Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1866-12-10)

Vilh. Becks Svar.
Ørum 10. Decbr. 1866.

Min inderlig kjære Ven! Du er bleven meget fordringsfuld, siden Du er bleven Arkelaus i Ryslinge; thi det skal være Meningen med »Nazarethkirken«, og det glæder mig, at Du befinder Dig vel i din kongelige Værdighed. Men seer Du, hvordan jeg maae slaaes med Præster og Husmænd og alle onde Aander, som hyle over Livet i Ørum, og hvordan alle gode Aander fra hele Jylland gjøre Pilegrimsrejser til Ørum Præstegaard og ofte forhindre mig 8 Dage i Træk fra at bestille det allermindste andet end snakke med gode Venner, saa vilde Du være anderledes nøjsom med de Breve, Du faaer, især naar Du betænker min langsomme Natur. Af alt dette kan Du skjønne, at jeg er i mit Es og har det udmærket godt, og nu lave vi til Jul første Gang i Ørum.

Men nu Forretninger, — dog nej, først lidt, som vil more dit antigrundtvigske Hjerte. Du veed, jeg har arbejdet paa at forene og forlige Grundtvigianerne og Pietisterne. Forleden ægteviede jeg en voldsom grundtvigiansk Skolelærer af reneste Vand med En af Trandbergs Pietister, som ikke tør strikke om Søndagen; og det passer Trandberg! — Du kan see, jeg naaede Maalet! — Grundtvigianerne her ere meget forbitrede over det Liv, som rører sig her. Man kalder det »Modekristendom«; det er nu af Fortrydelse over, at ingen vil tage Moden op efter dem, endda her er 3 Modejournaler uden Krinoline; men Krinolinerne blomstre i Ørum.

Programmet til dit nye Barn med de mange Faddere har jeg i Hui og Hast sendt til Trykkeriet. Det kommer som Følgeblad til I. M. T. 15. Decbr.

Hils!

Din gode Ven
Vilh. Beck.