Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1872-12-13)

Vilh. Becks Svar.
Ørum Præstegaard 13. Decbr. 1872.

Jeg er saa inderlig glad ved dit Brev, min kjære Ven! fordi der stod, at dit Helbred er godt, da jeg netop havde hørt, at Du var daarlig. Birkedal, som jeg tvang til at tale med mig i Sommer, sagde det dengang, og siden har jeg hørt det samme; godt det ikke er saa, jeg vilde saa gjerne vide Dig i god Behold baade aandeligt og legemligt, især da det sidste har saa megen Indflydelse paa det første for Dig. Du er mig saa hjertelig kjær og vil altid vedblive at være det. Jeg har det ogsaa godt, har nylig gjort en dejlig Rejse, seet saa mange kjære Mennesker og seet, at der dog er En, som er stærkere end s. 237 den Stærke. Navnlig var jeg saa glad ved at være hos Zeuthen 1) i Everdrup, et rigtig trofast Menneske; og vor Herre er jo god mod mig med Kræfter til at holde ud. — —

Der er en Elendighed for Menigheden at tage fat paa 2) ; jeg vil forelægge den Sag; thi det er grueligt med disse smaa Stakler; jeg har rigtig seet deres Elendighed, hvordan Satan søger at vogte dem, som han har besørget til Verden.

Det var da slemt med den Mand, som har narret Eder, — atter Pjatteri! I Øjeblikket veed jeg ingen Anden at pege paa end Hansen i Hallenslev 3) ; han er extra; men det skulde maaske være en Kandidat.

Om Løwenthals Meddelelse har Du tænkt rigtigt; jeg vil grumme nødig optage den; og saa vil Du heller ikke, at jeg skal. Jeg vil derfor ikke sige, at jeg aldrig vil optage noget om ham, men for Øjeblikket har jeg slet ingen Tiltro til ham, hvilket jeg derimod har til Herman Jensen; og saa er der jo heller ikke meget andet i hans Meddelelse end en almindelig og det meget flygtig Rejsebeskrivelse, som dog passer mindre godt i I. M. T. — Endnu skal jeg kun bemærke, at jeg har ikke saa daarlige Tanker om den amerikanske Mission, som Du mener; kun troer jeg, at Sagen var gaaet bedre uden Gr.’s Medvirken; men jeg seer med meget milde Øjne paa den Sag.

Og saa, min kjære Ven! en velsignet Jul i Kirke og Hjem.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.