Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1871-08-12)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 12. August 1871.

Min kjære Ven! Gud ske Lov! at vi kom sammen i Sommer, nu forstaae vi hinanden bedre. Du kan ikke stille Dig til Grundtvigianerne som jeg — jeg kræver det heller ikke — og Du giver mig Frihed — og det haaber jeg, Du troer og ogsaa ved vort Møde havde Indtryk af, at jeg ikke opgiver min frie Selvstændighed, at jeg ikke bliver en Abekat. S. Kierkegaard siger: Der er mange Mennesker, der komme til et Lavsresultat ligesom Skoledrenge, der snyde deres Lærer ved at skrive Facitet ud af Regnebogen uden selv at have regnet s. 225 Stykket. Dette er træffende sagt. I de fleste Faciter ere vi enige med Gr., men vi stødes over de mange Skoledrenge, som have stjaalen Facit, hvad de tydelig vise, naar man nærmere vil have Rede paa, hvordan de have regnet det eller det ud. De Gr., som selv have regnet Facit ud, kunne vi godt med. Han siger ogsaa: man har (i vore Dage) strax et Partinavn paa rede Haand for dem, der nærmer sig lidt til en eller anden af de gjængse Anskuelser, uden at erindre den utallige Mængde Nuanceringer, der her maae finde Sted, saasnart det er et sundt og naturligt Liv, der ikke, hvilket gjerne er et Tegn paa et af de sidste Livsstadier, har sin Troesbekjendelse færdig. — Dette til Overvejelse.

Din hengivne Ven
J. Clausen.