Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1872-12-09)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 9. Decbr. 1872.

Kjære Ven! Du skulde da ikke kunne give en Anvisning og hjælpe os ud af en Forlegenhed. Først Tak for din velvillige Anmeldelse af vore smaa amerikanske Meddelelser 1) . Jeg troer sikkert, at Du ved at lære Forholdene nærmere at kjende ved vor amerikanske Mission vilde skjønne, at Sagen ikke er i et daarligt ensidigt Spor. Vi vare saa glade over at have faaet en efter alles Mening dygtig Mand, cand. A. Jensen, Overlærer ved en Skole i Kjøge at gaae som Præst til Chicago, alt var i Orden — og nu melder han sig fra af Familiehensyn. Det er saare sørgeligt og vil utvivlsomt skade vor Sag meget, hvis vi ikke kunne finde en Mand at sende i hans Sted, Du med dit udstrakte Bekjendtskab skulde da ikke kjende en Mand, som vi kunne faae. De ydre Betingelser ere gode, vi have Penge nok til at bekoste hans Overrejse med Familie. Yd os Hjælp, hvis Du kan.

Og saa en anden Sag. Vi faae nu Meddelelse fra Indien. Hoslagt er et Brev fra Løwenthal; vi maae absolut have denne og kommende Meddelelser om til Menigheden, som støtter Sagen. Jeg vil spørge, om den muligvis kunde optages i I. M. T. Jeg skjønner imidlertid godt, at Du, uafhængig af din personlige Uvillie mod Løwenthal, en Uvillie der dog efter mit Skjøn meget beroer s. 236 paa Misforstaaelse, kan have Betænkelighed ved at optage noget om vor Missionssag i Bladet, da de fleste af Missionens Venner støtte Kalkar. Da Du personlig imidlertid ikke kan samstemme med Kalkars Mission, men nærmest forholder Dig neutral, tænkte jeg, Du muligvis vilde optage vore Meddelelser. Kan Du ikke, miskjender jeg Dig ingenlunde. Jeg veed saa godt, hvilke Hensyn Du maae tage.

Du har nok rigtig været paa en lang Rejse. Jeg beundrer din Udholdenhed aandelig og legemlig; jeg er sammenligningsvis en stor Pjalt — skjønt jeg har ogsaa adskilligt at gjøre. Mit Helbred er godt — — Vi have en Plan for med en Skole i Forbindelse med Højskolen; i denne skulde der meddeles en videregaaende Uddannelse ud over Højskolens. Kommer denne i Gang, hvad endnu er uvist, da skulle vi have 1 eller 2 Lærere til. Forleden tilbød en Mand os 2000 Kr. til derfor at bygge Hus.

Saa fik jeg da en Lejlighed til at sende Dig, kjære gamle Ven, en kjærlig Hilsen fra din Ven

J. Clausen.