Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1867-12-31)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 31. Decbr. 1867.

Min kjære, inderlig kjære Ven! Paa Aarets sidste Dag er min Sjæl mere end nogensinde hos Dig paa s. 150 Grund af de heftige Angreb 1) , som ere gjorte paa Dig. Gud være lovet! at Hovedangrebet kommer fra Løgnens Rige; thi Løgn, Løgn er det i Hovedsagen, og derfor skulle vi ikke falde for den Storm. Dog kan Angrebet nok bringe Alvor, alvorlig Prøve ind i Sindet. Hovedsagen er jo Løgn; dette Angreb skeer uden Herrens Villie, for at vi ogsaa ved dette skulle prøve os selv. Og det kunde maaske nok være, at Du, min kjære trofaste Ven! kunde have Grund til at prøve Dig selv alvorligt, om Du ikke i dine Udtalelser undertiden er temmelig let og flot 2) , hvad jeg tidligere har gjort Dig opmærksom paa. Dog — Du taber jo ikke Modet, men søg Styrken til Forsvar i Ydmyghed og Sandhed. Hvad Du vil gjøre, kan jeg ikke vide. I en enkelt Artikel i »Fædrelandet« kan Du ikke klare denne Sag, enten maae Du helt tie, og det gaaer dog maaske ikke an, eller ogsaa maae Du grundigt i et særskilt Skrift indlade Dig i Sagen. Beskyldningerne ere jo saa grænseløse løgnagtige, at det ikke kan falde Dig vanskeligt at føre et grundigt Forsvar. Vilde det ikke være godt, om Du lod optrykke nogle af dine Prædikener fra Krigsaaret 3) . Skal Du ind i Sagen, kan Du jo ikke undgaae at paavise det falske, opskruede i megen grundtvigiansk Fædrelands-Kjærlighed, en saadan, der altid skal vise sig udvortes i folkelig Snak o. s. v. Jeg synes ikke, at der foreløbig er Grund til, at den samlede Bestyrelse træder frem; selv vil jeg ikke skrive noget, før jeg hører din Mening.

s. 151 Men hvad jeg vil skrive, er dette, at Du i mig altid vil have en rigtig trofast Ven, som ikke skal glemme at bede for Dig. Tak, kjære Vilhelm! for det gamle Aar, Tak for al din Trofasthed og Kjærlighed. Det vilde være mig inderlig kjært, om Du lidt udførligt vilde skrive mig til om dine Tanker i denne Sag.

Gud velsigne Dig! han lede Dig ved sin gode Helligaand! han være med Dig i det nye Aar, som han var det i det gamle.

Din trofaste Broder og Ven
J. Clausen.