Danmarks Breve

Breve fra C. H. Pram til H. W. von Warnstedt og Skuespildirektionen 1778-1791

Brevudgiver:
Holger Ehrencron-Müller, 1868-1953
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1778-12-17)
Kjøbenhavn d. 17. Decbr. 1778 . Gunstige Herre! I Gaar fik jeg Hævnen Ang. dette nu forsvundne Sørgespil se: Prams literære Testamente (Prams udv. digteriske Arbejder. Supplementbind 1829, p. XXXVI) hvori han udtrykkelig frabeder sig dette „hans tidligste Ungdoms umodne Forsøg“ o

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1778-12-28)
Kiøbenhavn d. 28 Decbr. 1778 . Gunstige Hr. Velynder! Alt det onde, som flyder af Mangel, vil giøre min Tilstand i højeste Grad fortvivlet, hvis jeg ikke naar mit Ønske. Indlagde viser, hvad det er. Avisekræmmer, Skomager, Haarskiærer, Barberer og den heele Hær Nye-Aars-Gratulan

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1779-03-22)
Kiøbenhavn d. 22 Martii 1779 . Gunstige Herre! Uagtet al D. H.’s saa overflødig udviste Bevaagenhed endnu at torde forulejlige med et Brev — dog D. H. vil tilgive det, naar jeg, i det jeg ydmygst beder om Tilgivelse, lægger til Grund det, jeg tilforn har overbevist Dem om, at j

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1779-06-08)
Ankersminde Det har ikke kunnet oplyses, hvor dette Sted har ligget; det må øjensynlig have været i Nærheden af Hovedstaden, da Pram selv udtaler, at han kan komme ind den følgende Dags Eftermiddag. ) d. 8de Junii 1779 . Gunstige Herre! Im odtag den oprigtige Taksigelse, som je

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1780-01-03)
Kiøbenhavn d. 3die Januarii 1780 . Gunstige Herr Velynder! Efter D. H.’s Tilladelse har jeg mældt mig ved Deres Dør i Forgaars to Gange, i Dag tree og i Gaar fire Gange. Saa mange Opvartninger kan jeg giøre uden synderlig Ulejlighed, siden jeg ikke tør være hjemme, førend jeg ha

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1780-03-09)
den 9 Martii 1780 . Høyvelbaarne Herr Kammerherre! I Forgaars var jeg to Gange, i Gaar to Gange ved Deres Dør uden at være saa lykkelig at finde Dem hjemme. D. H. havde sagt til Deres Tiener, at jeg maatte søge Dem paa Co-moedien, men da jeg kom til Logen, saa formenede en derud

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1780-04-15)
den 15de Ap. 1780 . P. M. Jeg kan ikke nægte, at det baade undrede og smertede mig, at D. H. ikke i det mindste inden Deres Bortrejse i Gaar havde ladet mig vide min Ulykke. Jeg har da tvert imod D. H.’s Løvter intet meer at haabe? Slet intet meere? Jeg er i den forfærdeligste St

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1781-01-28)
Kiøbenhavn den 28de Jannar 1781 . Høyvelbaarne Herr Kammerherre! Man fortæller hinanden i Byen, at der i Aften skal være Generalprøve paa Armida Armida, Opera i 3 Akter af Coltellini med Musik af Salieri, opførtes første Gang 30 Januar 1781 i en ussel Oversættelse af A. G. Thoro

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1782-07-30)
Kiøbenhavn d. 30. Julii 1782 . Høyvelbaarne Herr Kammerherre! Jeg har betænkt, at det vilde være mal honnete af mig. om jeg efter D. H.’s mig saa meget gunstige Forestilling for Hans Kongelige Høyhed og Høysammes Biefald og Tilladelse omarbejdede eller forandrede den Epilogue De

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1783-02-13)
Kiøbenhavn d. 13. Februar 1783 . Høyvelbaarne Herr Kammerherre! At ikke D. H. har givet mig den Ære at besvare det Brev, jeg for adskillige Maaneder tog mig den Frihed at skrive Dem til, tilskriver jeg samme Aarsag, som har gjort, at jeg ikke har mundtlig henvendt mig til Dem sa

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen;
Et Brev al 3dje Marts 1783, i hvilket Pram beklager sig over en Uhøflighed fra Schwartz’s Side, udelades her, da det allerede foreligger trykt i Museum 1893 II. p. 103 (med nogle enkelte Fejllæsninger).) Ædle Velgiører! Det dramatiske Forsøg, jeg største Deelen af Sommeren har ar

