Danmarks Breve

Venskab og Samvirke - Brevveksling mellem Vilh. Beck og Johannes Clausen

Brevudgiver:
Axel Beck
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1855-07-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . Bogø 8. Juli 1855 . I mere end en Henseende var det mig, min kjære Ven! en sand Glæde at modtage dit Brev Becks Brev findes ikke blandt de efterladte Papirer. . Uden som Du endnu at være udrevet af den Kreds af Venne

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1855-08-17)
J. Clausen til Vilh. Beck . Bogø 17. August 1855 . Fra det stille ensformige Hjem Clausens Fader var dengang Præst paa Bogø. skriver jeg Dig, min kjære Ven et Par Linier til, hvilke formentlig træffe Dig i fuld Virksomhed i din Skole Borgersko

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1855-12-09)
J. Clausen til Vilh. Beck . 9. December 1855 . Det kunde ligge nær for Dig, kjære Ven! af min Tavshed at drage den Slutning, at jeg var blevet fornærmet over din aabne og ligefremme Udtalelse om mig og min Adfærd i Sommer. Jeg kan forsikre Dig om, at dette ikke

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1856-08-28)
J. Clausen til Vilh. Beck . 28. August 1856 . Fra Mellembygningen i Peter Hvidtfeldtsstræde Nr. 108—109, 1. Sal skriver jeg min gode kære Ven! disse Linier til og vil gjøre Begyndelsen med at fortælle Dig og de andre gode »Triller« Ungdomskredsen i Uby Præstega

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1856-09-27)
J. Clausen til Vilh. Beck . Frederiks Hospital 27. Septb. 1856 . Ret megen Tak, kjære Ven! for dit venlige Brev Dette Brev findes ikke blandt de efterladte Papirer, men i Cl’s Brev skimter man Indholdet, hvor første Gang religiøse Tankeudveksli

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-01-14)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 14. Januar 1857 . Uagtet jeg ikke veed, hvor Du boer, og følgelig maa gjøre det Vovestykke at adressere mit Brev til Gammeltoft & Comp., da jeg heller ikke husker dette Nummer, maa jeg dog skrive til Dig, min kjæ

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1857-01-15/1857-01-31)
J. Clausen til Vilh. Beck . Store Fiolstræde 214 . Datoen mangler. Brevet maa være skrevet samtidig med det anførte af Beck. Først i Dag kan jeg, min kjære Ven! siges at være kommen til Ro, og det er da nærmest Grunden, hvorfor Du først nu, netop

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-02-11)
Vilh. Becks Svar. Uby 11. Februar 1857 . Tak for dit Brev! det har kun yderligere bekræftet, hvad jeg har saa mange Beviser paa, at jeg ingen bedre Ven har eller kan have end Dig, fordi Du altid holder mig vaagen i Retning af mig selv, fordi Du

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1857-02-15)
J. Clausen til Vilh. Beck . Kjøbenhavn 15. Februar 1857 . For dit Brev være Du hjertelig takket, kjære Vilhelm! I mange Henseender glædede dets Indhold mig; men paa den anden Side gjør det mig virkelig undselig ved dine Yttringer om mig; jeg tr

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-02-18)
Vilh. Becks Svar. Uby 18. Februar 1857 . Min kjæreste Ven! ædleste bedste Menneske, som Gud endnu har ført sammen med mig, hvor venligt og kjærligt og hvor djærvt og solidt er ikke dit Ord til mig! ja bliv kun undseelig, som Du saa synes; men de

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-05-22)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 22. Maj 1857 . Det er vistnok en stor Utaknemlighed af mig, at jeg har en saadan Ven som Du, og saalænge ikke har skrevet til Dig, saa meget mere som jeg veed, at Du gjerne saae Brev, og at Du saa gjerne vil vide

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-06-25)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 25. Juni 1857 . Min kjære, min bedste Ven! Dit Brev har bedrøvet mig langt mere end Udfaldet af din Examen; thi dette sidste var jeg jo forberedt paa allerede i længere Tid. Du gik med altfor uroligt, ofte oprørt

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1857-07-07)
J. Clausen til Vilh. Beck . Bogø 7. Juli 1857 . Min kjære Ven! Dit Brev glædede mig, og deri ligger jo, at jeg vedkjender, at dets Indhold er sandt, og at din Anke mod mig er fuldt berettiget. Naar jeg har været mismodig over Udfaldet

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Becker, Johann Philipp; (1857-08-11)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 11. August 1857 . Min kjære gode Ven! Efterat Søndagen med dens Anstrengelser er forbi, sender jeg Dig alle mine Tanker, som ere idel Taknemlighed for de lykkelige (i det mindste for mig uendelig lykkelige) Dage,

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-09-21)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 21. September 1857 . Min kjære Ven! Her kommer jeg da som altid lidt sent med mit Brev, men derfor lige kjærligt ihukommende Dig. Du faar med det samme et andet Brev fra Ipsen, der er skrevet som Cirkularskrivels

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1857-10-16)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stege 16. Oktober 1857 . Hjertelig og dybtfølt Tak, kjære gode Ven! for dit og din Ninas Brev Deres Lykønskning til Clausens Forlovelse. . I begge skrive med saa megen Varme og Kjærlighed til mig, lægge ved Eders Lyk

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-11-18)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 18. November 1857 . Jeg sidder her ganske alene i den store gamle Præstegaard; thi min Nina og mine Forældre ere i Kjøbenhavn; men jeg er ikke ene; her er saadan Fred hos mig, at jeg ret har Lyst til at skrive ti

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1857-11-22)
J. Clausen til Vilh. Beck . Søndag 22. November 1857 . Selv hentede jeg i Dag, kjære Ven! dit venlige og kjærlige Brev til mig. Den Glæde, du udtalte over din Virksomhed og over den Aand, der i den synes at være kommen over Dig, er ogsaa min. Ogsaa jeg føler st

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1857-12-13)
Vilh. Becks Svar. Uby 13. Decbr. 1857 . Kjæreste bedste Ven! meget kunde jeg have at indvende imod, hvad Du skriver, kun ikke det, at Du skriver det til mig, naar du føler det saaledes, derfor skal Du have Tak! Men Du har saa ofte paamindet mig

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1858-06-04)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 4. Juni 1858 . Min kjære gode Ven! Fader har befalet mig at skrive til Dig i Aften, ellers havde jeg ikke skrevet til Dig før i næste Uge. Hans Højærværdighed skulde nemlig tjenstlig underrette Deres Velærværdigh

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1858-09-13)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 13. September 1858 . Min kjære gode Ven! tør jeg ikke nok kalde Dig saaledes endnu Aarsagen til Misstemningen fremgaar af dette Brev og Clausens Svar. ? Længe har jeg tænkt paa at skrive til Dig, men dine Ord i G

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1858-09-16)
J. Clausens Svar. 16. September 1858 . Paa bedre Maade end ved at skrive Dig til, min kjære gode Ven! kunde jeg vel ikke indvie min Forlovelsesdag (16. Septbr.); som denne Dag gjorde Begyndelsen til et nyt Liv for mig, rigt paa Fred, saa vil jeg i Dag fejre den

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1858-10-06)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 6. Oktober 1858 . Vi ere igjen gode gamle Venner, hver med sine Svagheder, den ene ikke bedre end den anden, vi bedømme ikke hinanden, vi hjælpe hinanden. Tak min kjære, kjære Johannes! for disse Ord; det er saad

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1858-12-18)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 18. December 1858 . Min kjære gode Ven! Det er en Skam, at jeg ikke har skrevet til Dig endnu siden de faa, men gode Dage, jeg tilbragte hos Dig; jeg har dog været saa glad derover og tænkt tidt med Taknemlighed

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1859-01-24)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 24. Januar 1859 . Det er »pinegalt«, at vi to ikke skrive noget oftere sammen; men det er ogsaa pinegalt med Tiden, den løber, og jeg husker altid langt bag ud. Men naar jeg tænker paa, hvor nær vi to staae hinan

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1859-02-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . 12. Februar 1859 . Tak for dine Linier. Vi sees vel snart; jeg længes efter at tale med Dig. Paa Grund af Foredrag, jeg har holdt om Barnedaaben, havde Baptisterne sammenkaldt en Forsamling og hidkaldt fra Kjøbenhavn »den Bedste«, de

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1859-02-23)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 23. Februar 1859 . Kjære gode Ven! til yderligere Bevis paa, at jeg gjerne vilde samles med Dig snart, skriver jeg dette for at foreslaa Dig, om vi ikke som Repition af i Fjor Fastelavn, da jeg befandt mig saa ov

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1859-04-23)
J. Clausen til Vilh. Beck . 23. April 1859 . Hjertelig Hilsen til Festen og Ønske for Dig, kjære gode Ven! til Gud, at Du maa være stærk paa Sjæl og Legeme til at forkynde det dejlige Paaskeevangelium. Det er mig en ren Fryd at prædike over disse Evangelier; Du

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1859-05-09)
J. Clausen til Vilh. Beck . 9. Maj 1859 . Min kjære Ven! Gud er god og mægtig og — langmodig; hvor ofte bedrøve vi ikke den Hellig Aand, og dog hjælper Han, naar vi bede om Hjælp. Sakramenterne ere visselig Christendommens Hængsler. Erkjendelsen af dem som Grun

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1859-12-06)
J. Clausen til Vilh. Beck . I Efteraaret 1859 havde Clausen og Beck gentagne Gange besøgt hinanden. Under et af disse Besøg maa der ifølge dette Brev have fundet et skarpt Ordskifte Sted (formodentlig om Sakramenterne), som har fremkaldt Misstemning hos Beck.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1860-06-07)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stenmagle 7. Juni 1860 . Tak min kjære Ven! for dit Brev Dette Brev findes ikke blandt de efterladte Papirer. . Hvor det gjør godt, opliver og styrker at faa et Brev fra en kjær Ven. Vi benytte ikke nok dette herlig

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1860-07-11)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stenmagle 11. Juli 1860 . Jeg takker dig venligst min kjære Ven! for din Indbydelse til Missionsmøde. Mangel paa Befordring og Tid er Grunden til, at jeg og andre ikke kom. Hovedgrunden var imidlertid denne, at jeg,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1860-11-19)
J. Clausen til Vilh. Beck . 19. November 1860 . I den senere Tid har jeg tænkt meget paa den »indre Mission«. Vi have to Gange havt den for i vort Convent, navnlig eet forleden. Det blev mig overdraget at referere vore Anskuelser til Rønne for om muligt at faae

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1860-12-12)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 12. December 1860 . Min kjære og bedste Ven! Jeg har modtaget dine Sange, og de ere mig en venlig Hilsen fra min syngende Ven i Stenmagle; men jeg savnede Hustavlerne, og jeg vil bede Dig sende mig dem snarest mu

