Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1855-08-17)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Bogø 17. August 1855.

Fra det stille ensformige Hjem 1) skriver jeg Dig, min kjære Ven et Par Linier til, hvilke formentlig træffe Dig i fuld Virksomhed i din Skole 2) . Ligesom jeg lever Du vel i og af Erindringer om den svundne Sommerferie, forhaabentlig ikke den eneste og sidste vi s. 10 skulle tilbringe sammen i al Gemytlighed; dette er i det mindste mit Ønske og Haab; sjælden eller aldrig har jeg som paa vor Tour 1) været saa glad og vel til Mode, hvad jeg maa skylde de smukke Steder, vi saa, og fornemmelig Eders Selskab, hvad Du vel kan forstaa, hvis Du mindes det Brevs 2) Indhold, som jeg skrev til Dig før Ferien. Jo mere behagelig og morsom den første Del af Ferien var, desto ensommere og kedelig var den sidste Del af den; her paa Bogø har ingen været af mine Bekjendte, som man kunde faa en Passiar med, man var overladt til sig selv og sine trivielle Betragtninger, og trivielle vare de, fordi jeg lige siden vor Tour har lidt af et ubehageligt Onde. — —

Skulde Tid og Lejlighed tilstede det, glæd mig da, kjære Ven, engang imellem i Vinterens Løb med et Brev; det skal ikke blive ubesvaret. Maaske vi kunde vexle Tanker og Meninger om enkelte Ting eller Spørgsmaal, som Tilfældet maatte opkaste; men vent aldrig, kjære Ven, noget fuldkomment af mine Breve; hverken Form eller Indhold lægger jeg synderlig Vægt paa; jeg skriver, hvad Øjeblikkets Stemning indgiver mig; men derfor trænger mine Breve ogsaa til en skaansom Bedømmelse. — Glem imidlertid ikke at skrive.

Jeg kan ikke slutte dette Brev, inden jeg har bedet Dig hilse og takke dine Forældre ret meget for deres Venlighed imod mig under mit Ophold i Uby. Selv være Du ligeledes hjertelig takket saavel for Opholdet hos Dig som Touren, og hilset af din stedse hengivne Ven

Johannes Clausen.