Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1864-05-05)

Vilh. Becks Svar.
Uby 5. Maj 1864.

Min kjære gode Ven, den kjæreste af alle Venner! Tak for Brev, som jeg er meget glad over, men som jeg dog kun kan svare paa i al Korthed; jeg skriver ikke lange Breve i Krigstid, men mange. — Det er dog en kjedelig Virksomhed, Du har; dog vor Herre bringer nok noget ud deraf.

Pedersen har jeg tilskrevet om at gaae til Dig; jeg veed ikke, om jeg kan skaffe flere Kolportører; kan jeg, saa kommer der en til.

Forøvrigt ønsker jeg hverken, at Du skal gaae i grundtvigianske eller seminaristiske eller bløde Klæder, men jeg kunde nok ønske Dig lidt mere Dansk; dog saalænge Du kan bruge mine Prædikener, saa har jeg intet at klage over; det Blod, der udgydes for Danmark, er ikke spildt. Du har vel ikke private Timer hos »Professor« s. 88 Hegermann 1) ; det var vist bedre, om Du gav ham lidt privat Undervisning. Nu lev vel! — Kjærlig Hilsen til Dig og Jacob.

Din rigtig gode Ven og Broder
Vilh. Beck.