Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1870-11-28)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 28. November 1870.

Det var dog Sørgetoner 2) fra Dig, min inderlig kjære Ven! Jeg kjender dem fra mit eget Hjerte. O ja, hvor er det svært at give disse kjære Smaa fra os, om ogsaa det er Herren, som rækker Haanden ud efter dem. Det s. 208 gjør saa smertelig ondt; saa faaer man først at fornemme, hvad det er at elske; men saa faae vi ogsaa først en rigtig levende Følelse af, hvad det er, naar vor Frelser siger, at han elsker os som Børn. Der er dog saa meget sødt paa Bunden af de bitre Bægre, som Herren lader os tømme. Nu have vi to smaa Immanueller hjemme hos Jesus. De skulle lege sammen i Engleflokken; o! lad ogsaa dette hjælpe os to smaa Guds Børn til at gaa kjærligt sammen paa Vejen til Hjemmet!

Hils Din kjære Sophie! Godt var det, at Du vendte om 1) og kom hjem til hende, at Du kunde hjælpe hende med at give Eders Barn tilbage til vor Herre.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.