Danmarks Breve

Breve fra Greve Christian Rantzau til Hans Gram

Brevudgiver:
Gustav Ludvig Wad, 1854-1929
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Rantzau, Christian; FRA: Christian 6.; (1734-07-04)
À Colding ce 4me de juillet 1734 . Monsieur. Je vois par vôtre letre du i9me de ce Mois, Fejlskrift for du mois passé. que Vous etes dans l’opinion, comme s’il Vous etoit arrivé quelque tort personel ou quelque disgrace signalée par la derniere Ordonn

BREV TIL: Rantzau, Christian; FRA: Christian 6.; (1739-04-25)
Nous nous sommes propose de faire faire quelques nouveaux arrangemens dans Nôtre Roïaume de Norvegue pour le bien de Nôtre service. Ces arrangements demandant un changement des dispositions antorieures dans Nôtre dit Roïaume, Nous n’avons pas voulû vous laisser ignorer, que Nous avons reso

BREV TIL: Rantzau, Christian; Ladorph, Jens Nielsen; FRA: Ladorph, Jens Nielsen; Rantzau, Christian; (1753-12-09/1759-12-08)
»Deris Høy-Grevelig Excellence, Høy- og Velbaarne HEr Geheime Confe- rentz-Raad og Stifftsbefalingsmand, Naadige Herre! Den serdeles Naade og over vettes Godhed, deres Høygrevelig Excellence saa vel som Hindes Høy-Grevelig Naade loed see og virkelig beteede imod mig sidst jeg hau

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1731-01-10)
Odense d. 10de Janv. 1731 . Velædle og Velbr HEr Assessor! Af HEr Assessors Høystærede under 6te hujus Grams Brev haves ikke. seer jeg, Hands gamle Venskab for mig endnu continuérer, og har een ny Prøve af Hands Godhed og Omhue for mig, hvorfore jeg efter gammel Trofa

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1731-01-20)
Brahesborg d. 20de Janv. 1731 . Velædle og Velbr HEr Assessor! Hvor nøttig jeg end finder HEr Assessor er ved anden publico tienlig og for Hannem behageligere Forretning, nødes jeg dog til atter at bemøye, for eengang i saa fortræden een Sag at naae endskab. Med Madame

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1731-01-27)
Brahesborrig d. 27de Janv. 1731 . Vel Edle og Velbr HEr Assessor! Aldrig kunde Bref meere fornøye mig, end HEr Assessors Høystærede af 2 3de Hujus, hvoraf Jeg med Glæde seer min Sorrig for Huuß er sluckt og tager jeg med kyß paa Haand mod de af HEr Assessor for mig stip

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1733-01-01?/1733-01-31?)
Dette udaterede Brev, der er egenhændigt, er Svar paa Grams Nytaarsbrev af 3. Januar 1733, trykt som Nr. 22 i Udgaven af Grams Breve. el Edle og Welbr HEr Iustitz-Raad ! Ieg har med det Nye-Aar havd een nye Prøve paa HEr Iustitz Raads gamle godhed og Venskab for mig, der udkræve

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1733-07-04)
Vel Edle og Velbr. HEr Justice-Raad ! Jeg kand ei nocksom fuldtacke Hr. Iustice-Raad for Sin gode Omhue i at besørge Medaillen over Norske Reysen De i dette og følgende fire Breve samt i Grams Brev Nr. 34 af 24. Juli 1734 omtalte Medailler, der bleve prægede i Anledning af Konge

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1733-10-09)
Vel Edle og Velbr. HEr Justitz-Raad ! Jeg haver ladet anstaa at tacke Hr. Justitz-Raad for Sin store Godhed og havde Moye med at projectére Medaillen over Deres Mayestäters Reise til Kongsbierg, der ei kand være bedre og er aldeeles dans le goût des anciens (i slige Ting, naar s

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1733-10-17)
Christiania d. 17de Octobr. 1733 Denne Linie egenhændig. . Vel Edle og Velbr. HEr Justice-Raad ! Som jeg seer af HEr Justitz-Raads Hoysterede under 1ode hujus Grams Breve til Rantzau 1733 ere tabte med Undtagelse af hans Nytaarsbrev 3. Januar (Breve fra Gram Nr. 22). ,