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1861-01-02)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 2. Januar 1861 . Blot et Par Ord, for at Du kan glæde Dig med dine Venner: Nina fødte mig en Søn d. 23. December og har havt det godt siden tillige med den lille Dreng, der er en fuldkommen Copi af hende lige ind

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1861-01-30)
J. Clausen til Vilh. Beck . 30. Januar 1861 . I al Korthed: min Hensigt med dette Brev er at bede Dig om Hjælp. I Stenlille Sogn have Baptisterne faaet et fast Holdepunkt i et Par unge Gaardmænd, der, opvakte i Kirken, ere faldne ind i den baptistiske Vildfare

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1861-04-10)
J. Clausen til Vilh. Beck . Gjersløv 10. April 1861 . Medens jeg endnu er i Gjersløv, vil jeg sende Dig, min kjære Ven! et Par Ord, nærmest for at lade Dig vide, at vort Bryllup er bestemt til 3. Maj. — — Jeg glæder mig inderligt til min bedste

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1861-04-22)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 22. April 1861 . Kjæreste Ven! Tak for dit Brev og for Indbydelsen til dit Bryllup; vi glæde os begge ret inderligt dertil, naar der nu blot ikke maa komme noget i Vejen, for den lille Herre er jo noget lunefuld.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1861-08-21)
SAMVIRKE. J. Clausen til Vilh. Beck . 21. Aug. 1861 . Det er lidt sent at sende Dig, min kjære Ven! en Tak for vort sidste Ophold hos Eder. Det virkede oplivende og styrkende paa mig. Siden den Tid har man jo imidlertid været innde i mange Slag

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1861-12-18)
J. Clausen til Vilh. Beck . 18. December 1861 . Min kjære Ven! Du modtage min broderlige Hilsen og hjertelige Tak for sidst; det var en velsignet Tour, hvor vi ret følte den christelige Kjærligheds Magt. Vi vare alle usigelig lykkelige over det Par Dage.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1862-01-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . 4. Januar 1862 . Saa meget havde jeg nu at bringe Dig fra Hjertet, min kjære gode Ven! For nogle Dage siden, ja da var jeg saa glad og lykkelig, thi jeg havde havt en saadan velsignet Jul; havde jeg skrevet den Gang, da kunde Du have

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1862-01-18)
J. Clausen til Vilh. Beck . 18. Januar 1862 . Tak min kjæreste Ven! for dit Brev Dette Brever gaaet tabt. . Du kan ikke tro, hvor Brevene fra Dig gjøre mig godt, de ere en ren Vederkvægelse for min Sjæl, netop fordi Du er den Ven, som bedst forstaaer mig, og om

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1862-01?)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stenmagle 1862 Datoen mangler, men Brevet er sikkert skrevet i Januar 1862. . Min kjære Ven! Du kunde ikke komme hen og række os det hellige Sakrament. Jeg havde gjerne seet det, men jeg indseer, at

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1862-05-21)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stenmagle 21. Maj 1862 . Hvor har jeg længtes efter et Brev fra Dig, min kjære gode Ven! Beck havde ikke tilskrevet Clausen siden Januar. Jeg har særlig trængt til et opmuntrende Ord. Her er saa megen Kamp og Strid,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1862-06-21)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stenmagle 21. Juni 1862 . Min kjære elskede Ven! Du kan troe, at jeg blev glad ved dit Brev En kort Meddelelse om Søn Nr. 2 i Kapellanboligen i Uby. ; Herren velsigne Eder fremdeles, som han alt paa saa mange Maader

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1863-02-07)
J. Clausen til Vilh. Beck . Stenmagle 7. Februar 1863 . Tak min kjære Ven! for sidst. Jeg har længtes efter at høre, hvorledes det er bleven med den lille Johannes Becks næstældste Søn. . Da jeg intet har hørt, antager jeg, at han er bedre. Fol

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1863-09-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vejlby 8. September 1863 . Min kjære Ven og Broder! Du har sagtens undret Dig over ikke at have hørt fra mig før, og det har Du ogsaa havt Grund til; thi jeg har jo Tid nok til at skrive Cl. var paa Rekonvalescentoph

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1864-02-18)
J. Clausen til Vilh. Beck . 18. Februar 1864 . Min kjære Broder! I Morgen d. 19. ds. rejser jeg til Sønderborg for saa om muligt at komme i Virksomhed Missionsbestyrelsen havde indgivet Andragende til Krigsministeriet om Cl.’ Ansættelse som Feltpræst ved Hæren.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1864-05-01)
J. Clausen til Vilh. Beck . Hammer 1. Maj 1864 . Min kjære Ven! Du har Grund til at forundre Dig over ikke at have hørt fra mig saalænge. Grunden er denne, at jeg ikke har havt noget at meddele om min Virksomhed og ikke har faaet Ro eller Kraf

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1864-05-05)
Vilh. Becks Svar. Uby 5. Maj 1864 . Min kjære gode Ven, den kjæreste af alle Venner! Tak for Brev, som jeg er meget glad over, men som jeg dog kun kan svare paa i al Korthed; jeg skriver ikke lange Breve i Krigstid, men mange. — Det er dog en kj

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1864-05-22)
J. Clausen til Vilh. Beck . 22. Maj 1864 Stedangivelse mangler. . Min kjære Ven og Broder! Tak for din Skrivelse. Blot et Par Ord fra Dig sætter Liv i mig; det er et Aandepust fra de gamle kjære Forhold, fra min gamle kjære Ven. Det gjør Hjerte

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1864-05-27)
Vilh. Becks Svar. Uby 27. Maj 1864 , Endelig da et rigtig godt Brev fra min bedste Ven, fuldt af Kjærlighed og Spydighed, saaledes som jeg holder mest af at se Dig; Nina er ogsaa rigtig glad derover. — — Nu Du taler om at gjøre en lill

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1864-06-24)
J. Clausen til Vilh. Beck . Augustenborg 24. Juni 1864 . Min kjære Ven og Broder! Det glædede mig inderligt gjennem Wippert og Dahlstrøm To af Missionens Kolportører, der virkede ved Hæren. at erfare, at der havde hersket en saa god Aand i Kra

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1864-07-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Faaborg 4. Juli 1864 . Min kjære Broder og Ven! Paa hin skæbnesvanger Dag Tabet af Als. , der føjede nye store Tab, nye Lidelser og Ydmygelser til de mange foregaaende, der afbrød saa pludselig min Virksomhed lige i

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1865-02-02)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vejlby 2. Febr. 1865 . — — Jakob (Jensen) antydede i et Brev, hvad Lawaetz Ejer af Møldrup, senere Kalundborg Ladegaard, Medlem af Bestyrelsen. for længere Tid siden har skreven om, at Jyderne have gjort Ophævelser,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1865-03-22)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vejlby 22. Marts 1865 . Min kjære Ven! — — Et Par alvorlige Sager er der, som jeg vil tale lidt med Dig om. 1) Frimodts og andre Brødres Forslag med Hensyn til Overtagelsen af hele Missionsgjerningen. Jeg s

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1865-03-28)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vejlby 28. Marts 1865 . Ja! jeg kunde rigtig godt lide, hvad Du skrev, min inderlig kjære Ven! Jeg blev saa glad, saa glad over dit Brev, mere end Du maaske tænker, og selvom min Bekymring end muligt har været overfl

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1865-12-21)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 21. Decbr. 1865 . Min egen kjære Ven! Jeg tør kun raade Dig, hvad jeg selv havde besluttet at gjøre, og ogsaa havde gjort, var jeg ikke kommet til Ørum Udnævnt til Sognepræst i Ørum 17/11 1865, indsat 18/2 1866.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1865-12-29)
J. Clausen til Vilh. Beck . Middelfart 29. December 1865 . Min trofaste kjære Ven! Jeg har gjort et Skridt, der vil blive et stort Vendepunkt i mit Liv, under Bøn og tung Hjertets Kamp. Jeg har igaar søgt Ryslinge, hvad der efter al Sandsynligh

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-01-02)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 2. Januar 1866 . Jeg kan ikke Andet end sige Dig, min inderlig kjære Ven! at jeg har aldrig læst noget Brev fra Dig med saa stor Bekymring som det sidste, hvori Du fortalte mig dit Besøg hos Birkedal. Dog det er

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-01-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Middelfart 4. Jan. 1866 . Min kjære Ven! Dit sidste Brev aander Kjærlighed, men jeg forstaaer det ikke som Svar paa, hvad jeg meddelte om mit Møde med Birkedal. Jeg fatter ikke, hvorledes Du opfatter den hele Sag; gj

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-01-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . Middelfart 8. Jan. 1866 . Min kjære Ven! — — Jeg kommer til Kjøbenhavn 25. Jan., kunne vi saa ikke mødes, da jeg gjerne vil tale med Dig om min Fremtid endnu en Gang, inden Du rejser til Jylland. Men kunde Du ikke fo

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-01-08)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 8. Januar 1866 . Min egen kjære Ven! Jeg blev inderlig bedrøvet over dit Brev, fordi Du saa grundigt har misforstaaet mig; og det gjør altid ondt at blive misforstaaet af sin bedste Ven. Jeg vil ikke videre indla

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-01-10)
J. Clausens Svar til Vilh. Beck . Middelfart 10. Januar 1866 . Hjertelig Tak, min kjære gode Ven! for dit Brev; det var Balsam for mit Hjerte. Din Ven J. Clausen.

