Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1874-01-16)

Vilh. Becks Svar.
Ørum Præstegaard 16. Januar 1874.

Tak, min kjære gamle Ven! for din Broderhilsen, og Gud ske Lov, fordi Du kan gjøre det. Alt det Gode, som Du stiller i Udsigt for mig i Ørslev, kommer nok, men det staaer endnu saa langt borte for mig, saalænge jeg er i Ørum, hvor jeg blev hjemme, hvorfra jeg ikke kan drage med Glæde. Ikkun Døbefonten i Ørsløv Kirke lyser med en underlig Trylleglands for mig. Men alle disse bedrøvede Mennesker her, som med Taarer i Øjnene møde mig hver Dag, det gjør saa ondt. Og jeg har aldrig tænkt paa at komme til Ørsløv. Ministeren 1) s. 243 maae jo have troet, at Ansøgningen var hebraisk og begyndt fra den anden Ende 2) . Men at Herren har gjort det, det tror jeg; han har altid taget mig med et Snuptag, naar han har villet have mig til noget; thi Du veed nok, at jeg ikke hører til de meget handelige Sager, og han har altid sat mig der, hvor jeg ikke havde Lyst til at komme; det tyder ikke paa, at vor Herre er Grundtvigianer. Og at det er en umaadelig Naade, der er øvet imod mig, det seer jeg ogsaa. Men forfra, om igjen, det er svært, min Ven! at have Lyst til. Nu i Herrens Haand skal det altsammen ligge. Du og jeg med!

Din trofaste Ven
Vilhelm.