Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1858-12-18)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Uby 18. December 1858.

Min kjære gode Ven! Det er en Skam, at jeg ikke har skrevet til Dig endnu siden de faa, men gode Dage, jeg tilbragte hos Dig; jeg har dog været saa glad derover og tænkt tidt med Taknemlighed derpaa; thi vi vare jo gode, rigtig gode Venner igjen som altid før her i Uby. Jeg saae et Glimt af din Virksomhed, og jeg troer, at det gaar Dig som mig, der høre vi bedst hjemme; der skulle vi lære at drive de onde Aander fra os; thi der forlade s. 56 de os af sig selv. — — Jeg saae nogle af dine nye Venner — ikke sandt, det er vore bedste Venner, som vindes paa den Maade. — Jeg tænker ogsaa ofte paa dine Bibellæsninger, som jeg var med at synge ind; de gaae vel godt, Folk komme vel, som det bør sig, — og Du er vel ikke bange for Herrens Aand, at den ikke skulde være stærk nok til at holde en Bibellæsning. Thi ikke sandt, kjære Johannes! det er dog Ham, der holder den bedst, naar vi uden Frygt give os hans Ord og hans Aand i Vold — og uden Menneskefrygt lade Ordet maale Menneskenes Liv. Hvad mine Bibellæsninger angaar, saa gaae de som ellers, som da Du fulgte med mig; men der er kommet en stor Ting i Vejen for min hele Virksomhed, en Slappelse i Halsen, som smerter og vanskeliggjør min Tale, saa at min gamle Tilbøjelighed til at aabne Munden herhjemme i høj Grad er tiltaget. Du mener vel, at det maa være meget tiltalende i daglig Omgang. Imidlertid lapper Doktoren paa mig saa godt, han kan, at jeg dog maa holde Julen over, om jeg saa maaske skal underkastes en større Kur. — Jeg maa dog fortælle Dig, at i Forgaars var en Mormon hos mig, medens jeg sad og arbejdede paa min Prædiken. Det var underligt, hvor hæftigt det greb mig; jeg maatte aflægge en stærk og levende Bekjendelse af min Tro, da jeg saae denne stakkels og dog saa djævelske Løgner staa for mig; og dernæst sagde jeg ham rigtignok Sandheden uden Omsvøb og jog ham ud af min Dør.

Nu maa Du, kjære gode Ven! lade Dig nøje med disse afjaskede Linier og tag dette Ønske som det bedste ved hele Brevet, Ønsket om en god og velsignet Jul.

Din hengivne Ven
Vilh. Beck.