Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1870-08-23)

Vilh. Beck til J. Clausen 2) .
Ørum Præstegaard 23. August 1870.

Du har forhaabentlig, kjære Ven, modtaget min Grund til ikke at ville møde i Odense. Men Du tager fejl, naar Du mener, at jeg intet Samraad eller Samvirke vil med Andre, men helst vil være ene om det. Sandt er det, at jeg troer, at saadan en Sag trives bedst, naar man ikke er for mange om den, og Du veed, hvor ofte jeg har udtalt, at Alt gik bedst, naar vi to var Bestyrelsen med vor Herre midt imellem os, som holdt os saa kjærligt og troligt sammen i de mange Aar. Og det gik velsignet, kjære Clausen. Jeg troer ikke, det er vor Herre, der vil have os To skilte ad i denne Sag; men snarere have, som vi staae os bedst ved, at forsage. Men ligefuldt vilde jeg godt saadant et Møde med Missionens Venner; jeg var glad ved det i Sorø, men det kan ikke gaae, uden at vi kunne staae sammen, som vi gjorde det i Sorø, ellers bliver det Hele jo Forvirring; vi maae være sikkre paa, at vi selv uden Aftale ikke modsige hinanden for en saadan Forsamling. Som sagt, det beroer jo nu paa Eder Andre, om jeg skal blive i Bestyrelsen, eller om »Missionens egentlige Repræsentant og Bærer«, som Du kalder mig, skal udtræde af den hele Sag. Men s. 205 alt i Fald I ville beholde mig, mener jeg det nødvendigt, at Mødet udsættes til senere belejligt Tidspunkt.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.