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-01-13)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 13. Januar 1866 . Og nu, min kjære Ven! nu trøstig og med frit Mod til Ryslinge! Du er jo Guds kjære Barn; han bringer ikke sine Børn i Ulykke; Du vilde der jo ikke; han har maattet ville det, hvis Tanker ere høj

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-01-18)
J. Clausen til Vilh. Beck . Middelfart 18. Januar 1866 . Min trofaste Broder og Ven! Mit Hjerte er nu langt roligere end hidtil, ja jeg er endog ganske frimodig; det er bestemt, at jeg skal indsættes 4. Febr., men nu bliver det muligvis udsat t

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-02-08)
Vilh. Beck til J. Clausen . Uby 8. Februar 1866 . Kjære gode Ven! Du har denne Gang bragt mig i stor Forlegenhed med Missionstidenden, idet jeg saa vist ventede Fortsættelsen af vor jydske Rejse; nu er det trukket saa længe ud, at jeg bliver nø

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-02-22)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 22. Februar 1866 . Min trofaste Ven! Saa have vi da begge begyndt i den nye Virksomhed. »Herren fører sine Hellige underlig.« I et mageløs dejligt Vejr flyttede vi herned. 12 Brødre mødte af egen Drift i Ode

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-02-27)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum 27. Februar 1866 . Min egen kjære Ven! Blot et Par Ord i Dag for at sige Dig Tak og sige Dig, jeg er glad for din Meddelelse. Gid Du maa kunne vedblive at tage Tingene, som Du gjør, saa har Du vor Herre med Dig.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-03-03)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 3. Marts 1866 . Min kjære Broder og Ven! Jeg har det fremdeles godt; hidtil har jeg ingen Bryderier havt. Mine Samtaler med Udtræderne gaae af i al Venlighed. Birkedal vil nemlig ikke indlade sig paa nogenso

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-03-09)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum 9. Marts 1866 . Min kjære Ven vil dog have Lov til at ligne sig selv og ikke fuldføre, hvad han begynder paa Beretningen om Jyllandsrejsen. . Og nu vil jeg ogsaa helst saaledes; thi jeg forstaaer Dig først nu: D

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-03-16)
J. Clausens Svar. Ryslinge 16. Marts 1866 . At Du er kommen til Erkjendelse af, »at Du ogsaa er et Fæ«, var mere, end jeg havde ventet; og da Du har naaet Hovedsagen og ladet mig besørge denne, er det mig en Glæde at overlade Dig Bisagen. Din sl

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-04-16)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 16. April 1866 . Min inderlig kjære Ven! Vi ere komne længere bort fra hinanden, og det er, som Afstanden har indvirket paa vor Brevvexling; den er noget sparsommere end tidligere; men i Aanden og

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-05-24)
Vilh. Becks Svar. Ørum 24. Maj 1866 . Det har vist kostet Dig svær Overvindelse at sende mig indlagte »Kirketidende« med den behørige grundtvigianske Pynt!!! — Nu, min Mening? — Jeg læste den en Aften for en Maaneds Tid siden, da jeg var søvnig,

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-06-01)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum 1. Juni 1866 . Du har gjort mig usigelig glad, min inderlig kjære Ven! ved at sende mig det lille Forsvarsskrift Cl’s Piece med hans Tiltrædelsesprædiken i Ryslinge ledsaget af et „Forsvarsord“. ; det har været

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-06-16)
J. Clausens Svar. Ryslinge 16. Juni 1866 . Næppe nogensinde har jeg faaet et Brev fra Dig, min kjære Ven! af et saa uventet Indhold som det sidste. Jeg var belavet paa at blive skjelt Huden fuld med Ord som disse: Du er en rigtig Nar, at Du har

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-08-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 8. August 1866 . Min inderlig kjære Broder og Ven! Hvor har jeg i Dag Indvielsesdagen for Birkedals Kirke. trængt til i Aanden at mindes, at jeg andetsteds har troende Brødre og Søstre. Her vrimlede af Folk

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-08-17)
Vilh. Becks Svar. 17 August 1866 Det var et tungt Brev, min inderlig kjære Ven! Men hvorfor dog saa tung, fordi Andre ere saa lette? Lad Du dem tygge deres Barnemad atter og atter om igjen, og vær glad over, at Du er fri for den Slags Spise. Ja, væ

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-09-26)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum 26. Sept. 1866 . Min inderlig kjære Ven! Jeg er nu hjemkommen fra vor gamle Egn, hvor jeg har holdt en Del Møder paa de gamle kjære Steder med en forunderlig Blanding af Glæde og dyb Smerte. Jeg troede mig hjem

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-09-28)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 28. September 1866 . Tak, min inderlig kjære Ven! for dit Brev. Naar jeg faaer et lille Brev fra Dig, føler jeg ret, hvor inderligt vi to ere forenede; thi kun et Par Ord fra Dig sætter rigtig Liv i mig. Jeg

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-10-25)
Vilh. Becks Svar. Ørum 25. Oktober 1866 . Det var det bedste Brev, jeg nogensinde har faaet fra Dig, kjære Clausen! gid Du maatte kunne vedblive at skrive saadanne Breve; thi saa har Du det godt. Vi blev her saa glade derover. At Du har ligget h

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-10-31)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 31. Oktbr. 1866 . Min kjære Vilhelm! Jeg var virkelig bedrøvet over, at Du saa længe lod mig vente paa Brev; thi at jeg har skjældt Dig ud, det var det mindste af det. Vi to have dog saa meget tilfælles; der

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1866-12-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 4. Decbr. 1866 . Kjære Ven! Indlagte Program Program til „Kirkeligt Maanedsblad“, redigeret af Cl. og V. Gøtzsche. vil jeg bede Dig optage i I. M. T. d. 15. Den Historie har kostet mig meget Arbejde; jeg ve

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1866-12-10)
Vilh. Becks Svar. Ørum 10. Decbr. 1866 . Min inderlig kjære Ven! Du er bleven meget fordringsfuld, siden Du er bleven Arkelaus i Ryslinge; thi det skal være Meningen med »Nazarethkirken«, og det glæder mig, at Du befinder Dig vel i din kongelige

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1867-01-06)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 6. Januar 1867 . Min kjære Ven! Nu kan Du da ikke sige, at jeg plager Dig med Skriverier; det er en rum Tid, siden Du fik Brev fra mig. — — Jeg har havt en dejlig Jul, Du sagtens ogsaa. Forholdene

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1867-01-16)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 16. Januar 1867 . Ja, det var længe siden, jeg hørte fra Dig, min inderlig kjære Ven! og jeg længes meget efter Brev, da jeg havde hørt, at Du var syg. Kammerjunker Lytzen Ejer af Asgaard i Ginnerup

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1867-01-24)
J. Clausens Svar. Ryslinge 24. Jan. 1867 . Min kjære Ven! Tak for dit Brev. Jeg kan egentlig ikke forstaae, hvorfor Du kan sige, at Du ikke kan undvære mig; thi jeg støtter Dig dog saa godt som intet i den senere Tid. Men Tak for din Kjærlighed.

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1867-01-31)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 31. Januar 1867 . Jeg synes, Du skriver saa fornemt; Du har vel nylig været i Svalereden; den hænger noget højt, saa bliver Du vel svimmel. Eller er det det nye kirkelige Blad med Bevidstheden om at have skreve

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1867-04-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 12. April 1867 . Min inderlig kjære Ven! Har jeg svigtet Dig? Det seer saaledes ud; ingensinde er der gaaet saa lang Tid mellem, Du har hørt fra mig. Nej! jeg har ikke svigtet Dig, gjør det heller aldrig; de

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1867-05-02)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 2. Maj 1867 . Du gjorde mig inderlig glad, min egen kjære Ven! med dit Brev. Ja, det var længe siden, Du skrev, men det var ikke længe siden, Du holdt af mig; og det er jo Hovedsagen; saa var det da ogsaa rart

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1867-08-29)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 29. Aug. 1867 . Min kjære Ven! Fra 5. til 23. Aug. har jeg rejst omkring, nærmest for at samle Kræfter. Jeg var 6 Dage paa Bornholm, hvor jeg rigtig fik glædet mig over den dejlige Natur. Jeg fik ikke talt m

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1867-09-03)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 3. Septbr. 1867 . Dit Brev, min kjære Ven! var velkomment; thi jeg fik det under Sygdom, saa er et Vennebrev mere kjærkomment end ellers. Saa længtes jeg ogsaa meget efter at høre fra Dig; jeg vidste, at Du spø

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1867-09-07)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 7. Septbr. 1867 . Min kjære Ven! Jeg har ikke tvivlet om din Beredvillighed til at komme (til Odense); derfor har jeg talt om dette Møde til mange, fordi de vedblivende have spurgt om dit Komme. Skal Mødet a

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1867-09-11)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 11. Septbr. 1867 . Tingene klare sig, min kjære Ven! Jeg har allerede, før jeg fik dit Brev, tilskrevet Rønne om at bestemme Mødet i Aarhus, ↄ: lagt det i hans Haand; det haster nemlig; nu faae vi see, hvad han

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1867-12-31)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 31. Decbr. 1867 . Min kjære, inderlig kjære Ven! Paa Aarets sidste Dag er min Sjæl mere end nogensinde hos Dig paa Grund af de heftige Angreb Pauline Worms Angreb i „Randers Avis“ 16/11 og 23/11 1867 paa Be

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1868-01-07)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 7. Januar 1868 . Du er en inderlig kjær og trofast Ven! og jeg fortjener slet ikke dit Venskab; dit Brev gjorde saadan et underligt Indtryk paa mig; thi jeg havde lige i Forvejen siddet og moret mig over Paulin

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-03-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 4. Marts 1868 . Min kjære Ven! — — Er Du af den Mening, at Frimenighedsloven er gavnlig, forstaaer jeg, at Du ikke vil sætte dit Navn under Adressen Adressen mod Frimenighedsloven, underskrevet bl.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-05-05)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 5. Maj 1868 . Min kjære trofaste Ven! Tak for dit kjærlige Brev Findes ikke blandt de efterladte Papirer. , der brød Hul i en Isskorpe, som i lang Tid har ligget omkring mit Hjerte. Du veed det godt, i Kjærl

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1868-05-14)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 14. Maj 1868 . Godt »blæst«! — min inderlig kjære Ven — hele Vrøvlet blæst bort med et Pennestrøg; — saadan skal det være, blot Kjærligheden aldrig bliver blæst bort! og det gjør den ikke; der har før været Blæ

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-08-25)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 25. August 1868 . Min kjære trofaste Ven! Brevene mellem os blive færre og færre, men det faaer være, naar Broderskabet og Kjærligheden mellem os bliver som forhen. Jeg har besøgt Ipsen Dengang Sog

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1868-09-01)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 1. September 1868 . Ja, hvor er det længe siden, at vi to Venner have talt lidt sammen; men det er ikke længe siden, at vi holdt af hinanden; og det bliver vist aldrig længe siden; thi Du er og bliver mig dog e

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-09-26)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 26. Septbr. 1868 . Min kjære Ven! Hjertelig Tak for din Dom over min Pjece; jeg imødesaae den med stor Spænding; thi det vilde have smertet mig, om vi skulde have været uenige. Jeg er saa glad derover, at je

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-10-06)
J. Clausen til Vilh. Beck . Randers 6. Oktober 1868 . Min kjære Ven! Det var rigtignok en Skuffelse at komme til Randers i Aftes og erfare, at her intet Møde skulde være. Men naar Rønne to Gange havde sagt, at det skulde være d. 6. trods det, a

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1868-10-12)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 12. Oktober 1868 . Inderlig kjære Ven! Vennerne i Randers bede Dig indstændigt om at komme, saa Du kan see, at for Guds Børns Kjærlighed ligesom for din Ven i Ørum er Du uundværlig. Der er desuden no

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-10-13)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 13. Oktober 1868 . Min kjære Ven! Jeg vidste godt, at Du var uden Skyld. Nu er det daarlige Humør over den Lystrejse forbi; og Du har Ret, jeg var vist kommen, hvis der ikke havde været en absolut Forhindrin

