Danmarks Breve

Rantzaus norske Periode blev ikke l...

Rantzaus norske Periode blev ikke langvarig. Det er mærkeligt at se, hvorledes Christian VI.s Stemning overfor ham ændredes i Løbet af faa Aar, og Grunden hertil maa formentlig søges i Rantzaus nøje Forhold til Brødrene Plessen, hvilke Kongen efter Haanden mere og mere betragtede som sine Modstandere; desuden vare Rantzaus Følelser overfor Pietismen stik modsatte af Kongens. Allerede 1736 udtaler Kongen sig skarpt om Statholderen: 2 »Jeg har aldrig ret troet ham og tror ham mindre nu, hvorvel jeg har taget mine Forholdsregler saaledes, at han efter min Mening ikke kan skade mig ret meget. Kunde jeg blive af med ham de bonne grace, skal jeg visselig ikke forsømme nogen Lejlighed dertil.« Der hengik dog endnu tre Aar, inden Kongen besluttede sig til at afskedige Rantzau, om hvem han skrev til J. L. Holstein, 3 at han »har kostet Os saare meget og kun gjort liden Gavn«, og 23. April 1739 skriver han fra Frederiksberg følgende Brev til Schulin: 4 »Vi have resolveret at give Statholderen i Norge, Grev Rantzau, sin Afsked i Naade med 3000 Rd. Courant i Pension, dog at han cederer Os den Rettighed, Vi have tilstaaet ham til at save noget Tømmer. Men hvad han har anvendt til Bygninger paa den ved Christiania liggende Ø, Lagerø kaldet, ville Vi erstatte ham efter Taxation. 5 Han [0: Schulin] skal derfor i Vort Navn udkaste et fransk Brev, som Vi siden kan underskrive, hvori det meldes Greven, at eftersom Vi s. 11 fandt det fornødent at gjøre et og andet Arrangement i Norge, saa takkede Vi ham for hans hidtil ydede Tjeneste og vilde, paa de ovennævnte Conditioner, i Naade forløve ham af Vor Tjeneste, efterdi han dog syntes saa gjerne at ville være hos Sine (thi han har nu over et Aar opholdt sig paa sine Godser).

De Tjenester, han hidtil har ydet Os, have været meget slette; ja han hindrer Vor Tjeneste mere, end han befordrer den. Vi tro, at Norge kan vel bestaa uden Statholder eller Vice-Statholder; til Dato have Vi endnu ikke kunnet finde et hertil bekvemt subjectum. De fire Stiftamtmænd kunne vel forrette alting lige saa godt, enhver i sit Stift, som Statholderen har gjort.«

To Dage efter havde Schulin Kongens Meddelelse til Rantzau om hans Afskedigelse færdig, saalydende: 1