Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1870-04-02)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 2. April 1870.

Min kjære Ven! Det har gjort mig ondt, at Du ikke engang har villet optage i I. M. T. Opfordringen ang. Amerika-Sagen 2) , skjønt jeg bad Dig derom, og skjønt jeg synes, at det faldt af sig selv, eftersom Du dog har havt en Del med den Sag at gjøre. Hvor urigtig din og Jeanssons Paastand var, at Udvalget kun vilde have en Grundtvigianer, fremgaaer deraf, at man har bedet mig opfordre først Bay 3) , siden Volf 4) dertil; ingen af disse ville eller kunne.

Jeg troer ikke, det er rigtigt af Dig, at Du vil isolere Dig i den Grad fra alt Andet, som Du i den senere Tid har gjort; jeg troer ikke, Du derved gavner Missionen. Du har ikke mange Venner blandt Præsterne (jeg mener naturligvis troende); Du formaaer ikke alene at lede og udvikle den indre Mission, men ved denne absolutte Isolering fra alt Andet kommer Du efterhaanden til at staae ene.

Med kjærlig Hilsen.

Din Ven
J. Clausen.