Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1855-12-09)

J. Clausen til Vilh. Beck.
9. December 1855.

Det kunde ligge nær for Dig, kjære Ven! af min Tavshed at drage den Slutning, at jeg var blevet fornærmet over din aabne og ligefremme Udtalelse om mig og min Adfærd i Sommer. Jeg kan forsikre Dig om, at dette ikke er Tilfældet. Naar Du bebrejder mig »Vakkelvaarenhed og Uklarhed«, da er denne Bebrejdelse aldeles berettiget i Almindelighed og i mange Tilfælde og Situationer, hvor Du har lært mig at kjende. Jeg troer, at Du i Sommer, ledet af en vis Pirrelighed og Mangel paa Eftergivenhed 1) har gjort mig Uret, i hvilken Mening jeg finder Medhold hos mine Rejsekammerater. Imidlertid kjære Ven! Ret eller Uret i saadanne Ting kommer det dog ikke saa nøje an paa. De mindre behagelige Erindringer fra vor Tour har jeg forlængst udsondret, de gode beholder jeg tilbage, og de have ikke været mig til liden Opmuntring under min Sygdom, der har været af den Art, at den har gjennemrystet mig ikke alene i legemlig, men ogsaa aandelig Henseende, og enhver god og oplivende Tanke har jeg grebet og fastholdt som et Middel mod aandelig Fortvivlelse. Nu er jeg, Gud være lovet, meget bedre; Sygdommen har naturligvis forsinket mine Studeringer, men det faaer at være; glad maa man være, at man hidtil har reddet den Smule Forstand og Fornuft, man har besiddet. Jeg tager mig en 8 à 10 Dages Juleferie og haaber at kunne besøge Dig et Par Dage, om Du vil have mig til Uby. Jeg venter med det første et Par Ord fra Dig, hvor Du giver mig din Mening tilkjende. I den Forventning, at vi sees, vil jeg opsætte at meddele Dig et og andet, som jeg kunde have at s. 12 meddele, til vi i al Gemytlighed kunne passiare sammen i dit hyggelige Hjem. Jeg glæder mig ret til for et Par Dage at vende Kjøbenhavn Ryggen og nyde Julen paa Landet.

Med venligst Hilsen din Ven

Johannes Clausen.