Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1863-09-08)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vejlby 8. September 1863.

Min kjære Ven og Broder! Du har sagtens undret Dig over ikke at have hørt fra mig før, og det har Du ogsaa havt Grund til; thi jeg har jo Tid nok til at skrive 3) . Det er imidlertid forfærdeligt, hvor man kan blive doven, naar man saaledes bortrives fra den daglige Beskæftigelse — — —

s. 83 Der er nu forskjeilige Ting, vi nødvendig maa have talt lidt sammen om, navnlig Peder Pedersen 1) angaaende. Der er virkelig (forunderlig nok) ved hans Forsamlinger kommen en hel Vækkelse, uafhængig af og i stærk Modsætning til det her grundtvigianske Væsen; det er ikke alene kjendeligt for mig ved at komme omkring og ved de Forsamlinger, som jeg har holdt, men det indrømmes ogsaa af Præsterne. Provsten støtter ham meget, netop fordi han ikke er Grundtvigianer. Melbye 2) selv indrømmer, at der ved ham (P) var vakt Liv, om han end er af den Mening, at det hele er i en daarlig Retning og paa en fejl Maade. Som en Følge af, at mange Lægfolk ere vakte ved P., holde de meget paa ham, og der var mellem de Troende her udbredt en Del Uvillie mod Bestyrelsen af Missionen, fordi den har villet lægge Baand paa P’s Frihed til at tale offentlig. Hvad er nu at gjøre? Et af to: enten maa vi helt afskedige ham, og dette synes jeg ikke om, fordi han er en udmærket Kolportør, og dette vilde skade Missionen paa hele denne Egn; eller vi maa give ham Frihed til at holde Forsamlinger. Selv ønsker han at vedblive at kolportere og forlanger kun Frihed til 1 eller 2 Gange ugentlig at holde Forsamlinger, idet han stadig vender nu og da efter Tid og Lejlighed tilbage til de Sogne, hvor han har kolporteret, og hvor han idelig opfordres til at holde Forsamlinger. Det er umuligt for P. at trække sig tilbage nu, eller hvad der er det samme, at nægte ham at holde Forsamlinger. Mig forekommer det derfor, at vi, Du og jeg, godt kunde foreløbig give ham den begjærede Frihed, indtil vi faae Missionsmøde; thi Rønne veed vi jo, netop er for, at Kolportørerne skulde s. 84 have Lov til at holde Forsamlinger. Du vil nok meddele mig din Mening herom. Jeg har hørt P. tale, det var vel ikke mere sammenhængende end ifjor, men det var dog sundere og ikke saa smagløst og ensidigt som hans tidligere Taler.

Kjærligst Hilsen fra din Ven og Broder

J. Clausen.

(Kort Tid efter dette Brev mødtes B. og Cl. i Gjersløv, hvor Spørgsmaalet Peder Pedersen er blevet drøftet, sikkert i Overensstemmelse med Cl’s Forslag i forrige Brev; i det mindste omtales Pedersen i Cl’s Brev 1. Maj 1864 og B’s af 5. Maj s. A. som Kolportør ved Hæren.)