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-10-19)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 19. Oktober 1868 . Min kjære Ven! Hvis Lawetz kommer til Mødet, troer jeg nu af alt at see, at det er godt, at jeg ikke kommer med; — jeg er ikke gunstig stemt for ham, saa Scenen fra Roskilde kunde meget le

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1868-11-03)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 3. November 1868 . Du kan tro, kjære Ven! at det var et gemytligt Bestyrelsesmøde, Rønne og jeg, — det gik prægtigt. Vi vedtog dit Forslag Planlæggelse af Missionens aarlige Møder, ordnet af B. og C

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1868-12-11)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaad 11. December 1868 . Lawaetz er vred over det, jeg talte i Randers Refereret i I. M. T. 1868, Nr. 32, Side 506 fl. , Rønne bedrøvet over det, jeg skrev om din Bog. Jeg tænker, at vi efterhaanden overta

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1868-12-28)
J. Clausens Svar. Ryslinge 28. December 1868 . Min kjære Ven! Der er ikke saa lidt Rimelighed for, at Jeansson Antaget paa Missionens Møde i Roskilde 1868 som Missionens Rejsepræst. og jeg mødes i Nimtofte 5. Jan. Du henter os saa vel nok; det

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1869-01-08)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 8. Januar 1869 . Jeg fik da to lange Næser i Nimtofte forleden istedetfor to gode Venner; men det var mig umuligt at blive hjemme, jeg var saa kisteglad ved den Mulighed at hente min bedste Ven hjem

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1869-02-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 4. Februar 1869 . Min kjære trofaste Ven! I saare lang Tid har jeg længtes saa meget efter Dig. Jeg blev ved Sygdom forhindret fra at komme til at tale med Dig; jeg havde saa meget at skrive og saa faa Kræft

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1869-02-26)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 26. Februar 1869 . Min kjære trofaste Ven! Naar Du modtager dette Brev, er jeg, vil Gud, paa Rejse til Italien. Alt har føjet sig saa mageløs velsignet. Penge har jeg faaet af Brødre og Venner. Embedet hjælp

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1869-06-16)
J. Clausen til Vilh. Beck . 16. Juni 1869 . Min kjære trofaste Ven! Gid vor Herre dog maae holde sin Haand over Nina, og Du maae beholde hende. Jeg vil bede ham derom. Tak, fordi Du kaldte din lille Søn Immanuel. Du har derved kjærligt mindedes min kjære Broder

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1869-06-27)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 27. Juni 1869 . Min kjære Ven! Af Thors (Pontoppidan) Brev seer jeg, at din lille Immanuel er død og begravet samme Dag (20. Juni), som min kjære Broder lukkede sine Øjne; saa vil jeg troe, at deres Øjne nu

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1869-07-13)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 13. Juli 1869 . Min kjære trofaste Ven! Nu er det igjen galt med mig; skjønt Du har forbudt mig at skrive flere Bøger, er Naturen dog gaaet over Optugtelsen. Vi vilde udgive en Beretning om Skolen her. Da je

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1869-10-14)
ÆNDREDE FORHOLD. Vilh. Beck til J. Clausen . p. t. Nykjøbing F. 14. Oktober 1869 . Jeg savner Dig meget, min inderlig kjære Ven! Jeg synes, at vi to skulde have været sammen paa denne Rejse Missionens Halvaarsmøde i Nykjøbing F

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-01-07)
J. Clausen til Vilh. Beck . Odense 7. Januar 1870 . Min kjære Ven! Mig har Du ikke glædet med noget Svar. Nu seer jeg af et Brev til Jeansson, at Du er »meget bedrøvet«. Seer Du — det er noget nyt og bør ikke blive noget gammelt, at vi to mødes

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-01-11)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 11. Januar 1870 . Min inderlige kjære Ven! Hvor havde jeg dog meget at tale med Dig om, men det er altfor meget til at skrive om i knappe Tider. Kun dette: glem ikke den indre Mission, vor Ungdoms Kraft, som og

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-01-20)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 20. Januar 1870 . Min kjære trofaste Ven! To Gange har jeg havt skre ven Brev til Dig og bagefter reven dem i Stykker; jeg haaber, at det ikke skal gaae saaledes med dette. Hermed Beretningen om »

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-04-02)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 2. April 1870 . Min kjære Ven! Det har gjort mig ondt, at Du ikke engang har villet optage i I. M. T. Opfordringen ang. Amerika-Sagen Jvf. Note 2 til Cl’s Brev af 20/1 1870, Side 176. , skjønt jeg bad Dig de

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-04-11)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 11. April 1870 . Inderlig kjære Ven! Først og fremmest Ninas og mine hjertelige Ønsker for Dig og Sophie og Eders lille Søn Sønnens Fødsel var meddelt i et kort Brev 6. April. . Og saa hjertelig Tak f

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-04-26)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 26. April 1870 . Min kjære Ven! Dit sidste Brev fremkaldte hos mig saare mange og forskjellige Tanker, og der gik en Sørgetone gjennem de fleste; thi ogsaa jeg maatte føle, hvor forandret er Forholdet dog me

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-06-02)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 2. Juni 1870 . Min egen kjære Ven! — Du kunde da ikke vente, at jeg skulde svare strax paa et saa udførligt Brev, der gav mig meget at tænke paa. Det eneste, jeg var rigtig glad ved, var, at Du er min trofaste

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-07-15)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 15. Juli 1870 . Min kjære Ven! »Lang Vej giver kold Kjærlighed«, siger Ordsproget; dette Ord kan vistnok ogsaa finde en Anvendelse paa vort Forhold. I Erkendelse af, Sandheden og Tiden maae til for

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-08-18)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 18. August 1870 . Min indelig kjære Ven! hvor har jeg længe tænkt paa at skrive til Dig, tænkt, hvor skal j eg finde Ord, som ret kunne naae min bedste Vens Hjerte og lade Dig føle, at jeg er uforand

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-08-22)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 22. August 1870 . Min kjære Ven! Tak for dit kjærlige Brev; det har gjort mig inderlig godt trods Klagetonerne, som gaae igjennem det. Det vilde være Usandhed, om jeg sagde, at min Kjærlighed til Dig ikke ha

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-08-23)
Vilh. Beck til J. Clausen Dette Brev har krydset Cl’s foran anførte. . Ørum Præstegaard 23. August 1870 . Du har forhaabentlig, kjære Ven, modtaget min Grund til ikke at ville møde i Odense. Men Du tager fejl, naar Du mener, at

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-09-05)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 5. September 1870 . Min kjære Ven! Jeg troer virkelig, at det er bedst, at vi foreløbig opgive den Historie om Odensemødet. Skal det dermed tilsigtede Maal nogensinde naaes, maae vi vistnok bie og vente, ind

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-09-09)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 9. September 1870 . Saa er Du da min egen trofaste Ven alligevel og vil ikke bryde et Baand, som Guds Aand har knyttet og velsignet; Tak, kjære Clausen! atter og atter Tak ogsaa for den Udtalelse, a

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1870-11-28)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 28. November 1870 . Det var dog Sørgetoner Cl. havde 27/11 1870 meddelt B. om sin Søn Immanuels Død. fra Dig, min inderlig kjære Ven! Jeg kjender dem fra mit eget Hjerte. O ja, hvor er det svært at

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1870-12-28)
J. Clausens Svar. Ryslinge 28. December 1870 . Tak, kjære Ven! for Dit kjærlige Brev. Det sidste Aar var vel udvortes ikke det bedste i vort Samliv; der var Kamp og Strid; men da denne fremgik af, at vi vilde være sande og holde fast ved vor Ove

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-01-03)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 3. Januar 1871 . Dit Brev glædede mig særdeles, kjære gode Ven! Du er atter rask, har endnu et Hjem fuldt af Kjærlighedens Skatte og har høstet Velsignelse af den Sæd, som blev lagt med Taarer. Gud ske Lov, at

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1871-01-13)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 13. Januar 1871 . Min kjære Ven! Mon vor Herre ikke engang skulde lade os komme til at boe lidt nærmere sammen? Det var dejligt, om vi kunde tale lidt mere sammen; det er saa besværligt med Breve. Dog har ma

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-02-06)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 6. Februar 1871 . Hvor er Du dog en morsom kjær Ven, at skrive paa et Brev til mig fra 13. til 30. Januar! Dog det er maaske den rette Maade til at faae skrevet velbetænkte Ord; og det er dit Brev til mig; jeg

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1871-03-03)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 3. Marts 1871 . Min kjære Ven! Tak for dit Brev. Du har Ret i, at Erfaringen er den bedste Lærermester, og naar der skal udvexles mange enende eller samlende Tanker for at kunne virke sammen, da er Samvirken

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-04-28)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 28. April 1871 . Det har været en svær, men rigtig god Tid for mig, min inderlig kjære Ven! og mine Tanker vare da ogsaa hos Dig at bede Dig komme, maaske for at tage din Ven under Armen ved min Hust

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1871-05-02)
J. Clausens Svar. Ryslinge 2. Maj 1871 . Min kjære trofaste Ven! Af Claudi Overlæge i Nyborg, Cl’s Ledsager paa Italiensrejsen. havde jeg hørt, at Nina var saa syg; det blev mig trangt om Hjertet; jeg kunde fatte din Nød og Angst, som jeg nu fa

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-05-10)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 10. Maj 1871 . Tak, min kjære Ven! for dit trofaste Sind og Brev, som jeg kun kan svare kort paa, da mine Øjne ere saa overmaade daarlige. Med Nina gaaer det godt fremad, hun vinder daglig Kræfter. H

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-07-14)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 14. Juli 1871 . Du, min kjære Ven! skal have Tak for de Timer, vi vare sammen B’s Besøg i Ryslinge. , hvoraf Frugten dog var den: at gammel Kjærlighed ruster ikke; men selv Guld trænger jo stundom ti

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1871-08-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 12. August 1871 . Min kjære Ven! Gud ske Lov! at vi kom sammen i Sommer, nu forstaae vi hinanden bedre. Du kan ikke stille Dig til Grundtvigianerne som jeg — jeg kræver det heller ikke — og Du giver mig Frih

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-08-18)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 18. August 1871 . Tak for dit kjære Brev; ja vist, lad os beholde vor Frihed baade i Anskuelser og Virksomhed, saa gaaer det bedst. Og det er ikke for at gjøre Brud derpaa, jeg vil skrive følgende. Ma

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1871-11-02)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 2. November 1871 . Min inderlig kjære Ven! Jeg har skrevet til din Hustru Fru Clausen havde i Anledning af Pastor Bays Død anmodet B. om at indtræde i Bestyrelsen for Løwenthalmissionen, Bays Ønske p

