Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1790-10-22)

Mod denne min Anviisning vilde det behage S. T. Hr. Justiceraad Lassen til Høyvelbaarne Hr. Kammerherre v. Warnstedt at udbetale det, som H. M. Kongen vil have mig bevilget som Honorarium for Skuespillet Frode og Fingal 2 ) istedet for Beløbet af Indkomsten ved tredje Forestilling. 3 )

Kbhvn., d. 22. Oktb. 1790.
Pram.

s. 30 En saadan Seddel skal der jo til, inden Cassen kan udlevere til min Velgjører det, jeg ved denne Lejlighed kan afbetale paa min 10—12 Aar gamle Gjeld. At dette Brug af disse Penge (som jeg for dette Brugs Skyld ønskede at være ret mange) er mig usigelig kjært, derom tvivler De ikke, ædle Mand, da De ikke har Hjærte til at troe mig enten utaknemmelig eller Hykler. Naar jeg nu herved paa min gamle Gjeld betaler 300 ja maaskee (om ikke Numsen & Comp. har besluttet at mulctere mig for sin egen Svaghed i at bifalde Stykket med Taarer, da jeg forelæste ham det i Manuscript og min Uforskammenhed i at ville skaane Prindsen for at gjøre Collect for at skaffe mig et Honorarium), 380 rd., saa bevilger De mig i samme Øyeblik et nyt Laan efter Løvte af 80 rd., som jeg i Morgen Aften skal for min Deel tractere bort. Det er impertinent at laane Penge til et saadant Brug; men det er tungt at hedde L … hund og, da Brugen har indført Theatersmauser, kan maaskee Thaarup ikke undslaae sig for at give en ved sin Tiltrædelse paa Dramaturgiens Bane, ligesom det er billigt, at jeg gjør noget deslige til Afskeed etter saa lykkeligen at have fuldendt mit Løb paa denne Bane.

s. 31 Til denne Morgendagens Fest tage vi tvende Digtere os den Frihed ydmygst at indbyde D. H. i Haab og Forventning, at De ikke nænner ved et Afslag at nægte vor Fest dens ypperste Hæder og at tilintetgjøre største Deelen af dens Glæde, ganske den, jeg derved kunde hente.