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1733-11-07)
Christiania d. 7de Nov. 1733 . Vel Edle og Velbr. HEr Justitz-Raad ! For at foye Deres Begiering under meged ærede af 24de passato lod jeg straxens ved Expresse affordre de 2de af Hands Mayt Allernaadigst appro- bérede Original Tegninger over Norske og Konsberg Reisen,

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1734-01-23)
Veledle og Velbr., Hoytærede HEr Iustice-Raad ! Blant utallige Nyt-Aars Breve, hvormed jeg har væred saasom obruered, kand jeg forsickre, HEr Iustice-Raads har rett hiertinderligen glædet og for- nøyed mig, baade fordi, absit adulatio, jeg er alletiider kier af at see Brev fra e

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1734-02)
Veledle og Velbr. HEr Iustice-Raad . Det var ei i min Magt sidste Posten at tacke HEr Iustice-Raad, som ieg ellers burde, for Sit kierkomne og charmante Brev af i3de hujus; Nemlig 13. Februar 1734 (Grams Breve Nr. 27). Nærværende Brev, som Rantzaus Skriver har glemt at datere, e

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1734-04-24)
Christiania d. 24de April 1734 . Vel Edle og Velbr. HEr Iustice-Raad . Det er uden al Omsvøb og Forstillelse, jeg oprigteligen kand forsickre HEr Iustice-Raad, det ingen Brev-vexling var mig behageligere end Deres, dersom ieg paa nogen maade kunde finde paa at giøre de

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1734-01-01?/1734-05-08?)
Dette Brev, der ikke er dateret, er af Gram paategnet: bekommet d. 9. Junii 1734. Vel Edle og Velbr. Hoytærede HEr Iustice-Raad ! Dend Censur, HEr Iustitz-Raad behager under ærede af 8de May at meddeele mig over HEr Spydebiergs Dissertation om Mahle-strømmen, er, som alt, der ko

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1734-07-17)
Christiania d. 17de Iulij 1734 . Veledle og Velbr., Hoytærede hr. Iustice-Raad ! Dersom mand alletiider giorde i Verden, hvad mand helst vilde, blev hr Iustitz-Raad tiere distrahéred ved mine Breve, og ieg havde ei ladet hands meged ærede af I2te Iunii saa længe ubesva

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1734-10-01?/1734-10-15?)
Dette Brev, der ikke er dateret, er skrevet i Begyndelsen af October 1734 som Svar paa Grams Brev af 24. Juli (Nr. 34). Vel Edle og Velbr HEr Iustice-Raad ! Hvor fornøyelige HEr Iustice-Raads Breve end ere for mig, tør jeg sandelig ei kaste Øye i det sidste, for ei at see dets D

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1735-06-06)
Egenhændigt. Rosenvold d. 6te Iunij 1735 . WelEdle og Welbr HEr Iustitz Raad ! Mangfoldige Forrettninger, ei nær saa behagelige som dend fornoyelße at svare HEr Iustitz Raad eller rettere at sige at tacke Hannem for Hands meged ærede af 24de hujus Dette Brev

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-01-07)
Egenhændigt. Christiania d. 7de Ianuarij 1736 . WelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad ! I forgaars fick jeg HEr Iustitz Raads meged ærede og kierkomne skri- velße Denne haves ikke. , dagen før var jeg bitter vred paa alle Nye Aars breve, huad ziirlige og Pyntede Lyckønskn

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-02-01)
Christiania d. 1ste februarii 1736 . Velædle og Velbr. Hr Iustice-Raad ! Uden Tvifl har hr Iustice-Raad spurt i huset, hvad sig i mit haver tildraget, og at min Kone med et dødfød fuldbaaret Drenge-Barn løkkeligen og vel, Gud være evindelig æret, er bleven forløst. Den

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-03)
Egenhændigt. Skrevet i Marts 1736. WelEdle og Welb1 HEr Iustitz Raad ! I alt det, HEr Iustitz Raad behager at melde under meget ærede af 7de hujus Dette Brev haves nu ikke. , kan vel ei gives toe meeninger; Efter slige omstændigheder var Skive lige saa lidet tient med tienisten