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1871-11-06)
J. Clausens Svar. Ryslinge 6. November 1871 . Min kjære Ven! Tak, hjertelig Tak for dit saare kjærlige Brev. Visselig ere vi de gamle Venner, og i alt det, som er, og som forestaaer, skal vort Venskab ved Guds Naade ikke brydes. Sagen drejer sig

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1872-08-03)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 3. August 1872 . Min kjære Ven! Det skeer ikke sjælden, især naar jeg er paa Rejse, at jeg med Vemod kommer til at tænke paa det underlige i, at vore Virksomhedsveje ere skilte — godt da at vore Hjerteveje

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1872-08-28)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 28. August 1872 . Det er usigelig kjært at høre lidt fra Dig, min kjære Ven! thi mit Hjerte er uophørligt bundet til dit; det blev bundet i Haardknude, medens vore Hjerter havde Ungdommens og den første kristne

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1872-09-06)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 6. September 1872 . Min kjære Ven! Tak for dine kjærlige Ord; de gjorde mit Hjerte godt. Den Stund kan komme, da vi i vor Virksomhed kunne komme hinanden nærmere, saasom Grundbetingelsen er tilstede — at vi

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1872-12-09)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 9. Decbr. 1872 . Kjære Ven! Du skulde da ikke kunne give en Anvisning og hjælpe os ud af en Forlegenhed. Først Tak for din velvillige Anmeldelse af vore smaa amerikanske Meddelelser Pastor Grove-Rasmussens „

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1872-12-13)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 13. Decbr. 1872 . Jeg er saa inderlig glad ved dit Brev, min kjære Ven! fordi der stod, at dit Helbred er godt, da jeg netop havde hørt, at Du var daarlig. Birkedal, som jeg tvang til at tale med mig i Sommer,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1873-04-29)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 29. April 1873 . Du skal have hjertelig Tak, min kjære gamle Ven! fordi Du meddelte mig den nye Familieglæde. I gamle Dage gik Brevene hyppigt imellem os — saa havde en saa en Anden meldt sig til den I. M. —

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørum Præstegaard 9. August 1873 . Min kjære Ven! Jeg har efter dit sidste kjære Brev stadigt ventet at have den store Glæde at se Dig og dine hos os. Jeg har hørt, at lille Valdemars Sygdom har forhindret Eder fra at

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1873-12-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 12. Decbr. 1873 . Min kjære Ven! Indlagte Juleaftens Prædiken „Leveattesten“, optaget i I. M. T. Nr. 48, 1873. havde jeg liggende; saa faldt det mig ind, om den ikke kunde optages som en Slags Leveattest fo

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1874-01-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 12. Jan. 1874 . Min kjære trofaste Ven! Jeg havde hørt, at Du søgte Ørsløv, og ventede med spændt Forventning Udfaldet; og nu da jeg seer, Du har faaet Embedet Udnævnelse 6. Januar 1874. , glæder jeg mig ind

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1874-01-16)
Vilh. Becks Svar. Ørum Præstegaard 16. Januar 1874 . Tak, min kjære gamle Ven! for din Broderhilsen, og Gud ske Lov, fordi Du kan gjøre det. Alt det Gode, som Du stiller i Udsigt for mig i Ørslev, kommer nok, men det staaer endnu saa langt borte

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1874-09-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 4. Septbr. 1874 . Min kjære Ven! Blot et Par Ord vil jeg tale med Dig om den amerikanske Mission som Fortsættelse af det, vi mundtlig forhandlede Under Cl’s Besøg i Ørsløv. . Naar det nu er en Kjendsgjerning

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1876-11-30)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 30. November 1876 . Det var kjærligt, Du kjære! at sende mig den lille Hilsen i Odense Ved Missionens Møde i Odense 27/11 1876. ; den gik lige til det rette Sted, hvor Du har den gamle Plads og vis

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1877-02-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 12. Febr. 1877 . Min kjære gamle Ven! I de sidste Dage har jeg gaaet og tænkt paa Dig. Der gik en dyb Smerte igjennem min Sjæl ved Tanken om Fortiden, da vi mødtes saa tidt, udvexlede saa mange Ord og virked

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1877-05-24)
J. Clausen til Vilh. Beck . Ryslinge 24. Maj 1877 . Min kjære Ven! Var der i mit sidste Brev noget, som har stødt Dig? saa tilgiv mig det — jeg vil det ikke saaledes. Men jeg kan godt forstaae, at Du hverken har Tid eller Lyst til at indlade Di

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1878-02-23)
J. Clausen til Vilh. Beck . Højby Station 23. Febr. 1878 . Min kjære Ven! Atter er der gaaet lang Tid, siden vi vexlede Breve. Jeg troer ikke, jeg har hørt fra Dig, siden Du og Nina besøgte os. For Eders Besøg takker jeg af Hjertet, vi vare saa

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1878-02-25)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 25. Febr. 1878 . Det var rart at see et lille Ord fra Dig, Du kjære Ven! Det var ikke et dødt Ord; thi jeg blev saa levende glad derover. Ogsaa Nina og jeg vare meget glade ved at gjæste Eder og visitere Eder

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1878-11-16)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 16. Novbr. 1878 . Min kjære gamle trofaste Ven! Hvor er jeg underlig bevæget ved Budskabet om Jeanssons Død 10/11 1878. Jeansson var sidst Præst i Førsløv. — vi Tre hørte sammen, arbejdede sammen, have s

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1879-03-25)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 25. Marts 1879 . Min kjære Ven! »De faa blive færre«! Hvor har det underligt bevæget mig og bedrøvet mig at høre om vor Ven Frimodts Død 21. Marts 1879, begravet 28/3, hvor B. talte. Se Nekrolog og Tale i

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1879-04-03)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 3. April 1879 . Jeg havde Dig med, Du kjære Ven! den hele svære Dag ved Frimodts Begravelse; Du var med i al den Tak, som var lagt paa mig til ham. Det er en stærk Hjemdragen, der skeer med Herrens Stridsmænd

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1880-06-09)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 9. Juni 1880 . Min kjære Ven! Anledningen til disse afjagede Linier er: en Bager Olsen fra Silkeborg, som har henvendt sig til mig for at komme til at virke for Guds Rige, hverken hørende til den g

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1881-04-20)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 20. April 1881 . Min kjære Ven! Inden alle dine yngre Venner og Medarbejdere komme til din Festdag B’s Præstejæbilæum; Dagen var ⅕det Aar en Søndag, hvorfor Festen henlagdes til 3/5 af Hensyn til Præstern

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1881-07-02)
J. Clausen til Vilh. Beck . 2. Juli 1881 . Kjære gamle Ven! Du har gjennemgaaet en streng Kamp „Den thy’ske Krig“, se Bogen „Vilhelm og Nina Beck“ 2. Bind, Side 214—224, jvf. I. M. T. Nr. 6, 1882. . Fra flere Sider har jeg hørt udtale Glæden over, at Du er ble

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1881-10-10)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 10. Okt. 1881 . Kjære gamle Ven! Det er længe siden, jeg hørte fra Dig. Din Tavshed er vel ikke begrundet i andet end Travlhed. Forleden fik jeg et trykt Brev fra Dig, udgaaet fra Karrebæk. Der kom den Ta

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1881-10-17)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 17. Oktober 1881 . Min kjære trofaste Ven! længe har jeg spejdet efter et Øjeblik til at skrive Dig et rigtig kjærligt Brev til for dit kjærlige Brev i Foraaret til min Festdag. Hidtil forgæves. Ku

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1881-11-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . Aarslev St. 4. Novbr. 1881 . Min kjære Ven! Jeg fortrød ikke min Rejse til Randers. Et Møde i Kjærlighed var nok den Udgift og Besværlighed værd. De af Cl. i dette Brev anførte Betragtninger ang. Missionen har sine F

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1881-11-07)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 7. November 1881 . Min kjære Ven! blot i stor Hast et Par Ord for at sige Dig, at jeg er fuldstændig enig med Dig, men kan intet gjøre ved det før i Decbr. Maaned, naar mit Rejseliv er forbi, og sa

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-01-18)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 18. Januar 1882 . Min kjære Ven! Jeg troer, at jeg, da Du besøgte mig ifjor, talte med Dig om, at jeg nu for Alvor tænkte paa at udgive en Prædikensamling Udkom 1882, „tilegnet Vilh. Beck“, anmeldt i I. M

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1882-01-19)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 19. Januar 1882 . Min kjære Ven! Lad kun Postillen komme; den gaaer nok, og det skulde glæde mig, om den kunde udbredes dygtigt, baade for Guds Riges og din Lommes Skyld. Det skulde ogsaa glæde mig, om det ku

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-01-28)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 28. Jan. 1882 . Kjære Ven! Tak for dit Brev. Det er bedst, at vi fuldstændig lade den Sag staae hen, om min Prædiken-Samling. Jeg vil ikke paa nogen Maade skade eller kompromittere Dig og Missionen; kan j

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-06-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 4. Juni 1882 . Min kjære trofaste Ven! Det staaer langt bedre til, end I efter Bladene tænke Eder. Sophie var slet ikke med, Gud være lovet! Ja, mit Ben er brækket, svære Smerter havde jeg, inden jeg fik

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1882-07-21)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 21. Juli 1882 . Min inderlig kjære Ven! Hvor har Du dog gjort mig en voldsom stor Glæde ved at dedicere dine Prædikener til mig; jeg kunde kysse Dig 1000 Gange for det, hvis det ikke vilde slide Di

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-07-27)
J. Clausen til Vilh. Beck . 27. Juli 1882 . Min kjære Ven! Dine Breve elektrisere mig, og det, som farer igjennem mig, er gammel Kjærlighed og inderlig Glæde over vort urokkede og urokkelige Venskab og Broderskab. Du kan ikke troe, hvor rørt jeg blev, saa jeg g

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1882-08-22)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 22. August 1882 . Vi ere inderlig bedrøvede over alt det, som Du, vor gamle kjære Ven! maae gjennemgaae Cl. var indlagt paa Københavns Kommunehospital, da hans Ben efter Bruddet var sat forkert sammen. ; godt

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-11-11)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 11. Novbr. 1882 . Min kjære Ven! Den 15. Oktober kom jeg hjem, og det er stadig gaaet fremad. Nu gaaer jeg temmelig let med een Stok — og kan besørge hele min Gjerning, om ogsaa med Besvær; jeg kan ikke n

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1882-11-15)
Vilh. Beck til J. Clausen . Berlin 15. November 1882 . Min kjære gamle Ven! — ofte har jeg tænkt paa Dig under min Rejse B’s Rejse med Grosserer Viggo Lund Efteraaret 1882. , ofte har jeg villet sende Dig en Hilsen, men ingen Tid — en temmelig

