Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1859-02-23)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Uby 23. Februar 1859.

Kjære gode Ven! til yderligere Bevis paa, at jeg gjerne vilde samles med Dig snart, skriver jeg dette for at foreslaa Dig, om vi ikke som Repition af i Fjor Fastelavn, da jeg befandt mig saa overmaade godt i Tersløse, kunde samles i Aar i Gjersløv; — men jeg vilde nok have lidt Svar derpaa og det snart (for at Du kan læse det 1) ), da jeg ikke gider foretage den udførlige Ridetur for et Par Timers Skyld. Du veed nok, naar jeg driver, gjør jeg det for Alvor; naar jeg først har sat mig ned, saa haster det ikke med at rejse sig. Du seer, jeg har godt Mod paa at tage ud. Det kommer s. 59 af, at jeg er rask; min Hals er i al Fald bedre; og mit Humeur er bedre. Jeg takker meget for dit gode Raad om at staa tidligere op, — det har aabenbart noget paa sig. Jeg har begyndt at kvitte en Times Tid af om Aftenen og een eller to tilsvarende om Morgenen; jeg haaber saaledes, at det skal gaa fremad. — Hvad dine »ireniske« Meriter angaar overfor Baptisterne og dine »personlige Bemærkninger« overfor mig, saa maa jeg svare: jo det er »pinegalt« — naturligvis seet fra mit Standpunkt. Ja, jeg vilde have »aldeles forkjættret dem«. Dog ikke jeg, men jeg vilde lade Guds Ord gjøre det; og ellers vilde jeg slet ikke have mødt der. See det vilde nu jeg have gjort; men det vedkommer jo aldeles ikke, hvad Du har gjort.

Lad mig nu hurtigt faa Svar paa det om Fastelavnen. Man hilser Dig her hjemme, — og det gjør jeg ogsaa.

Din Ven
Vilh. Beck.