Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1781-01-28)

Kiøbenhavnden 28de Jannar 1781.
Høyvelbaarne Herr Kammerherre!

Man fortæller hinanden i Byen, at der i Aften skal være Generalprøve paa Armida 3 ). Atter Tiggerie! D. H. har med for s. 14 megen Eftergivenhed tilforn hørt mig i den Tone. — Jeg har en Pige, Jomfrue Ericsen 1 ) heder hun; hun ønskede at se Armida; denne Lyst kan jeg af mange Aarsager ikke meget snart vente at kunne tilfredsstille; maae jeg bringe hende hen at see Prøven i Aften; at sige, hvis det samme tillades nogen anden? — Men tillades det end hende, saa kan hun ikke vel komme uden at bringe en vis Frue Melchior 2 ), hos hvilken hun i Dag er i Sælskab, med; og samme Frue Melchior har en Datter eller toe, som ere ligesaa nysgiærrige som det hele øvrige Kiøn. Summa Summarum: maae jeg komme i Comoedie-Huset med tre eller fire Fruentimmer i Aften; og hvis jeg ikke i Dag kan have den Lykke at tale med D. H., vil De da ikke give mig denne Tilladelse skrivtlig med et Par Ord, som jeg Klokken et eller toe maatte afhente? Gid jeg aldrig havde nogen vigtigere Begjæring at besvære D. H. med! og ingen, paa hvilken et Afslag mindre vilde nedtrykke mig! Imidlertid undskylde De mine idelige og mangfoldige Begæringer. Denne er mig imidlertid ikke ubetydelig, da dens Opfyldelse sætter mig i Stand til at gjøre det Menneske en Fornøyelse, hvis Fornøyelse er Hovedhensigten for alle mine Foretagender. Jeg er etc.