Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Gram FRA: Christian Rantzau (1733-07-04)

Vel Edle og Velbr. HEr Justice-Raad!

Jeg kand ei nocksom fuldtacke Hr. Iustice-Raad for Sin gode Omhue i at besørge Medaillen over Norske Reysen 2 og har Hand herudi ei alleene arbeyded s. 31 for mig som sin gode Ven, mens endog for Posteritäten. Jeg skulde før have besvared HEr Iustice-Raads første meged ærede, dersom min Omreise i Landet det icke havde forhindred; jeg haver tilstilled Hands Mayt samme Brev originaliter, hvorpaa Hand Allernaadigst haver approbéred Medaillen og i alt bifalded Deres førte Sentiments, saavel som de i sidste ærede Skrivelse med dend reenere og tildeels forandrede Tegning, jeg Hands Mayt og extract-viß Allerunderdanigst haver insinuéred; Medaillen med dend siddende Gudinde og Cornu copiæ er i fuld Arbeyde, kunde ickunds Stempel-Snideren vel executére dend, som Stuckenbrock 1 dend meged propre haver aftegned. Samme Stucken- brock havde projectéred een: Kongen i een Char eller Triumph-Vogn ved Norske Klipper, af Norske Indbyggere omgiven, med det Motto af Virgilio : Exspectate veni; mens foruden at dette var for meged chargéred eller opfyldt og ey frit eller degagé, paßer sig det og icke paa Kongens Komme til Skibs; under Kongens Buste stod dette vel slette Chrono Distichon :

eXCIpe nVnC sVbIto borea tVo gaVDIo regeM 2 ,

og som Hands Mayt ved denne Occasion vil have 2de Medailler slagene ligesom paa Sal. Kongens Norske Reyse, er denne Medaille og approbéred, dog saa at dend første, der alt er i Værck, først skal fuldfærdiges, desmidlertiid vilde dend endelig corrigéres, da O baade i Tuo og Gaudio ere lange, der dog bør være korte, subito og her ickunds er fylde Kalck, saa det var meged got, om i henseende til Fremmedes og Kyndiges samt Posteritätens Censur noged klyg- tigere og ingenieusere kunde suppeditéres, allerhelst da Chrono Distichons i mine Tancker ei ere vit her; der var een magnificq Leilighed til denne Medaille for hvem, der var bel esprit, ved det, at baade Konge og Dronning har i een nye anlagd Grube, der blev kaldet Kron Printz Fridrich, afhugged et Støcke vel rart gedigen Sølv. HEr Biskop Hersleb har vidst meged feliciter at ap- plicére det i sin Prædicken, allegérende de Stæder i Psalmen og ellers, hvor der tales om Biergene, som jeg alt vitløftigere kunde melde, dersom min Tiid tillod mig det. Ingen Tid skal HEr Iustice-Raad ei finde mig uden med al Ergivenhed og redebond Tienistferdighed Veledle og Velbr HEr Iustice-Raads

Tienistvilligste Tiener C. Rantzau 3 .

Christianiad. 4de Iulii 1733.