Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1864-02-18)

J. Clausen til Vilh. Beck.
18. Februar 1864.

Min kjære Broder! I Morgen d. 19. ds. rejser jeg til Sønderborg for saa om muligt at komme i Virksomhed 1) . Lykkes det mig, da sender jeg Dig en Meddelelse herom. Denne maa saa indrykkes i Bladet 2) , ledsaget af Opfordring til Troende om at støtte Sagen med Bidrag. Jacob 3) følger med mig som Kolportør. Jeg haaber, Du billiger dette.

I Søndags holdt jeg Afskedsprædiken. Det var en velsignet Dag, rig paa Kjærligheds Frugt for mig, uagtet der ikke var nedsat nogen »Festcomite« og heller ikke blev fremrakt »Pokaler« o. s. v.

At der er dyb Vemod i min Sjæl, vil Du fatte; Guds Aand har styrket mig langt over min Forventning til at forebygge, at det naturlige Hjertes Følelser skulde faa Overhaand. Jeg føler mig uhyre svag til den paatænkte s. 85 Gjerning. Herren bane mig Vej og give mig Styrke. Indeslut mig i din daglige Forbøn. Snarest muligt hører Du fra mig fra Als.

Din trofaste, hengivne Broder og Ven
J. Clausen.

(Under Krigen var Beck og Clausen begge stærkt optagne af Soldatermissionen, B. med Hjemmeledelsen, C. som Feltpræst. Deres Breve er prægede heraf, omhandler væsentlig Forsendelse af Bøger, Traktater o. l., kun undtagelsesvis omtales Krigen, saaledes i Cl.s Brev af 12. Marts 1) 1864:)

»Jeg oplevede i Tirsdags en Dag, som jeg aldrig vil glemme: Krigslarmen, Synet af bortdragende Soldater til Kampen, Synet af de saarede, Jamren paa Lazarettet; alt dette har indpræget sig dybt i Erindringen. Rørdam 2) er nu kommen, og jeg skulde alt have været afsted, men paa Grund af Fjendernes Besættelse af Vejle kan jeg ikke komme tillands og ligger og venter paa Lejlighed tilsøs.

Igaar holdt jeg en lille Forsamling i Kirken, den til Tirsdag blev forhindret paa Grund af Kampen den Dag. Jeg meddelte da igaar til de faae Tilstedeværende, at de kunde faa N.T. og andre Skrifter; dette havde til Følge, at jeg sad i 3 Timer og uddelte N.T. og Traktater til Soldaterne, som i massevis meldte sig. — —

Nu siger man, at 4. Div. skal trækkes ind i Fredericia; muligt er det saa, at jeg alligevel kommer til at blive.

Din Ven og Broder
J. Clausen.