Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-10-06)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Randers 6. Oktober 1868.

Min kjære Ven! Det var rigtignok en Skuffelse at komme til Randers i Aftes og erfare, at her intet Møde skulde være. Men naar Rønne to Gange havde sagt, at det skulde være d. 6. trods det, at jeg bad ham udsætte det, saa havde jeg dog ventet i det mindste fra Dig et Par Ord. I Aftes var jeg rigtignok tung i Sindet over at skulle rejse frem og tilbage 56 Mil forgæves uden at faae talt med Dig eller udrettet det mindste. Nu i Dag er Sindet igjen lettere, jeg har faaet den Moral ud af det: Du skal en anden Gang ikke gjøre Dig vigtig og mene din Person uundværlig, skjønt jeg dog nok tør sige, at jeg rejste af Venskab og Kjærlighed til Dig; thi Sophie har været en Del syg og ligger endnu, saa det var ikke uden Overvindelse, jeg tog hjemmefra. Vor Herre vil nok herved ydmyge mig, og Ham vil jeg bøje mig under. Det værste er, at vore Missionsmøder 2) blive s. 161 mig mere og mere besværlige, og den Uorden, der er og altid har været, har været mig byrdefuld, og denne Gang har jeg rigtignok maattet lide under den. Men af Skade bliver man dog efterhaanden klog, og det vil nok vare en Stund, inden jeg rejser til Møder i Jylland. — Desværre har jeg ikke Tid at rejse om ad Ørum, det bliver for besværligt og kostbart, især ovenpaa den lange frugtesløse Rejse.

Jeg havde adskillige Sager at bringe for, nu skal jeg sende dem til Mødet, naar dette nu maatte blive.

Saa sees vi da ikke i Aar, min kjære trofaste Ven! Det er mig en virkelig Sorg. Du kunde maaske unde mig et Brev til Vederlag for, at jeg rejste til Randers nærmest for at kunne være sammen med Dig. Og nu Farvel, min kjære Ven! gid Du ikke maae gjøre for mange forgjæves Toure, ellers er jeg bange for, at din Iver for den indre Mission bliver kjølnet — dog ikke for Sagen, men Rønne som Formand. Jeg agter skriftlig at henstille til Bestyrelsen om at overdrage enten Dig eller mig at ordne i Fremtiden Møderne; thi det kan ikke godt gaae, som det gaaer.

Vær hjertelig hilset af din trofaste Ven

J. Clausen.