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1787-10-30)
Kbhvn. d. 30. Ocb. 1787 . Høyvelbaarne Hr. Kammerherre. Mueligt i det mindste er det, at saavel vort Hot som dets høye Giest Gustav III af Sverrig, der d. 29. Okt. 1787 aldeles uventet var indtruffet i København, så uventet, at han overraskede den kgl. Familie, der intet anende

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1789-03-27)
d. 27 Martij 1789 . Ædle Velynder og Velgjører. Jeg sender Dem herved ej aliene mit Brev til Skuespil-Directionen men endog Concepten dertil. Aarsagen er, at D. H. ikke maa brække Brevet til Directionen, men bør dog ej være uvidende om, at jeg ikke har skrevet uden hvad jeg maae

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1789)
( Fra 1789 ). Ædle Velynder og Velgjører. Aarsagen, hvi jeg forleden Dag bad D. H. om Sin og om at skaffe mig de øvrige Skuespil-Directeurers For rigtigt at forstå det følgende vil det være nødvendigt at oplyse, hvorledes Teatrets Direktion på denne Tid var sammensat. Som ovenfo

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1789-11-06)
d. 6 November 1789 . Ædle Velgjører og Velynder. Deres — ikke Deres Højvelbaarenheds, thi det er fremmed og stadseligt og stygt — Deres, min Velgjørers, min Vens — jeg skriver Ordet ud og er stolt — Seddel har glædet mig, inderlig glædet mig. Behøver jeg at sige det? Det var den

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1789-12-03)
d 3 Decbr. 1789 . Høyvelbaarne Hr. Kammerherre! Köbne En kun lidet bekendt Skuespiller, der havde debuteret d. 16 April 1789 i Diderots Komedie: Faderen. Hans Teaterbane blev ikke lang, allerede 1797 blev han afskediget, † 18 November 1811. ), som med D. H.’s Consens var udseet

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1790-01-19)
d. 19. Januar 1790 . Ædle Velgiører! Mine Venner have den Høflighed at forsikkre mig, at det er Publicums Krav og Befaling, at jeg skal lade Damon og Pythias trykke. Man gjentager mig det saa meget, og der er saa mange, der vil have Exemplarer hos mig, at jeg har halvt besluttet

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1790-10-22)
Mod denne min Anviisning vilde det behage S. T. Hr. Justiceraad Lassen til Høyvelbaarne Hr. Kammerherre v. Warnstedt at udbetale det, som H. M. Kongen vil have mig bevilget som Honorarium for Skuespillet Frode og Fingal Det heroiske Skuespil „Frode og Fingal“ var blevet til paa direkte Opf

BREV TIL: Skuespildirektionen, ; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1790-11-18)
Kbhvn. , d. 18. Novb. 1790 . Til den høykongelige Skuespildirection. Den 12te November sidstafvigte Aar tog jeg mig den Frihed til den høykongelige Skuespildirection at indsende og til høysammes Bevaagenhed at anbefale en allerunderdanigst Ansøgning til Kongen Denne Ansøgning h

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1790-11-24)
d. 24 Nov. 1790 . Ædle Velgjører. Her er Negeren og dens Roller. I Bogen selv ligger en Afskrivt af de Forandringer, jeg maatte gjøre deri til det private Theaters Brug. De bestaae i, at Anines I den trykte Udg. af „Negeren“ findes der intet om, at Anine har været forklædt. Rime

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1791-09-10)
Kbh. d. 10 Sept. 1791 . Ædle Velynder og Velgjører Warnstedt var imidlertid fra 3 Marts 1791 ved Numsens Afgang blevet tørste Direktør. ). Ikke uden virkelig bydende Nødvendighed skrider jeg til det kummerlige Arbejd at forulejlige en Mand, jeg skylder saa grændseløs Forpligtels

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1791-10-11)
Kbhv. , d. 11. Oct. 1791 . Ædle Mand og Velgjører! Her er Negeren igien. Jeg har gjennemgaaet Hovedexemplaret og alle Rollerne. Jeg har ved et Pennestrøg sommesteder forsøgt at gjøre Dialogen lidt bøyeligere; men saa megen Umag, som det maaske endnu kunde behøve, i det mindste

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Pram, Christen Henriksen; (1791-10-11)
d. 11. Oct. 1791 Kl. 12 Aften . Ædle Velgjører. Min John bragte mig i Middags Deres Hhds. Befaling mundtlig, at jeg i Morgen skulde indfinde mig „i Directionen for at bivaane Negerens Forelæsning.“ Enhver Befaling af Dem er mig en Lov, som jeg adlyder, naar jeg kuns kan; og for a