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-11-24)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 24. November 1882 . Min kjære dyrebare Ven! Nu kom Missionstidenden og med den den varmeste og kjærligste Hilsen ind til mit Hjerte. Hvor har Du ydmyget og glædet mit Hjerte. I Sandhed! Dit Hjerte er løbe

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-11-29)
J. Clausen til Vilh. Beck . 29. Novbr. 1882 . Min kjære Ven! Da jeg nu maae antage, at Du ikke som Peder Paars ligger »udi Bataille« paa Anholt, ej heller har sat Kursen ad Aars til — en Stad, som Du nok ellers hjemsøger, indtil Du slaaer Dig ned der som Bisp (

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1882-12-05)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 5. December 1882 . Min kjære Ven! Det har været mig en særlig Tilfredsstillelse at sidde og læse din kjære gamle Skrift med Halerne paa alle Ende»e«er, hvilket formodentlig skal være allegorisk og betegne, at

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1882-12-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . 8. Decbr. 1882 . Min kjære Ven! At Du finder min »Tiltale« god, glæder mig meget, de smaa Sving paa »e«erne ere ganske rigtig allegoriske; de skulle antyde, at de »smaa Grise«, som Du saa tidt har anstillet Betragtninger over og »fot

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1882-12-29)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 29. Decbr. 1882 . Min kjære gamle trofaste Ven! Du vil nok kunne føle med mig, hvormeget der gaaer igjennein min Sjæl i disse Dage, da jeg har maattet sige gamle Moder Farvel efter 27 Aars uafbrudt

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-03-31)
J. Clausen til Vilh. Beck . 31. Marts 1883 . Kjære Ven! Det paatænkte Møde Om Askovsagen. I I. M. T. Nr. 11, 1883 rettede B. under Overskriften „Om de saakaldte kirkelige Frihedskrav“ et Angreb mod Askovbevægelsen. er udsat til Onsdag efter Pintse d. 16. Maj o

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1883-04-06)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 6. April 1883 . Du kjære gamle Ven! »Gloende Kul« bruger man kun til sin Fjende, men jeg vil komme med hele mit gamle lyse Venskab, at det kan mødes med dit, — blot det nu kan ordnes. Man kan fejre Aarsdagen

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1883-04-16)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv Præstegaard 16. April 1S83 . Du kjære Ven! synes at have lidt svært ved at komme til en Beslutning; lad mig saa staae for den. Nina og jeg komme til Dig 1. Uge af Juni, og saa gjøre vi rigtig Stads af hinande

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-04-19)
J. Clausens Svar. 19. April 83 . Min kjære Ven! Tak, fordi Du og Nina have afgjort Sagen, som jeg ganske rigtigt havde svært ved at afgjøre. Saa bestemme vi 7. Juni og træffe nærmere Aftale, vil Gud, 16. Maj. Men ingen Stads! Kun Kjærlighed og Kjærlighed — vi v

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-05-05)
J. Clausen til Vilh. Beck . 5. Maj 1883 . Min kjære Ven! Hvor er det morsomt, at Du, Carl Ipsen, Viggo Gøtzsche og jeg — vi 4 gamle L’hombre-Spillere fra Toldbodgade skulle mødes i Kjøbenhavn. Vi maae have en lille privat Sammenkomst for at fejre Mindet om gaml

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1883-05-07)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 7. Maj 1883 . Ja, Du har rigtignok sørget for, at jeg kommer sammen med »Mennesker«, hvortil jeg nu ikke regner Dig, — men Splejs Sognepræst i Norup. , — dette uendelige Vrøvl, — og Doktoren fra Ringkjøbing,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-06-02)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 2. Juni 1883 . Min kjære trofaste Ven! Hjertelig Tak til Dig og Nina for det dejlige Billede Dorph: „Vandringen til Emaus“. . Lad det være en Forjættelse om, at vi ville vandre med Jesus og med hverandre,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-08-16)
J. Clausen til Vilh. Beck . 16. August 1883 . Min inderlige kjære Ven! Hjertelig Tak for sidst Cl. og hans Hustru med deres to ældste Børn, Frederikke (nu gift med Doktor Hempel) og Christian (nu Præst i Korinth) havde været paa Besøg i Ørsløv. til Dig og Nina

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-08-30)
J. Clausen til Vilh. Beck . 30. Aug. 83 . Kjære Ven! Tak, fordi Du vilde tale med Martensen Cl. søgte Lyngby efter Peter Rørdams Entledigelse 4/6 1883 og havde anmodet B. om at tale hans Sag hos Biskop Martensen. . Min Betragtning om Askovmødet og Præstefrihed,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-11-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 8. Novbr. 1883 . Min kjære Ven! Desværre maae jeg opgive at komme til Varde Missionens Efteraarsmøde 13.—15. Novbr. 1883. Forhandlingsemne: „Hvad kan der gøres for de Unge?“ , skjønt jeg saare gjerne vild

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1883-11-10)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 10. November 1883 . Kjære Ven! Ja vist burde Sagen ikke falde. Vi have begaaet den Fejl at ville formeget ↄ: have alle Slags Hoveder med, — og saa som altid, opnaaer man intet. Standse i Odense vil ikke gaae,

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-11-20)
J. Clausen til Vilh. Beck . 20. Novbr. 83 . Min kjære Ven! Gud være lovet, at din Nina Fru Beck var indlagt paa Frederiksberg Hospital. lever; Vor Herre holde fremdeles sin Haand over hende! Lad os endelig vide, om det gaaer fremad. Jeg har ikke forh

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1883-12-08)
J. Clausen til Vilh. Beck . 8. Decbr. 1883 . Min kjære Ven! Af Frk. Lytzen fik vi at vide, at Operationen Fru Becks. gik godt, at Nina har det godt og venter at komme hjem til Julen. Gud ske Lov! Nielsen, Rørdam og jeg vare samlede i Onsdags i Seden

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1883-12-12)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 12. Decbr. 1883 . Min kjære Ven! Nina har det bedre, og Howitz mente, at hun kunde komme hjem paa Fredag; men hun er meget medtagen. Jeg har været hos hende, siden vi saaes, og tager hjem 2 Gange om Ugen for

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1883-12-31)
Vilh. Beck til Clausen . Ørsløv 31. December 1883 . Min kjære Ven! Det vilde være prægtigt at have Dig i Helsinge Kirkehelsinge. Cl. havde forespurgt B. om Embedets Beskaffenhed. ; om Indtægterne maae Du selv erkyndige Dig; saalænge Feilberg le

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1884-03-28)
J. Clausen til Vilh. Beck . Lyndelse 28. Marts 1884 . Min kjære Ven! Hvis jeg havde vidst, at Du var syg, havde jeg sikkert skrevet til Dig; men først fornylig har jeg hørt det. Du og Nina vil til Bad Karlsbad. . Det kan være strengt nok; jeg e

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1884-03-29)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 29. Marts 1884 . Min egen kjære Ven! — det er Du, »fra hvad Side jeg seer Dig« — Du skal ganske rolig søge Horsens, hvor de trænge til en anden Johannes Clausen end ham, som var bagklog, men livsdum; Du er væsentlig det

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1884-04-05)
J. Clausen til Vilh. Beck . 5. April 1884 . Min kjære Ven! Nu er endelig hele »Bethesda-Historien« Et Præstemøde, afholdt 16/5 1883 i Bethesda for at protestere mod Askovmødets Krav om „Præstefrihed“, blev resultatløst grundet paa Forsamlingens Uensartethed (jv

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1884-06-02)
Vilh. Becks Svar. Brunnen 2. Juni 1884 . Min kjære Ven! Du bad mig om at tænke over Præstemødesagen, medens jeg var i Karlbad. Der var det imidlertid saa godt som umuligt at tænke; saa snart man begyndte at tænke, sov man strax. Siden har jeg fl

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1884-07-10)
J. Clausen til Vilh. Beck . Jernbanen fra Vamdrup 10. Juli 84 . Min kjære Ven! Det glæder mig saare meget, at I begge have havt godt Udbytte af Eders Rejse. Inden jeg modtog dit Brev, havde jeg skrevet til Ørsløv om Kirkemødet. Jeg ha

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1884-07-12)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv Præstegaard 12. Juli 1884 . Min kjære Ven! Du har vel allerede forstaaet, at jeg ikke havde læst dit sidste Brev, da jeg fra Udlandet skrev til Dig. Jeg fik det først igaar ved min Hjemkomst. Da der i Mellemtiden er ansa

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1884-07-25)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 25. Juli 1884 . Min kjære Ven! Jeg forelagde vort Forslag om Kirkemødet i Viborg, og af 70 Præster gav 50 os deres Navne og overlod os tre Beck, Gøtzsche og Clausen. at ordne alt; Mødet bestemtes til Oktober,

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1885-01-26)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 26. Januar 1885 . Min kjære Ven! Naar Du nu »lader Herren raade«, saa maae Du da selv have Fred med Hensyn til din Fremtid Cl. havde søgt Raad hos B. om Sogneembedet ved St. Peders Kirke i Slagelse, ledigt ve

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1885-02-15)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 15. Februar 1885 . Velkommen igjen til Sjælland Cl.s Udnævnelse til Sognepræst ved St. Peders Kirke. , min inderlig kjære Ven! og til din gamle Ven og bedste Kammerat, og Gud velsigne Eders nye Hjem. Og Gud ve

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1885-02)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse Februar 1885 . Du kjender mig, min inderlig kjære Ven! maatte altsaa vide, at det ikke er mig muligt med Ro og Stilhed at tage imod den sidste betydningsfulde Begivenhed Se Note 4 til foreg. Brev. i mit

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1885-03-02)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 2. Marts 1885 . Drag Du frimodig til Slagelse, min kjære Ven! Herren drager med, og Menigheden venter Dig — hvad kan Du saa forlange mere? — Da jeg havde været med Dig i Slagelse og havde turdet raade Dig, bad jeg Herren

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1885-03-10)
J. Clausen til Vilh. Beck . N. Lyndelse 10. Marts 1885 . Min kjære Ven! Vil Gud, kommer jeg til Slagelse Torsdag Morgen. Vil Du hente mig der efter Toget Kl. 4,55 Eftmd., med hvilket Høyer-Møller Pastor H.-M. viede Nina og Vilhelm Beck 14/3 186

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1885-09-26)
J. Clausen til Vilh. Beck . Slagelse 26. Septbr. 1885 . Kjære Ven! Jeg kunde nok have Lyst til at komme med til Mødet i Storskoven Missionsmøde 1/10 1885 i Kastrup Storskov ved Tjustrup. paa Torsdag. Kjører Du igjennem Slagelse, kunde jeg maas

