Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1872-08-03)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 3. August 1872.

Min kjære Ven! Det skeer ikke sjælden, især naar jeg er paa Rejse, at jeg med Vemod kommer til at tænke paa det underlige i, at vore Virksomhedsveje ere skilte s. 232 — godt da at vore Hjerteveje ikke ere det — og at vi nu staae i liden eller ingen Forbindelse med hinanden, men det kan nu ikke være anderledes — vi maae saa kun see at tænke mildt og kjærligt om hinanden og troe, at der trods Synd og Daarlighed under Guds naadige Styrelse kommer noget godt ud. Min Plads var jo ikke længer i den I. M.’s Bestyrelse — det havde Du fuldkommen Ret i — og jeg undrer mig nu over, at jeg trak det saa længe ud med Udtrædelsen. Grunden var, saa troer jeg, nærmest det personlige Venskabs og Kjærligheds Forhold til Dig; jeg vilde nødig skilles fra Dig. Jeg kan nu med Sandhed sige, at jeg er glad ved, at Du kan fortsætte den I. M., at Du har Tro til, at Sagen er i det rette Spor, uden hvilken Du jo ikke kan sætte din hele Kraft ind paa den. — Hvad mig angaaer, da samler min Virksomhed sig jo, jævnsides Gjerningen her i Menigheden, hovedsagelig om Højskolen. Den ydre Mission kostede mig ogsaa en Del Kræfter; men for Øjeblikket hviler jeg m. H. t. denne Sag, da vi formentlig have Penge til Løwenthal og Herman Jensen for et Par Aar. Amerikasagen har jo ogsaa taget noget Arbejde. Der synes at komme nogen mere Bevægelse ude og hjemme m. H. t. denne Sag. Nielsen og R. Andersen ere nu ordinerede; flere og flere Steder faae vi Opfordring om Præster; desværre — at saa faa ville efterkomme den. Højskolen her er jeg særdeles glad ved; i Aar havde vi 46 Piger; af dem flere opvakte — flere bleve, saa vidt vi kunne skjønne, opvakte under Opholdet her.

Gid vi, min kjære gamle Ven! engang kunde mødes! At det har været lidt, er vel godt; et Brud m. H. t. Samvirken efterlader jo altid nogle Saar, som helst skulde læges først, inden vi atter mødes.

Saa modtag da en rigtig kjærlig Hilsen fra din gamle Broder og Ven

J. Clausen.