Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1859-01-24)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Uby 24. Januar 1859.

Det er »pinegalt«, at vi to ikke skrive noget oftere sammen; men det er ogsaa pinegalt med Tiden, den løber, og jeg husker altid langt bag ud. Men naar jeg tænker paa, hvor nær vi to staae hinanden; skjønt Du har gjort Dig nogen Ulejlighed for at udmale vore Forskjelligheder, — een Tro, hvad Omfanget af vor Trosindhold angaar — een Stræben efter Troens Inderlighed, een Stræben efter at udbrede Guds Rige — een Anskuelse om Maaden, hvorpaa det skal udbredes — een Glæde over hvert et Glimt, vi øjne i Menigheden — eet Haab om Glæden i et kristeligt Hjem, — ja hvor skal jeg ende, kjære, kjære Ven! Hvor er Forskjelligheden, hvor er Rum for et pinegalt? — Nej, vi ere voxede sammen her i Uby, og vi voxede sammen i Kristus. Ikke en Gang een af de Aander, der gaar bort og tager 7 andre med sig, har formaaet at skille os; men med den gamle Glæde mødtes vi i Gjersløv forleden. — — Jeg maa fortælle Dig, at jeg har begyndt at bruge Psalmer ved Berettelser, og som jeg synes med Velsignelse; det maa da glæde Dig, da Du ofte har talt derom. Ligeledes synger jeg meget Psalmer nu ude hos dem, jeg besøger.

Din
Vilh. Beck.