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-04-07)
Egenhændigt. Christiania d. 7de Aprilis 1736 . Vel Edle og Velbr HEr Iustitz-Raad ! Saa bekymred som jeg er for min Liden Benjamin Christian Rantzau, født 1730. , der er bleven saa hastig og heftig siug for mig, saa høyligen er jeg HEr Iustitz Raad forbunden for all de

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-05-12)
Christiania d. 12te May 1736 . Welædle og Velbr Hr Iustitz-Raad ! Dend Mand, mand heldst omgikkes med og mand gierne flittigst corre- spondérede, maa som oftes [sic] staa tilbage, saa bagvendt er det med os i vores usle Liv, og hvis ikke var, havde sandelig Hr Iustitz

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-07-11)
Egenhændigt. LadegaardsØe d. 11te Iulij 1736 . Wel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Alle helder og holder sig til mig, naar HEr Iustitz Raad skal bevæges til noged, der ret glæder mig, thi jeg seer deraf, Folck troer om mig, jeg betyder og formaaer noged hos Dennem, so

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-08-11)
Egenhændigt. LadegaardsØe d. 11te Augusti A° 1736 . VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Under meged ærede af 2 5de passato Dette Brev haves nu ikke. har jeg et nyt beviiß paa HEr Iustitz Raads for længst beviiste og altid befundene godhed og venskab for mig, saa Hand

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1736-09-12)
Ladegaardsøe d. 12. Septembr. 1736 . Velædle og Velbr. Herr Justice-Raad ! J all min Anliggende er Hr Iustice-Raad altid min Tilflugt, som ieg veed han er min Ven, fortryder han ej derpaa; da ieg sistens ragede i nogle gamle Papirer, fandt ieg indsluttede Copie Rescrip

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1737-01-12)
Egenhændigt. Christiania d. 12te Ianuarij 1737 . WelEdle og Velbr HEr Iustitz-Raad ! Førend jeg tacker HEr Iustitz Raad, som jeg billigen bør, for alt det gode, jeg er viß paa, Hand baade under og ønsker mig, under meged ærede ved Aareds omvexling, Jfr. Grams Brev Nr.

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1737-04-17)
Egenhændigt. Grams Brev Nr. 65, af 24. April 1737, er Svar paa nærværende Brev. Christiania d. 17de Aprilis 1737 . Wel Edle og Velbr HEr Iustitz-Raad ! Venskab giver fortroelighed, og fortroelighed føder af sig tillid, derfor maa HEr Iustitz Raad ei fortryde paa, om je

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1737-07-20)
Christiania d. 20de Iulij 1737 . Velædle og Velbr Hr Iustits-Raad ! Saa overtagen som jeg end er af min Post kand jeg ej lade det afgaa uden at takke Hr Iustits-Raad for sin gode Raadføring, Se Grams Brev Nr. 68, af 6. Juli. jeg da vel og for denne Vinter endnu faar

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1737-08-31)
Velædle og Velbr. Herr Iustice Raad ! Ved den leylighed, at min Degn til Asdal og Horne Meenigheder ved Døden er afgaaen, erindrer ieg mig mit til Hr Iustice-Raad giorte Løvte og min udgivne skrivtlige Tilsagn til en fattig Student paa Woldbierg Degne-Kald ; Da som dette nu ledi

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1737-10-12)
Christiania d. 12te Octobris 1737 . Velædle og Velbyrdige Herr Iustice-Raad ! De maa sandeligen vel kiedes ved og har største Aarsag til at grue for mine Breve, der ideligen paaføre Dennem Besværing og Incommoditet; Saa er det, kiere Hr Iustice-Raad, at være en viis og

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-01-04)
Edle og Velbr Hr. Iustice Raad ! Hands Excellence Hr. Geheime Raad Løvenørn kunde ei, da Hand selv hafde forfald, bruge en behageligere Pen end Hr. Justice Raads til at bebreve mig saa mishagelige tidender min Broder betreffende Gram havde i Brev af 28. December 1737 (Nr. 75) ef