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1885-09-29)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 29. September 1885 . Bravo, kjære Gamle! Det er en voldsom Fornøjelse for mig, at vi to skulle optræde i den gamle Duet. Jeg skal komme og tage Dig med mellem 10 og 11. Hils Eva. Din Ven Vilh. Beck.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1885-12-30)
J. Clausen til Vilh. Beck . 30. December 1885 . Kjære Ven! Det var kjedeligt, at vi ikke kunde komme ud til Eder paa din Fødselsdag, vi ere nemlig bedt ud til Spandet. Var det blot kommet paa Tale, da vi sidst vare hos Eder! Paa Vejen hjem tænkte jeg paa, at di

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1886-02-12)
J. Clausen til Vilh. Beck . Slagelse 12. Febr. 1886 . Min kjære Ven! Kun dette vil jeg sige Dig, at jeg saa inderligt, som jeg kan, vil tigge Vorherre og Frelser om at holde sin skærmende Haand over din dyrebare Hustru Fru Beck var atter indlag

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1886-02-18)
J. Clausen til Vilh. Beck . 18. Febr. 86 . Min dyrebare Ven! Mit Hjerte gjøres mig bange, bespændt i Angst og Nød. O, Jesus, ej fra mig gange. Hjælp mig for din haarde Død. Gud trøste og raade den, som kommer i Vaade! Jesus gaaer ikke f

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1886-03-11)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 11. Marts 1886 . Min kjære Ven! Du har hjulpet os med at bede; hjælp os nu med at takke. Nina ligger her paa min Sofa efter at have gaaet en Operation igjennem — ikke den farligste, som Herren forhindrede, men dog farlig

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1886-03-22)
J. Clausen til Vilh. Beck . 22. Marts 86 . Kjære Ven! Det glæder os meget at høre, at Nina har det taaleligt eller forholdsvis godt. Gid hun nu maae komme til Kræfter! — — — Der rejser sig — jeg siger heldigvis — Agitation mod Missionshuset; denne, de

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1886-07-17)
J. Clausen til Vilh. Beck . 17. Juli 86 . Kjære Ven! Du kjender, hvor Gudstjeneste-Formen er løs i Kjøbstæderne. Synes Du derfor ikke, at der kunde være Grund til min lille Opsats i Bladene Forgæves eftersøgt. . Jeg maatte vælge den Vej, ad hvilken jeg kunde f

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1887-10-05)
J. Clausen til Vilh. Beck . Slagelse 5. Oktbr. 1887 . Kjære Ven! — — — Du kommer jo fra Kjøbenhavn paa Fredag. Hvis Du ikke er for træt, og hvis det ellers er muligt, vilde jeg være meget taknemlig for, om Du kunde komme om Formiddagen. Tingen

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1888-08-04)
J. Clausen til Vilh. Beck . 4. August 88 . Min kjære Ven! Turen til Stockholm Verdenskonferencen for „Ynglingeforeninger“ 14.—15. August 1888, refereret i I. M. T. Nr. 42, 1888. maae jeg opgive af Pengeknaphed. Mine Pengeforhold pine og trykke mig gyseligt. J

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1888-08-09)
Vilh. Becks Svar. Storebælt 9. August 1888 . Min egen kjære Ven! Jeg vilde helst have sendt Dig et Par Venneord strax; da var det umuligt, og nu haaber jeg, at Du har havt Besøg af en Bedre end mig, saa mine Ord ere overflødige. Men har Han ikke

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1889-06-26)
Vilh. Beck til J. Clausen . p. t. Frederiksborg I. M.’s Sommermøde 25.—28. Juni. 26. Juni 1889 . Min egen kjære gamle Ven! Min Tanke og mit Hjerte har været meget hos Dig i den sidste Tid; det har jo været trange Tider Forgæves

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1891-04-11)
J. Clausen til Vilh. Beck . Slagelse 11. April 91 . Min kjære Ven! Da Du rimeligvis rejser til Ribe Indre Missionærernes Møde for Jylland 14.—15. April 1891. paa Mandag, maae jeg skrive Dig til om følgende Sag, som jeg saare gjerne vilde, at D

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1891-12-05)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 5. Decbr. 1891 . Tak, Du Gamle! for dine paatænkte Besøg i »Annexet« „En nærmere Forklaring“ (Cl.’s Forhold til Beck og den I. M.). „Annexet“ Nr. 1, 1892. , som modtager dem med Glæde til 15. Januar. Jeg har m

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1891-12-06)
Clausens Svar. Slagelse 6. Decbr. 91 . Min inderlige kjære Ven! Hvor blev jeg dog glad ved dit lille Brev! jeg var nærved at græde af Glæde — i alt Fald der gik en inderlig Strøm af ung og gammel Kjærlighed igjennem mit Hjerte. Sophie havde gjor

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1892-04-19)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 19. April 1892 . Gamle, kjære Ven! Imorgen 60. Meget at takke for, endnu mere at haabe! Vilh. Beck.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1892-04-19)
J. Clausens Svar. 19. April 1892 . Tak, Du gamle trofaste kjære Ven! for din Hilsen, saa kort og saa indholdsrig. O, kjære Vilhelm! hvor skal det blive saligt at mødes hjemme hos Herren i Lysets og Salighedens Egne — jeg kommer lige fra at have hørt den dejligst

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1893-03-29)
J. Clausen til Vilh. Beck . Slagelse 29. Marts 1893 . Kjære gamle Ven! Jeg har fremdeles de samme Betænkeligheder ved Missionens Aarsmøde her, som jeg anførte i mit sidste Brev 23/3 93 fraraadede Cl. at afholde Missionens Aarsmøde i Slagelse, g

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1895-01-05)
J. Clausen til Vilh. Beck . Slagelse 5. Januar 95 . Kjære Vilhelm! — Ja, den Tanke Pastor Nyeborg, Stenmagle, havde opfordret B. og Cl. til at tale i Stenlille Kirke ved Mindestensafsløring over Missionær Chr. Hansen. synes mig fortrinlig, at

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1895-01-20)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 20. Januar 1895 . Kjære gamle Ven! Jeg glæder mig gruligt til vort Møde i Stenlille og der mødes med vor Fortid. Adressen til Fog Anledningen var Biskop Fogs Enledigelse. har jeg underskrevet, skjønt det faldt

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1895-09-26)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 26. September 1895 . Kjære gamle Ven! Jeg har gaaet 14 Dage og tænkt paa, om jeg skulde skrive til Dig, og nu kan jeg ikke Andet. Det er om Vonsild, som Du tænker paa at søge. Betænk Dig dog endelig 7 Gange 70

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1895-11-27)
Vilh. Beck til J. Clausen . p. t. Aarhus 27. November 1895 . Min gamle kjære, dyrebare Ven! Dit Brev Cl. havde i Brev af 24/11 95 lovet at tale i Ørsløv 11/12 ved Møde for Børnegudstjenestesagen. I samme Brev meddeles hans Udnævnelse til Vonsil

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1895-12-29)
J. Clausen til Vilh. Beck . 29. Decbr. 95 . Min kjære Ven! Du vilde kjærligt komme ud og tage os til Alters d. 3. Da Valdemar og Viggo Cl’s Sønner. imidlertid gjerne vilde gaae til Alters med os den sidste Gang i det gamle Hjem, gik vi sammen til Guds Bord 2.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-04-17)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 17. April 96 . Min inderlig kjære Ven! Den 27. Novbr. f. A. skrev Du mig et velsignet Brev til fra Aarhus. Det aandede den gamle trofaste Kjærlighed; det gjemmer jeg og læser nu og da og vil vedblive at læse

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-04-21)
J. Clausen til Vilh. Beck . 21. April 96 . Inderlig Tak, min kjære trofaste uforandrede Ven! for din kjærlige Hilsen til Fødselsdagen. 20. April minder Dig jo ikke alene om din gamle Ven, men ogsaa om din dyrebare Søn Vilhelm hjemme hos vor Herre. Hvorledes mon

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-04-27)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 27. April 96 . Inderlig Tak, min kjære Ven! fordi Du vil gaae med paa de angivne Betingelser Der foreligger intet Brev fra B. om Betingelserne for hans Navn paa Opraabet, men de var sikkert væsentlig de samm

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-07-30)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 30. Juli 96 . Min inderlig kjære gamle Ven! Vi ere nu komne til Ro her. Vi have faaet en hyggelig Lejlighed — og det synes, som vor Herre i sin Naade vil bruge mig til lidt her paa Egnen i Aftenstunden.

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1896-08-03)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 3. August 1896 . Det glæder mig rigtig for Dig, min kjære Ven! at Du har faaet godt begyndt paa dine Grænsemøder med godt Haab om Fremtiden. Ja vist vil jeg gjerne være med ved Lejlighed. Men saa skulle vi to prædike sam

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-10-16)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 16. 10. 96 . Min kjære gamle Ven! Inderlig Tak, fordi Du paa Bethesdamødet 13.—15. Oktbr. 1896 (jvf. „Annexet“ Nr. 12, 1896). havde Mod og Kraft til at træde op mod Professorerne Her hentydes til B’s Ord „Pa

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1896-10-20)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 20. Oktober 1896 . Min inderlig kjære Ven! Dit Brev var mig en stor Glæde midt i Stormen. Fra ingen Andre vilde jeg hellere have dette Bifald end fra Dig. Jeg sagde ikke andet end — som jeg synes meget spagfærdigt — »Paa

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-10-24)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 24. Oktbr. 96 . Min kjære Ven! Jeg har nu skrevet til en theol. Student om at skaffe mig Professor Jacobsens Forelæsninger over det gamle Testamente, hvor den utilbørlige Kritik kommer frem. Men ogsaa Du bør

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1896-11-30)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 30. Novbr. 1896 . Min inderlig kjære Ven! Tak for dit kjærlige Brev. Ja, vi maae slaas for det Liv, som Herren har brugt os til at vække. Uden Kamp skal Satan ikke faae det lagt øde. Men jeg har godt Haab. Menigheden er

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1896-12-15)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 15. Decbr. 96 . Min dyrebare Ven! Inderlig Tak for dit sidste Brev; jeg græd af Glæde ved at læse det. Det skal gjemmes som Vidnesbyrd for mine Børn om, hvilket Venskab der var indtil Døden mellem os to trods

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1896-12-17)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 17. Decbr. 1896 . Min kjære gamle Ven! Du glædede baade Nina og mig med dit kjærlige Brev. — Tak! Dit Sønderjydestykke har jeg læst med Glæde og har Intet at indvende. Det om N. N. maae jo udelades.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1897-02-06)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 6. Febr. 97 . Min dyrebare Ven! Saa skulde Carl Ipsen Død 4/2 1897, begravet paa Garnisons Kirkegaard 10/2 (jvf. I. M. T. Nr. 8 og 10, 1897). , vor kjære Ungdomsven, blive den første af os Fire, som skulde ga

