Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1866-01-18)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Middelfart 18. Januar 1866.

Min trofaste Broder og Ven! Mit Hjerte er nu langt roligere end hidtil, ja jeg er endog ganske frimodig; det er bestemt, at jeg skal indsættes 4. Febr., men nu bliver det muligvis udsat til 18.

O! hvor det er underligt, at vi to nu begge ere Sognepræster. Maatte den gode Fader vedblive at sende os sin Velsignelse. — Du er og bliver min Jonathan, min trofaste Ven! Herren har i sin Naade hjulpen mig, saa at jeg troer ikke at have været ukjærlig mod Birkedal, den Stakkel! han lider nok mange Skuffelser; jeg synes, at jeg har ham saa kjær og kan saa godt sørge med ham. Han flytter ud med Familie, inden vi komme.

Gud velsigne Dig og bevare Dig! min inderlig kjære Ven! han styrke Dig i Afskedens tunge Timer og Dage!

Din oprigtige Broder og Ven
J. Clausen.