Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1789-12-03)

d 3 Decbr. 1789.
Høyvelbaarne Hr. Kammerherre!

Köbne 2 ), som med D. H.’s Consens var udseet til at spille Pythias i Skuespillet Damon og Pythias, har i Dag været hos mig og andraget om, hvorledes han ved at gjennemlæse og tænke sig ind i den ham bestemte Rolle troer, at han hverken har mandig Stemme eller anseelig Figur nok til at fyldestgjøre, hvad Rollen i saa Henseende udfordrer og ønskede derfor saavel for Stykket som for sin egen Skyld, at han om mueligt maatte befries for at spille den. Da jeg, saa godt Haab denne unge Acteur end giver, ej kan andet end for min Deel bifalde hans Betragtning, lovede jeg at interessere mig hos D. H. for at skaffe ham hans Ønske opfyldt. Saavel for Köhnes som for Stykkets og min Skyld gjør jeg mig Regning paa, at D. H. om mueligt opfylder det.

Dersom mit ydmygste Forslag om, hvorledes Rollerne der s. 28 efter skulde besættes, kan komme i Betragtning, hvorom D. H.’s s edvanlige Bevaagenhed giver mig Haab, saa troer jeg, at Stykket endog vilde vinde ved Forandringen, naar Rosing, som selv har havt den Godhed, da jeg berettede ham Köhnes Beslutning, dertil at tilbyde sig, maatte spille Pythias 1 ) og Dionyses ham forhen bestemte Rolle maatte overdrages vor agtværdige gamle Musted, som jeg, naar det maatte bevilges, vil stræbe ogsaa ved min Overtalelse at disponere til med Velvillighed at paatage sig denne Rolle, hvortil jeg troer ham ret vel skikket, om den kun er skikket, det er værdig, for ham. Jeg anbefaler mig etc.