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1897-02-08)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 8. Febr. 1897 . Ja, kjære Ven! Vennerne gaae bort, den ene efter den anden — hvormange har jeg dog ikke allerede begravet! Hul efter Hul for vort Liv her. Men dog en saare skjøn Tanke og Bevidsthed: de ere gaaede forud f

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1897-03-09)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 9. Marts 1897 . Min kjære Ven! jeg maae bedrøve Dig med denne Besked fra Bogudvalget Bogudvalget havde nægtet at optage Cl’s „Den sønderjydske Kirkesag“ paa Missionens Bogliste. , og det staaer ikke i min Magt

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1897-10-12)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 12. Oktober 1897 . Min inderlig kjære gamle Ven! Det er ikke Utaknemlighed, at jeg har ladet dit mig saa saare kjære Brev Dette Brev findes ikke blandt de efterladte Papirer. Dette Brev har sikkert omhandlet C

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1898-04-02)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 2. April 98 . Min inderlig kjære Ven! Du har lidt meget. Mine Tanker have idelig søgt Dig; saa godt jeg kunde, har jeg bedt for Dig, at Herren vilde mildne dine Smerter og give Dig Taalmodighed og Frimodighed

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1898-04-03)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 3. April 1898 . Tak, kjære gamle trofaste Venner! for Eders kjærlige Sind. Ja, jeg var mere syg end ellers. Jeg var saa fuldstændig rask i Kirken paa Ninas Fødselsdag 20. Marts; saa pludseligt ved Bordet kom Anfaldet, de

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1898-04-20)
Vilh. Beck til J. Clausen . p. t. Kolding 20. April Cl’s Fødselsdag. 1898 . »De, som stole paa Herren, forny deres Kraft.« Din gamle Ven Vilh. Beck.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1898-04-30)
J. Clausens Svar. Vonsild 30. April 98 . Min kjære Ven! Jeg var i Kjøbenhavn, da Du var i Kolding, ellers var jeg kommen ud at tale med Dig. Tak for din Hilsen til d. 20. Det Ord, Du sendte mig, har jeg hørt Biskop Kierkegaard tale ove

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1898-06-13)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 13. Juni 1898 . Min kjære Ven! Naar jeg ikke strax, da jeg havde læst dit Stykke »Kristendom og FædrelandsKjærlighed« I. M. T. Nr. 22, 1898. , skrev Dig til og takkede Dig, var Grunden alene, at jeg var paa R

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1898-06-24)
Vilh. Becks Svar. p. t. Brunnen 24. Juni 1898 . Du har glædet mig, Du kjære Gamle! med dit kjærlige Brev. Og Du skal have Tak, fordi Du finder Dig saa godt i, at jeg har »gaaet Dig i Næringen«. Vistnok var min Tanke hos Dig — endda meget — da je

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1899-01-16)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 16. Januar 1899 . Kjære Ven! Det var slemt, om dit lille Skrift Ukendt; nægtet Optagelse paa Frimodts Forlag. ikke skulde komme ud. Har Du prøvet Milo, Odense. Han plejer ikke at være bange. Saa er der Grundt

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1899-03-03)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 3. Marts 99 . Kjære Ven! Har Du ikke hørt det, faaer Du det sikkert at høre, at jeg har Sag med Pastor Moe i Skanderup. Han har fældet saadanne Domme over mig og tilskrevet mig saa saarende og ærekrænkende, a

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1899-03-04)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 4. Marts 1899 . Kjære, kjære Ven! Hvor har dit Brev dog gjort mig ondt! Og jeg kan kun af hele mit Hjerte og min Samvittighed, bunden i Guds Ord, sige: Det maae ikke ske! Guds Ord forbyder det. 1. Kor. 6, 5—7.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1899-03-06)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 6. Marts 99 . Kjære Ven! Jeg forstaaer ikke, hvorledes Du i den omhandlede Sag kan henvise til 1. Kor. 6. Her hedder det: »At søge Dom hos de Vantro« — »at gaae i Rette for de Vantro«. Men jeg henstiller Sage

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1899-03-07)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 7. Marts 1899 . Kjære Ven! Jeg har aldeles misforstaaet dit Brev (3. Marts); jeg forstod, at det var en Retssag, som var ved at bryde frem. Saa forstaaer Du mit Brev. Imorgen skal jeg til Stenmagle. Hvormange d

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1899-04-19)
Vilh. Beck til J. Clausen . p. t. Nyborg 19. April 1899 . Kjæle gamle Ven! Modtag en Vennehilsen fra Nina og mig paa din Fødselsdag. Du er jo født til saa megen Glæde for os To og mange flere end os. Mit bedste Ønske og Bøn for Dig er, at Du me

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1899-08-30)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 30. August 1899 . Min kjære Ven! Du har vel seet, at jeg har anmeldt din Bog om Præsteuddannelsen „Er en Reform ved Uddannelsen af Præster ikke nødvendig?“ („Annexet“ Nr. 8, 1899. Jvf. B’s Artikel om „Præsteud

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1899-09-22)
J. Clausens Svar. Vonsild 22. Septbr. 1899 . Min trofaste kjære Ven! Hvis jeg ikke havde været saa optaget i denne Tid — særlig af Viggos Sygdom, der bragte megen Uro og Angst i min Sjæl — havde jeg forlængst takket Dig inderligt for dit sidste

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1899-10-13)
J. Clausen til Vilh. Beck . Odense 13. Oktbr. 99 . Min kjære Ven! Inderlig Tak for det velsignede Møde igaar. Det er jo egentlig to Adresser, som der er Tale om: 1) Angaaende Præsteuddannelsen. Den er let at faae i Gang — og

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1900-01-10)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 10. Jan. 1900 . Min kjære Ven! Du vil blive forbavset over dette Brev. Muligt vil Du synes, at det vidner om Galskab. Sagen har voldt mig den dybeste Sjælekamp. Ja, jeg næsten krymper mig ved at komme frem me

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1900-01-15)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 15. Januar 1900 . Min inderlig kjære Ven! Jeg vilde først have svaret Dig gjennem Telefonen »Nej«. Men saa følte jeg det som overilet af mig og besluttede først at spørge Redaktør Jensen Redaktør ved „Sorø Amtstidende“.

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1900-01-23)
J. Clausen til Vilh. Beck . 23. Jan. 1900 . Min inderlig kjære Ven! Ret af Hjertet Tak for, at Du tog min Sag under Overvejelse. Skjønt jeg, inden jeg havde faaet dit Brev, havde taget min Bestemmelse, var dette dog til stor Beroligelse og Hvile i Sjælen for m

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1900-01-25)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 25. Januar 1900 . Gud ske Lov, at Du kjære gamle Ven! fandt Ro i den Rede, som Herren har givet Dig nu tilsidst efter dit omflakkende urolige Liv. Der har Herren nok endnu en Gjerning til Dig. Og saa

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1900-06-07)
Vilh. Beck til J. Clausen . p. t. Brunnen 7. Juni 1900 . Min kjære Ven! Jeg længes efter at høre, hvad Bestemmelse Du har taget angaaende vort Andragende om Universitetet Jvf. Cl’s Brev 13/10 1899. Adressen om Præsteuddannelsen. . Jeg synes do

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1900-08-07)
J. Clausen til Vilh. Beck . 7. August 1900 . Min kjære Ven! Her er i Sommer bygget — uden min Medvirken, men i venlig Forstaaelse med mig — et Missionshus, som man nu gjerne vil have indviet. Udvalget har henvendt sig til flere Præster, bl. a. Busch i Bøvling,

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1900-08-23)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 23. August 1900 . Min kjære Ven! Det var da slemt, at Du kom for silde. Nu har jeg slet ingen Dag tilovers til Eders Missionshus. Og jeg vilde saa gjerne kommet og være sammen med Dig og Sophie. Du har vel faae

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1900-09-28)
J. Clausen til Vilh. Beck . 28. Septbr. 1900 . Min kjære Ven! Dit »Tak« Se I. M. T. Nr. 29, 1900. sagde mig, hvad der er Hovedsagen, hvad jeg gjerne vilde høre. Det glædede mit Hjerte. Jeg er atter optraadt Cl.: „Hvad er Grunden?“ Tre Artikler i Krt. Dagblad 2

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1900-10-07)
Vilh. Becks Svar. Ørsløv 7. Oktober 1900 . Min kjære Ven! Jeg synes svært godt om dine Artikler, især 1 og 3. — Vi to høre dog uadskillelige sammen. Jeg blev telegrafisk »tilsagt« at møde hos Rørdam i Anledning af min af Ministeriet fo

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1900-11-06)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 6. November 1900 . Kjære gamle Ven! Hvor er det dog kjært for mig, at vi saadan atter og atter mødes i det gamle samme Syn og kunne forene det i den gamle Harmoni. Tak for din »Bispivisitats« J. Cl.: „Om Bisp

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1901-04-19)
Vilh. Beck til J. Clausen . Ørsløv 19. April 1901 . Nina og jeg sende Dig vor kjærligste Hilsen, Du kjære gamle Ven! paa din Fødselsdag med Ønske, at Gud maae gjøre Dig rigtig glad ved Tanken og Takken for hans mange Velgjerninger imod Dig i de

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1901-07-03)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 3. Juli 1901 . Kjære gamle Ven! Nu ere vi To alene tilbage af de fire gamle Venner fra Ungdommen. Ipsen er forlængst rejst, og nu rejste Gøtzsche 24/6 1901 (jvf. V. B.: „Carl Viggo Gøtzsche“, I. M. T. Nr. 29,

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1901-07-07)
Vilh. Becks Svar. Brunnen 7. Juli 1901 . Tak, Ven! for dit Brev. Det gjorde mig saa godt midt i min Sygdom. Karlsbad havde en storartet Indflydelse paa min gamle Sygdom. Jeg rejste saa rask til Schweitz og har havt dejlige Dage her. Men for en h

BREV TIL: Beck, Johan Vilhelm; FRA: Clausen, Johannes Carl Emil; (1901-09-09)
J. Clausen til Vilh. Beck . Vonsild 9. Septbr. 1901 . Min kjære gamle Ven! Dag for Dag, siden jeg besøgte Dig 1. August 1901. , har jeg tænkt paa Dig og bedt for Dig; tidt har jeg havt Lyst til at skrive Dig til, men opgav, fordi jeg var bange

BREV TIL: Clausen, Johannes Carl Emil; FRA: Beck, Johan Vilhelm; (1901-09-16)
Vilh. Becks Svar. 16. Septbr. 1901 . Min gamle kjære Ven! Tak for dit kjærlige Brev. Du fik ikke Svar, fordi jeg var saa syg i de Dage. Nu hører jeg af Tony, som er her, at Du har været i Viborg, og det er jeg saa glad ved, og at Du har talt der, og det burde v

Tekst efter brevene