Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1872-09-06)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 6. September 1872.

Min kjære Ven! Tak for dine kjærlige Ord; de gjorde mit Hjerte godt. Den Stund kan komme, da vi i vor Virksomhed kunne komme hinanden nærmere, saasom Grundbetingelsen er tilstede — at vi staae hinanden nær med Hjerterne.

Hvad Du skriver om Amerikasagen, kan jeg ikke være enig med Dig om. Der har aldrig været Tale om ved Bortsendelsen af Mænd til A., om de havde denne eller hin Anskuelse, men kun om de vare troende. At sende Mænd over, som kunde undgaae Strid med Nordmændene, er aldeles umuligt; thi enhver dansk troende Præst vil blive erklæret af dem for Grundtvigianer, saasom de totalt mangle Syn for Sakramenterne og have den stiveste Skrifttheologi, Kilden til al Striden derovre.

Kun dette vil jeg bemærke: jeg kjender din Mening om Dan; ham have vi, ↄ: Udvalget intet med at gjøre. Vi have derfor anmodet Nielsen og R. Andersen 1) om ikke at indlade sig med ham. Kjendte Du navnlig R. Andersen, vilde Du vide, 1) at han ikke er Gr. i dansk, men kun i norsk Betydning, 2) at han er en inderlig troende ærlig Sjæl. Derfor synes jeg, det er haardt, hvis Du har bedømt ham, som Müller-Eggen siger; men det er sagtens Usandhed.

Hverken N. eller A. have angrebet nogen, men ere blevne angrebne paa det voldsomste. Hvis Du kjendte s. 235 det norske Synodevæsen derovre, troer jeg, at Du umuligt kan være med til at støtte den.

Med kjærlig Hilsen.

Din Ven
J. Clausen.