Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Peter Fenger FRA: Charlotte Schrøder (1899-01-11)

Den Fenger’ske Mindefest.
[Til Arkitekt Professor Ludvig Fenger.]
Askov Højskole, 11.1 99.

Kære Fætter Ludvig!

Du har glædet min Husbond og mig inderligt ved at ville have os med til eders Mindefest for eders Fader! Alt hvad han har været for os begge og for hele min Slægt, hører jo til de dyrebare Minder, man har saa usigelig godt af at fordybe sig i.

s. 20 Efter Vennemødet i København i Efteraaret fulgte Schrøder mig paa en lille Pilgrimsfærd til Slotsbjergby, som jeg ikke havde set siden 1855 — i 43 Aar —; det var en underlig gribende Tur.

Vi har en Del Bekymring for Schrøders Helbred * ; han maa holde en streng Diæt, som dog lader til at hjælpe ham godt; men skør er han, udsat for heftig Hjertebanken o. s. v. Denne Skrøbelighed hindrer ham dog ikke i at gøre de Rejser, han som Meddirektør af Hedeselskabets Bestyrelse maa gøre; men det er næppe rimeligt, at han tør vove sig til København i Februar Maaned, hvis han da ikke bliver kaldt derind, hvad jo undertiden kan ske.

Hvad mig selv angaar, saa synes jeg, at jeg ikke kan modstaa din venlige Indbydelse, hvis Vind og Vejr og Schrøders Helbredstilstand eller min egen, som jo ikke hører til de paalideligste, [ikke] vil lægge uovervindelige Hindringer i Vejen for saadan en ungdommelig Færd af en gammel Bedstemoder…… Jeg vil derfor være meget glad ved, om du vil holde en lille Plads aaben til mig, — og maaske til Schrøder med. Kan vi ikke komme, skal jeg skrive eller telegrafere. Saa hjertelig Tak for denne store Venlighed.

Med venlige Hilsener til din Hustru og Datter og dine Sødskende og med Ønsket om, at Nytaaret ogsaa for eder maa blive godt og velsignet, er jeg din gamle Kousine
Charlotte Schrøder.