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-02-01)
Christiania d. 1. Februarij 1738 . Velædle og Velbyrdige, Høytærede Herr Iustice Raad ! Herr Iustice Raad vilde ei kiedes ved, at ieg saa ofte umager og giør uleilighed med mine Commissioner Dennem at bebyrde. Hans Seidelin Hans o: Grams Seidelin, nemlig David Seidelin

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-03-22)
Egenhændigt. Christiania d. 22de Martij 1738 . VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Ieg bemøyer HEr Iustitz Raad saa ofte og har Hannem saa mange obligationer, at det fattes mig paa tacksigelses Expressioner, mens paa Erkient- lighed og redebond tacknemmelighed skal HEr

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-04-12)
Egenhændigt. Christiania d. 12te April 1738 . Vel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Ieg er hiertelig ilde kommen ved med en taabelig Dreng af Neveu jeg haver, som HEr Iustitz Raad vilde behage at see af indsluttede Vedligger nu ikke. , jeg med sidste Posten fick, i stæd

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-05-10)
Christiania d. 10de Maji 1738 . Velædle og Velbyrdige Herr Iustice-Raad ! At Originalen har væred Copien lig, har Herr Iustice-Raad øyensynligen og haandgribeligen seet, desto beklageligere, saa sandt, og kand ieg ey nok fuldskrive, hvor nærgaaende det er mig, skiøndt

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-08-13)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 13de Aug. 1738 . Vel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Min vanartige Neveu er mig ad Nauseam, saa maa og mine Breve være HEr Iustitz Raad, der forvolder Hannem saa megen kiedsommelig lecture. Ieg er, ved Gud, nu gandske Raad vild, huad ieg s

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-08-28)
Egenhændigt. Vel Edle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Indsluttede tuende Breve, jeg tilbage vil forventte, viiser jeg ingen flid haver spared for det forlangde Heers Ansigt at faa opspurt; fortryder mig meest, jeg af alle Kiendetegnene let slutter, det ei bliver Meursii Veneranda ac

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-09-03)
Brahesborg d. 3de Septembris 1738 . Velædle og Velbyrdige Herr Iustitz Raad ! Det er mig Hierteligen ukiert, det faldt saa ilde ud med den mig op dragne Commission, efterdj ieg intet meere ønsker og attraar, end at ieg kunde være Hr. Iustitz Raad til Behag og Tieneste.

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-09-23)
Rosenvold d. 23. Sept. 1738 . Velædle og Velbr. Hr. Iustitz Raad ! Hovet og Hænder fulde af meer end ieg vel kunde ud Reede har hindret mig for at tacke Hr. Iustitz Raad for Hands begge meget ærede af 13d og 16d Septembris, mens aldrig noget skal holde og hindre mig fr

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-10-08)
Brahesburg d. 8. Octobr. 1738 . WelEdle og Welbr HEr Iustitz Raad ! Saa travelt som jeg haver med en trimenele tyck Kone, en Jorde Moder i Huuset, ankom i Aftes, med en Sviger Fader, en Svigerjnde og Svoger i Vente i Aften fra Holsteen og med en Svoger og sin Frue vent

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-10-29)
Brahesborg d. 29. Octobr 1738 . Welædle og Welbr Hr. Iustitz Raad ! Ieg troer om det heedte, som fordum til Rom, Hannibal ante portas, kunde leg ej bleved meere perplex, end da min aimable debauché af Søster- Søn er falden mig med Dørren i Huused eller rettere at sige

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1738-11-12)
Brahesborg d. 12te Nov. 1738 . Velædle og Velbr Hr. Iustitz Raad ! Vel havde ieg i mit seeneste lovet Herr Iustitz Raad, det de for sidste gang skulde høre tale om min ilde artede Neveu, ieg saa meget har foruroliged Dennem med, mens ieg maatte være ligesaa uartig som

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1739-02-11)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 11te februarij 1739 . VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Det var en vel stor forliiß for publicum, mens en vel glædelig og for nøyelig ting for Privatum, om HEr Iustitz Raad ei havde andet at tage vare, end at correspondére med Sine gode V

