf.

— 160, l. 21: bö̀jda (-ae), læs: bö̀jda (-de).