Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1859-02-12)

J. Clausen til Vilh. Beck.
12. Februar 1859.

Tak for dine Linier. Vi sees vel snart; jeg længes efter at tale med Dig. Paa Grund af Foredrag, jeg har holdt om Barnedaaben, havde Baptisterne sammenkaldt en Forsamling og hidkaldt fra Kjøbenhavn »den Bedste«, de have, som skulde pudses paa mig; jeg blev nemlig indbudt. Den hele Forestilling mislykkedes paa Grund af min Erklæring, at jeg kun var kommen som s. 58 Tilhører for yderligere at overbevise mig om deres Vildfarelser. Herom imidlertid en Del mere senere. Sig saa kun ikke: det er pinegalt — du maa aldeles forkjættre dem. Have de skikket Bud efter »den Bedste«, fordi »en Præst, som nok nylig er kommen til Egnen« (saa lød den Bedstes Ord), »har rettet stærke Angreb paa Baptisterne«, er jeg da en lunken Irener? Hvad? — Kun en personlig Bemærkning: Din Skrift antager mere og mere en foruroligende udjævnende Karakter. Tagende gamle Haandskrifter for mig fra samme Haand kom jeg dog igjennem Stregerne og fik det glædelige ud, at Du gjerne ønskede, at vi skulde sees, men det mindre glædelige, at Du ikke er rask. Kjæreste Ven! Modtag nu et alvorligt ment Raad. Lad den Nattevaagen være, saa vil det ikke falde Dig svært at staae op tidlig om Morgenen — blot et lille energisk anbragt Hop, og det Hele er overstaaet.

Din Ven
Johannes Clausen.