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1739-03-28)
Brahesborg d. 28de Martij 1739 . Velædle og Velbr Hr. Iustitz Raad ! Skiøndt de ey hører fra mig, maa Hr. Iustitz Raad dog Troe, ieg ihu kommer Hannem og Tænker paa Hannem; Indsluttede vel rare pièce er et klart Beviis derpaa Denne Piece, der synes at være et Forsvarss

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1739-09-12)
Brahesborg d. 12te Sept. 1739 . Velædle og Velbr Hr Iustice-Raad ! Omendskiøndt Hr Iustice-Raad har vel andet at læse end Landsbye Breve og vel fornøyeligere Forretninger ved Franske Floder, Chinesiske Auc tioner og hvo kand vel alt opregne den Glæde og Fornøyelse, Hof

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1739-10-21)
Brahesborg d. 21de Octobr. 1739 . Velædle og Velbr. Hr Iustice-Raad ! Det gaar mig som Alchymisten, der søger efter Guld, hvilken, omend skiøndt han intet Guld finder, saa oppedager han dog et og andet nyttigt Medicament. Ieg søger efter den berømmelige Johan von Meur

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1739-11-29)
Egenhændigt, ogsaa Udskriften. Brahesborrig d. 29de Novembr. 1739 . Velædle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Efter anmelding i et af mine forige følger herved med Muer- eller Biugmester Lange En efter Kjøbenhavns Ildebrand 1728 indvandret Udlænding Johan Philip de Lange (17

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1740-01-22)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 22de Ianuarij 1740 . VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Var alle Nye-Aars Breve saa behagelige og fornøyelige som HE1 Iustitz Raads seeniste meged ærede og kierkomne Grams Brev af 16. Januar (Nr. 97). , maatte mand ønske, den travle og kie

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1740-04-02)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 2den Aprilis 1740 . Vel Edle og Velbr HEr Iustits Raad ! Nu har jeg ei længe havd HEr Iustitz Raad i Skoele med mine ublue Commissioner og utidige Forrettninger at opdrage, mens da det er høytid for mig at opvogne, efter som det heder Vigil

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1740-12-31)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 31de Decembr. 1740 . VelEdle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Det maa for HEr Iustitz [sic] være et vel hart haandverck at unde sin [sic] gamle gode Venner den fornøyelße at see et Brev fra Hands haand, siden hand før skulde forsage sin bekiendt

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1741-05-27)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 27de Maij 1741 . Velædle og Velbr HEr Iustitz-Raad ! Blant utallige obligationer, jeg har min gode HEr Sviger-Fader, er det sandelig en med at have til veye bragd mig saa kierkommen og saa obligeant et Brev, som HEr Iustitz-Raads seeniste a

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1742-01-06)
Vel Edle og Velbr HEr Justice-Raad ! Var der Synd i Ønske, vilde ieg ønske, hver dag var een nyt Aars Dag, icke fordi, at jo hver Dag, som oftest disværre, jo bringer nyt nock med sig, mens for at faa desto tiere saa kierkomne Breve Dette Brev er Svar paa Grams Nytaarsbrev af 30

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1742-11-01?/1742-12-31?)
Dette udaterede Brev, der er egenhændigt, maa være skrevet i November eller December 1742, sluttende sig til Grams sidste bevarede Brev til Rantzau af 16. October 1742 (Nr. 113). Velædle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Saa undseenligen som jeg billigen er over at bemøye HEr Iustitz

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1743-01-26)
Egenhændigt. Brahesborrig d. 26de Ianuarij 1743 . Velædle og Velbr HEr Iustitz Raad ! Var alle Nye Aars Breve som HEr Iustitz Raads og alle Nye Aars ønskere som Hand, var mand ei saa fortrydelig og saa fortredelig, som det vel undertiden kan falde, mand maa blive ved d

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Rantzau, Christian; (1745-06-15)
Egenhændigt. Vel Ædle og Velbr HFr Iustitz Raad ! Det er uforskammed at turbére circulos, mens vilde være ubarmhiertigt at negte en fattig Client Sin intercession, naar Hand er den værd; HEr Iustitz Raad vilde altsaa undskylde og efter sædvaanlige godhed og venskab for mig lade