Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1778-12-28)

Kiøbenhavnd. 28 Decbr. 1778.
Gunstige Hr. Velynder!

Alt det onde, som flyder af Mangel, vil giøre min Tilstand i højeste Grad fortvivlet, hvis jeg ikke naar mit Ønske. Indlagde viser, hvad det er. Avisekræmmer, Skomager, Haarskiærer, Barberer og den heele Hær Nye-Aars-Gratulanter vil bestorme mig, og jeg overgives Stormen, hvis D. H. siger Nej. Befaler De, at jeg skal retfærdiggjøre min Begjæring dermed, saa kan jeg giøre et græsseligt Register paa saadanne Nødvendigheder, som jeg dog ikke kan afhiælpe paa den Maade, som D. H. saa ædelmodig har tilladt mig. Den yderste Vanære bliver mig uundgaaelig. Jeg vil have gjort et gandske uerstatteligt Tab, hvis jeg taber denne allereeneste Udsigt. — Jeg er forvisset om Oprigtigheden af D. H.’s Forsikkringer. Altsaa voves jo intet. Om otte Dage leveres disse 100 Rdlr. af det, Commissionen betaler mig, tilbage. Paa otte Dage 100 Rdlr.! og uden Dem at være ulykkelig for stedse. Nej De undskylder mig med sædvanlige Mildhed; De tilstaaer mig min Begjæring. Tillad mig at udbede mig Svar i Spectaclet i Aften. Jeg er etc.