Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1862-05-21)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Stenmagle 21. Maj 1862.

Hvor har jeg længtes efter et Brev fra Dig, min kjære gode Ven! 2) Jeg har særlig trængt til et opmuntrende Ord. Her er saa megen Kamp og Strid, saa megen Modstand indenfor selve Kirkens Døre, at Sindet saa let bringes ud af Ligevægten, og derved forstyrres let de heiligste og bedste Følelser og Tanker. I denne Kamp bliver jeg undertiden forsagt og trænger derfor saa meget til lidt Opmuntring; Du har Modstand, men dog ikke i selve Kirken, for selve Alteret. De »Fine« ville ikke gaa til Skrifte om Løverdagen, saa engagere s. 78 de Pastor Francke, som udfører »auf Verlangen« enhver Forretning til Nutidens billigste Pris og tillige anbefaler sig ligesom en anden Urtekræmmer f. Ex. til min »Ven« Kromanden. Francke møder saa til Skrifte Søndag Morgen Kl. 8½, Kl. 9 kommer jeg med en anden Flok. Du vil indsee, hvor uhyggeligt dette maa være, og hvor vanskeligt det er overfor al den Løgn at »blive Sandheden tro i Kjærlighed«.

Jeg takker Dig for Missionstidenden med dens stadig gode Indhold 1) . Jeg vilde ønske, at Folk satte deres Navn under de indsendte Bidrag. Det er det ene rigtige. Af hvad Grund gjør Frimodt ikke dette? Det er godt, at de Troende lære dem at kjende, som ikke skamme sig ved at støtte Missionssagen.

Ja, der er mange Ting, min kjære Ven! hvorom jeg kunde ønske at tale med Dig, men at gjøre dette skriftligt vilde blive altfor vidtløftigt; saavidt muligt kommer jeg til Dig et Par Dage. Hils din kjære Nina.

Din trofaste Ven og Broder
J. Clausen.

p. s.

Jeg er begyndt maanedlige Menighedsforsamlinger som et fast Holdepunkt og Samlingspunkt for de Troende ved Oplæsning, Skriftudlægning og Samtale.

Det vilde inderlig glæde mig, om I maatte føle Eder opfordrede til lignende Maanedsforsamlinger.